Zamestnanie

V prípade záujmu pracovať v našej organizácii posielajte žiadosti so životopisom poštou alebo elektronicky - mailom spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov:

Súhlas na spracovanie osobných údajov

Oboznámenie pre uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov

 

Voľné pracovné miesta:

 

1. Absolventská prax, aktivačné práce formou dobrovoľníckej činnosti

 

Prijmeme:

absolventov na absolventskú prax

pracovníkov na aktivačné práce formou dobrovoľníckej činnosti

 

2. Profesionálny náhradný rodič

Centrum pre deti a rodiny „Margarétka“, Vajanského 71, 98401 Lučenec

Názov pozície: Profesionálny náhradný rodič 

Profesionálny náhradný rodič podľa Zákona č. 376/2022 Z.z. o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Momentálne neprebieha žiadne výberové konanie na pozíciu profesionálneho náhradného rodiča

Ukončené výberové konanie: 01/2024

Počet voľných miest: 1

Miesto výkonu práce: domáce prostredie zamestnanca; v rodinnom dome alebo byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom

Požiadavky na profesionálneho rodiča:

§3

Predpoklady na výkon práce profesionálneho náhradného rodiča

(1) Profesionálnym náhradným rodičom sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa uchádza o výkon práce profesionálneho náhradného rodiča (ďalej len „záujemca o prácu“) a ktorá spĺňa tieto predpoklady:

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b) dovŕšila 25 rokov veku,

c) spĺňa kvalifikačný predpoklad; ak prácu profesionálneho náhradného rodiča vykonávajú manželia, ktorí sú zamestnancami jedného centra, kvalifikačný predpoklad musí spĺňať aspoň jeden z manželov,

d) je bezúhonná,

e) absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,2) od ktorej ukončenia neuplynulo viac ako päť rokov pred začiatkom výkonu práce profesionálneho náhradného rodiča; to neplatí, ak počas tohto obdobia vykonávala prácu profesionálneho náhradného rodiča,

f) má zdravotnú spôsobilosť na výkon práce profesionálneho náhradného rodiča,

g) má psychickú spôsobilosť podľa osobitného predpisu,3)

h) spôsobom svojho života a života fyzických osôb žijúcich s ňou v domácom prostredí vytvára predpoklady na zabezpečenie výchovy a všestranného vývinu dieťaťa,

i) má vhodné bytové a priestorové podmienky na poskytovanie starostlivosti dieťaťu,

j) manžel žijúci s ňou v domácom prostredí

1. spĺňa predpoklad podľa písmena e),

2. má psychickú spôsobilosť,

k) každá plnoletá fyzická osoba žijúca s ňou v domácom prostredí je bezúhonná,

l) manžel žijúci s ňou v domácom prostredí dal písomný súhlas s výkonom práce profesionálneho náhradného rodiča v ich domácom prostredí.

(2) Centrum pri overovaní splnenia predpokladov podľa odseku 1 prihliada na

a) pracovný posudok podľa § 16,

b) informácie zapísané v evidencii bývalých zamestnancov podľa § 35 ods. 2.

(3) Predpoklady uvedené v odseku 1 musí profesionálny náhradný rodič spĺňať po celý čas výkonu práce profesionálneho náhradného rodiča.

(4) Predpoklad podľa odseku 1 písm. k) sa nevzťahuje na plnoletú fyzickú osobu do dovŕšenia 25 rokov veku, ktorej profesionálny náhradný rodič poskytuje starostlivosť.

 

§ 4

Kvalifikačný predpoklad

Kvalifikačný predpoklad je získanie najmenej

a) nižšieho stredného odborného vzdelania alebo stredného odborného vzdelania,

b) úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, ak dieťa vyžaduje zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že bolo týrané alebo sexuálne zneužívané.

 

§ 5

Bezúhonnosť

(1) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin

a) na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok alebo

b) za niektorý z trestných činov proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a mládeži, proti iným právam a slobodám, proti mieru a ľudskosti, trestných činov terorizmu a extrémizmu.

(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje záujemca o prácu, profesionálny náhradný rodič, manžel záujemcu o prácu a manžel profesionálneho náhradného rodiča aj vtedy, ak mu bolo odsúdenie za trestný čin podľa odseku 1 zahladené alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za taký čin odsúdený.

(3) Bezúhonnosť sa preukazuje

a) výpisom z registra trestov alebo

b) odpisom registra trestov, ak ide o fyzickú osobu podľa odseku 2.

(4) Záujemca o prácu a plnoletá fyzická osoba žijúca s ním v domácom prostredí poskytnú na účely preukázania bezúhonnosti centru údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov alebo výpisu z registra trestov.4) Údaje podľa prvej vety centrum zašle po posúdení vhodnosti záujemcu o prácu alebo počas trvania pracovného pomeru profesionálneho náhradného rodiča na účely overenia dodržiavania povinnosti podľa § 3 ods. 3 v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) na vydanie odpisu registra trestov alebo výpisu z registra trestov.

(5) Plnoletá fyzická osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, na účely preukázania bezúhonnosti predloží centru aj odpis registra trestov, výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym občanom, alebo príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu alebo jej obvyklého pobytu nie starší ako tri mesiace spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.

 

§ 6

Zdravotná spôsobilosť

Zdravotná spôsobilosť na výkon práce profesionálneho náhradného rodiča sa preukazuje lekárskym potvrdením, ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.

 

§ 7

Psychická spôsobilosť manžela záujemcu o prácu alebo manžela profesionálneho náhradného rodiča

(1) Psychická spôsobilosť

a) manžela záujemcu o prácu žijúceho s ním v domácom prostredí sa preukazuje psychologickým posudkom vypracovaným na základe psychologického vyšetrenia nie starším ako jeden rok,

b) manžela profesionálneho náhradného rodiča žijúceho s ním v domácom prostredí sa preukazuje psychologickým posudkom vypracovaným na základe psychologického vyšetrenia

1. nie starším ako jeden rok, ak sa stal manželom profesionálneho náhradného rodiča po vzniku pracovného pomeru profesionálneho náhradného rodiča,

2. pri vzniku dôvodnej pochybnosti o tom, či manžel profesionálneho náhradného rodiča spĺňa predpoklad psychickej spôsobilosti,

3. pri podozrení na týranie alebo sexuálne zneužívanie dieťaťa, ktorému profesionálny náhradný rodič poskytuje starostlivosť.

(2) Na psychologický posudok a psychologické vyšetrenie manžela záujemcu o prácu alebo manžela profesionálneho náhradného rodiča sa rovnako vzťahuje osobitný predpis.5)

 

§ 8

Predpoklad zabezpečenia výchovy a všestranného vývinu dieťaťa a predpoklad vhodných bytových a priestorových podmienok na poskytovanie starostlivosti dieťaťu

(1) Splnenie predpokladov podľa § 3 ods. 1 písm. h) a i) overuje centrum

a) osobným preverením bytových a priestorových podmienok na poskytovanie starostlivosti dieťaťu,

b) pohovorom s fyzickými osobami žijúcimi so záujemcom o prácu v domácom prostredí,

c) vyjadrením obce o spôsobe života záujemcu o prácu.

(2) Pri overovaní plnenia predpokladu podľa § 3 ods. 1 písm. i) sa zohľadňuje aj vzdialenosť miesta domáceho prostredia záujemcu o prácu od miesta sídla centra alebo jeho organizačnej zložky.

(3) Centrum vyžaduje na účel overenia splnenia predpokladov podľa § 3 ods. 1 písm. h) a i) od záujemcu o prácu informácie o

a) rodinných pomeroch,

b) tehotenstve, ak je záujemcom o prácu žena, na účely vhodného zaradenia dieťaťa do domáceho prostredia pri zohľadňovaní možného počtu detí, veku detí a nárokov na starostlivosť o dieťa v domácom prostredí záujemcu o prácu.

(4) Na účely overenia predpokladov podľa § 3 ods. 1 písm. h) a i) záujemca o prácu predloží centru zoznam fyzických osôb žijúcich s ním v domácom prostredí; zoznam obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a rodinný vzťah k záujemcovi o prácu.

 

Ak máte záujem stať sa profesionálnym náhradným rodičom v našom CDR, prosím, posielajte:

 

-          písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

-          profesijný štrukturovaný životopis,

-          súhlas so spracovaním osobných údajov,

-          písomný súhlas partnera na výkon práce PR,

-          písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

-          kópia maturitného vysvedčenia ( príp. diplomu alebo iného rovnocenného dokladu     

           o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),

-         Certifikát alebo Osvedčenie o absolvovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo,

-         motivačný list.

 

Požadované doklady prosím zasielajte na náš email: ozdostojnyzivot@gmail.com alebo poštou na adresu: OZ „Za dôstojný život“, Vajanského 71, 984 01 Lučenec.

    Vaše žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú prizvaní na výberové konanie.

 

V prípade otázok sa informujte na tel. čísle: 0918 694 595 (Mgr. Furješová).