Centrum pre deti a rodiny

Od 1.1.2019 sa Detský domov Margarétka a Krízové stredisko zlučújú a rozširujú svoje kompetencie a pôsobnosť. Zariadenie sa mení na Centrum pre deti a rodiny Margarétka so sídlom na pôvodnej adrese.
 
 

a) Kontaktná adresa Centra a telefónne číslo alebo iný kontaktný údaj:

Centrum pre deti a rodiny Margarétka,  Vajanského 71, 984 01 Lučenec

Telefónne kontakty:

 • Riaditeľ: 047/43 223 84, mobil: 0907 175 987
 • Sociálni pracovníci:

             047/43 223 84

             Mgr. Alexandra Fürješová: 0918 694 595 

             Mgr. Lukáš Petroch: 0948 838 883

 • Ekonomický úsek:  047/43 223 84
 • Samostatne usporiadaná skupina (vychovávatelia): 0948 074 015 

Web: www.dostojnyzivot.sk

E – mailová adresa: ozdostojnyzivot@gmail.com

 

b) Adresa miesta vykonávania opatrení alebo miest vykonávania opatrení, ak sa opatrenia vykonávajú vo viacerých budovách Centra:

Centrum pre deti a rodiny Margarétka,  Vajanského 71/A, 984 01 Lučenec – kmeňová budova

Adresa samostatne usporiadanej skupiny: Vajanského 71/A, 984 01 Lučenec

Ambulantná forma: Vajanského 71/B, 984 01 Lučenec

 

c)  Účel centra podľa §45 ods. 1 písm. a) až d) zákona:

 • Centrum pre deti a rodiny Margarétka vykonáva opatrenia podľa § 45 ods. 1 písmeno a) a b)  Zákona 305/2005 Zbierky zákonov o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 305/2005 Z.z.)

 

d)  Druh vykonávaných opatrení, ak účelom Centra je vykonávanie:

 • Opatrení dočasne nahrádzajúce dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia.
 • Výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. d) - výchovný program pre dieťa, ktorému je uložená povinnosť zúčastniť sa výchovného programu (zameranie na dieťa s výchovným problémom)

 

e) Forma vykonávania opatrení podľa §45 ods. 4 zákona:

 • Pobytová forma
 • Ambulantná forma
 • Terénna forma v okrese Lučenec

 

f) Opis cieľovej skupiny Centra:

 • Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe:
 1. dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa (§46 ods. 1 písm. a) 1.), ak je voľné miesto v samostatnej usporiadanej skupiny a je to vhodné a účelné
 2. požiadania dieťaťa (§46 ods. 1 písm. a) 2.)
 3.  rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia  (§46 ods. 1 písm. a) 3.)
 • Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre plnoletú fyzickú osobu, ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa (§46 ods. 1 písm. b) 2.).
 • Centrum vykonáva výchovné opatrenia v okrese Lučenec ambulantnou alebo terénnou formou (§59) pre dieťa na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí alebo sociálnej kurately o uložení ambulantného výchovného opatrenia dieťaťu.

 

PROGRAM CENTRA PRE DETI A RODINY Margarétka.pdf