V súčasnosti realizované projekty

 


Zrealizované projekty

 

Záchranári jedla 3 - Anjeli všedného dňa - Nadácia Tesco (2023)

Život v rovnakom svete - Operačný program Ľudské zdroje - IA MPSVR (2019-2022)

Vy rozhodujete, my pomáhame- Nadácia Tesco(2022)

Športuj aj Ty! - Nadácia SPP (2022)

Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately - CDR - MPSVR SR (2021)

Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately - CDR - MPSVR SR(2019)

Dotácia z rozpočtu mesta Lučenec (2018)

Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately - DeD - MPSVR SR(2018)

Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately - ÚT a ZNB -MPSVR SR(2018)  

Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately -MPSVR SR(2017)  

Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately -MPSVR SR(2016)  

Dotácia z rozpočtu mesta Lučenec (2016)

Prevencia a zabezpečenie cielenej pomoci obetiam syndrómu  CAN v južnom regióne Banskobystrického samosprávneho kraja - IA MPSVR (2014-2015)

Poskytovanie nízkoprahových sociálnych služieb pre sociálne vylúčené skupiny, najmä členov MRK v okrese Lučenec - IA MPSVR (2014-2015)

 

Realizácia výchových opatrení pre 10 detí vedených v evidencii orgánu SPOD a SK z dôvodu porúch správania - UPSVAR Veľký Krtíš (2014)

Realizácia výchovných opatrení pre 6 detí vedených v evidencii orgánu SPOD a SK sociálnopatologických prejavov v správania - UPSVAR Veľký Krtíš (2014)

Program Opora - Nadácia SPP (2012-2013)

Realizácia výchovných opatrení pre 5 detí vedených v evidencii orgánu SPOD a SK z dôvodu zanedbávania školskej dochádzky - UPSVAR Veľký Krtíš (2013) 

Na konci dúhy - Nadácia Orange (2013)

WEWERKA - CBA (2013)

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb mimovládnych organizácií prostredníctvom vzdelávania zamestnancov a dobrovoľníkov - SIA (2011-2013) 

 Rozvoj služieb starostlivosti pre klientov v Centre pre občana a rodinu v Lučenci FSR (2011-2013)

Piate ročné obdobie - CBA, s. r. o. - Seniori v našom meste (2012-2013)

Svet rovnakých šancí pre všetkých - Nadácia Orange - Darujte Vianoce (2012)

 

 Okienko do snov - Nadácia Orange - Prekročme spolu bariéry (2012)

Telo je môj kamarát... - Nadácia otvorenej spoločnosti - OSF (2012)

Zlepšenie kvality bývania a získanie pracovných zručností rómskych obyvateľov - Úrad vlády SR (2012) 

Výchovné opatrenia (2011) - UPSVR Rimavská Sobota

Nadácia J&T (2011) - suma 6 675,45 € 

Projekt BBSK (2011) - suma 990,- € - oprava schodišta, chodby

Zvýšenie životných šancí 12 pracovníkov chránenej dielne (2009-2010) - Nadácia VUB - 6.000,- €

Opora 2009 – Zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb (2009-2010) - Nadácia SPP - 6.600,- €

Nadačný príspevok na úhradu výdavkov na rekonštrukciu ZNB(2009) - Nadácia Danubiana - 2.000,- €

S radosťou bez bariér (2009) - Nadácia Orange - 2.080,- €

Realizácia výchovných opatrení pre deti a mládež (2009) - UPSVAR Revúca - 7.655,- €

Realizácia výchovných opatrení pre deti a mládež (2009) - UPSVAR Rimavská Sobota - 5.998,- €

Zakúpenie bezpečnostnej kamery, dymových hlásičov (2009) - BBSK - 1000,- €

Darujte Vianoce – Zimná láska (2008) - Konto Orange - 34.000,- Sk

Zakúpenie rehabilitačných a športových pomôcok pre osobnostný rozvoj prijímateľov sociálnych služieb (2008) - MPSVR SR - 200.000,- Sk

Zvýšenie kapacity podprahových, nedostatkových sociálnych služieb v južnom regióne v BBSK rozvojom útulkov (2008) - MPSVR SR - 950.000,- Sk

Realizácia výchovných opatrení pre deti a mládež (2008) - UPSVAR Rimavská Sobota - 282.000,- Sk

Realizácia výchovných opatrení pre deti a mládež (2008) - UPSVAR Revúca - 211.000,- Sk

Zriadenie potravinovej banky ako forma pomoci pre sociálne odkázaných občanov postihnutých chudobou v regióne s vytvorením pracovných príležitostí (2008) - BBSK - 25.000,- Sk

Úhrada režijných nákladov DOR, Útulku (2008) - Mesto Lučenec - 30.000,- Sk

Zakúpenie materiálu do tvorivých dielní pre deti umiestnené v Domove pre osamelých rodičov (2007) - Mesto Lučenec - 20.000,- Sk

Realizácia výchovného programu pre mladistvých zameraného na predchádzanie a zabraňovanie opakovaného problémového správania (2007) - UPSVAR Rimavská Sobota - 159.500,- Sk

Realizácia výchovných opatrení  (2007) - Mesto Lučenec - 50.000,- Sk

Zabezpečenie prevádzky a opráv zariadení sociálnych služieb (2007) - MPSVR SR - 300.000,- Sk

Zabezpečenie opráv zariadenia sociálnych služieb (2007) - BBSK - 246.420,- Sk

Rozvíjanie sociálneho podnikania klientov – zakúpenie skleníka (2007) - BBSK - 80.000,- Sk 

Tvorivé dielne – liečenie psychických tráum detí (2007) - Nadácia VUB - 100.000,- Sk

Realizácia výchovných opatrení (2006) - ÚPSVaR Lučenec a Poltár - 138.000,- Sk

Realizácia výchovných opatrení (2006) - ÚPSVaR Dolný Kubín - 150.000,- Sk

Podpora aktivít Centra (2006) - Johnsons Controls USA - 30.000,- Sk

Oprava kanalizácie, požiarneho hydrantu a vonkajších rozvodov vody (2006) - Mesto Lučenec - 100.000,- Sk

Tesco Charita roka 2006 – Bez obáv do života (2006) - Tesco, OZ Alexu - 64.000,- Sk

Realizácia výchovných opatrení (2006) - ÚPSVAR Rimavská Sobota - 133.200,- Sk

Zriadenie komplexného poradenského centra pre marginalizované skupiny s možnosťou ich ubytovania v čase krízy (2006) - FSR - 753.000,- Sk

Darujte Vianoce (2005) - ETP Slovensko , Orange - 45.000,- Sk

Rodina ako prirodzené prostredie stimulujúce rozvoj človeka s príležitosťami na trhu práce (2005-2008) - IS EQUAL - 13.160.400,- Sk

Klub pomoci Kamarát - (2003-2004) - Nadácia pre deti Slovenska - 63.100,- Sk

Vždy existuje lepší spôsob (2003) - Úrad vlády SR - 150.000,- Sk

Darujte Vianoce (2002) - ETP Slovensko , Orange - 45.000,- Sk

Trinásta komnata (2002) - Britský komunitný a rozvojový fond - 180.000,- Sk

Detská linka záchrany (2001-2003) - Nadácia pre deti Slovenska - 250.000,- Sk