Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť zameranú na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a kúpu osobného motorového vozidla (podľa § 3 ods. 1 písm. b), h) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky).

Cieľom projektu je v zmysle prioritných oblastí podpory vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately pre rok 2015 podpora  programov na predchádzanie  sociálnemu vylúčeniu  detí v otvorenom prostredí.

Celkový počet fyzických osôb  vrátane detí pre ktoré sa budú poskytovať aktivity a činnosti projektu – 200.

Cieľové skupiny patria medzi najzraniteľnejšie a najohrozenejšie skupiny v našej spoločnosti, ktoré si mnohokrát bez pomoci odborníkov nedokážu vyriešiť svoju náročnú životnú situáciu. 

Cieľové skupiny :

-      rodiny s dieťaťom, ktoré má uložené  výchovné opatrenie

-      rodiny v krízovej situácii s prítomnosťou sociálno patologických javov

-      rodiny, ktoré vyžadujú podporu plnenia rodičovských práv a povinností

-      rodiny, kde je rozvíjať ich schopnosti riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie

-      rodiny, ktoré potrebujú pomoc, vedenie a podporu pri plnení funkcii rodiny

-      rodiny kde je predpoklad rozvíjajúceho sa ohrozenia dieťaťa v budúcnosti

-      rodiny v krízovej sociálnej situácii, ktoré majú dieťa   kde je  potrebné  sociálnymi programami spolupôsobiť  pri  sanácii rodinného prostredia   

-      rodiny ohrozené sociálnym vylúčením a následným prepadom cez sociálnu sieť

-      nepriama cieľová skupina :  osoby, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problémov maloletých  a rodiny ako aj ich sociálneho stavu

 

 

    Trvanie aktivít:  apríl 2015 - december 2015 
    
     Výška poskytnutej dotácie: 9 000,- €