neustále prehlbovanie odbornosti a zvyšovanie vzdelanosti personálu ZSS - Útulok

V našom zariadení poskytovateľa sociálnych služieb „Útulok“ sa neustále usilujeme o zvyšovanie úrovne a kvality poskytovaných sociálnych služieb. 

Jednou z možností, ako zabezpečiť a udržať čo najvyššiu úroveň poskytovaných služieb je prítomnosť vysoko erudovaného personálu na pracovisku. 

Zamestnanci ZSS-Útulok si neustále dopĺňajú a prehlbujú svoje vzdelanie, čím sú v zariadení sociálnych služieb implementované najmodernejšie súčasné trendy v rámci pomáhajúcich profesií.

 

Pracovníci ZSS-Útulok absolvovali nasledovné vzdelávacie aktivity:

 

rok

Názov

doklad o ukončení

počet pracovníkov

2023 Prehlbovanie spolupráce s participujúcimi subjektmi v rámci potreby ochrany detí pred násilím prostredníctvom konzultácii a tímového zdieľania dostupných zdrojov (UPSVaR) bez dokladu 2
2022 EURES - Práca a život v Európe (UPSVaR SR) bez dokladu 2
2022 Dlhové poradenstvo Osvedčenie 
(akreditované MPSV)
1
2022  Riešenie konfliktov a vyjadnávanie Osvedčenie
(akreditované MPSV)
1
2021 Česko-Slovenská konferencia na tému: "Dieťa v ohrození" Certifikát
(pod záštitou Trnavskej Univerzity v Trnave)
1
2021 Elements of AI Certifikát
("University of Helsinki" + "Komenského Univerzita")
1
2021 ONLINE seminár k Obchodovaniu s ľuďmi --- 5
2021 Spoločenská zodpovednosť a etika v podnikaní Osvedčenie 1

2021

Google - Digitálna Garáž

Osvedčenie s akreditáciou Open University

1

2021 Odborná činnosť rozvoja pracovných zručností Osvedčenie
(akreditované MPSV)
2
2021 Základy leadershipu v sociálnych službách Osvedčenie
(akreditované MPSV)
1

2021

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Osvedčenie (akreditácia MPSV)

1

2021 Projektové riadenie krok za krokom Certifikát o absolvovaní 1

2021

Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Osvedčenie (interné vzdelávanie)

1

2021

Podpora zmeny a motivácie u klientov sociálnych služieb

Osvedčenie (akreditácia MPSV)

1

2021

Emočná inteligencia, ako predpoklad kvalitnej starostlivosti v sociálnych službách

Osvedčenie (akreditácia MPSV)

1    

2021

Prístup k užívateľovi sociálnych služieb z odlišného kultúrneho a náboženského prostredia

Osvedčenie (akreditácia MPSV)
 

1

2021

Hranice práce s klientom z pohľadu pracovníka

 

Osvedčenie (akreditácia MPSV)

1

2020

Manažér kvality v sociálnych službách 

Osvedčenie (akreditácia MPSV)

1

2020

Ochrana osobných údajov podľa nariadenia "GDPR"

Osvedčenie (v súlade s podmienkami EÚ -GDPR)

1

2020

Odborná činnosť rozvoja pracovných zručností

Osvedčenie (akreditácia MPSV)

1

2020

Certifikovaný lektor 

Certifikát (s medzinárodnou platnosťou)

1

2020

Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Osvedčenie (interné vzdelávanie)

9

2020

Kľúčový pracovník klienta v sociálnych službách

Osvedčenie (akreditácia MPSV)

2

2020

Príprava na podmienky hodnotenia kvality sociálnych služieb

Osvedčenie (pod záštitou MPSV)

2