Centrum pre občana a rodinu - Útulok

Od februára roku 2007 máme na BBSK zaregistrované dve zariadenia sociálnych služieb – Útulok pre matky, prípadne otcov s deťmi od  roku 2020 s kapacitou 60 klientov, kde prevažnú časť tvoria jednotlivci ako aj rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii a ZNB, ktoré ukončilo svoju činnosť k 31.01.2020.

Každodenne sme konfrontovaní so skutočnosťou, že po nami poskytovaných službách je neustále vyšší dopyt – zo strany pracovníkov príslušných ÚPSVR, pracovníkov miest a obcí, komunitných sociálnych pracovníkov v regióne BBSK, ale aj samotných klientov individuálne hľadajúcich pomoc v akútnej fáze svojho života.

Pre klientov zariadení sociálnych služieb máme k dispozícii zariadené izby, sociálne zariadenia a kuchyne, o ktoré sa delia 2-3 izby, niektoré izby majú svoje sociálne zariadenie a kuchyňu. V areáli zariadenia máme k dispozícii skleník a malú záhradku, tvorivé dielne, ktoré slúžia na voľnočasové aktivity a rozvoj zručností a tiež telocvičňu vybavenú ping-pongovým stolom, gymnastickými kobercami, žinienkami, stacionárnymi bicyklami, basketbalovým košom a množstvom športových potrieb ako napríklad bicykle, kolieskové korčule, lopty. 

 

Klientom zariadení sociálnych služieb poskytujeme pomoc pri riešení svojej životnej situácie, najmä poskytnutím ubytovania, pomocou pri hľadní práce či bývania, sociálnym poradenstvom.

Ak potrebujete pomoc Vy, alebo Vaši známy, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu:

Môžete využiť nasledovné žiadosti o umiestnenie do nášho zariadenia 

  1.  "Útulku" v online-forme >>TU<<
  2. osobne na adrese: CENTRUM PRE OBČANA A RODINU (ÚTULOK), Vajanského 71 v Lučenci

 


----------------------------------------------------------------------------------

               Druh, forma a rozsah poskytovania sociálnej služby 

               podľa Z.z. č. 448/2008 v znení neskorších predpisov

 

§ 26
 
Útulok
(1)
V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 
2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo 
nemôže doterajšie bývanie užívať,
a)
poskytuje
1.
ubytovanie na určitý čas,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
4.
nevyhnutné ošatenie a obuv,
b)
zabezpečuje
1.
rozvoj pracovných zručností,
2.
pomoc pri pracovnom uplatnení,
c)
utvárajú podmienky na
1.
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2.
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3.
upratovanie,
4.
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
5.
záujmovú činnosť.
(2)
Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto 
sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre
 rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"V každom prípade dostávame len toľko, koľko dávame."

"Láskavé slová môžu byť stručné a ľahko sa vyslovia, 

  no ich ozveny sú nekonečné"