Zamestnanie

V prípade záujmu pracovať v našej organizácii posielajte žiadosti so životopisom poštou alebo elektronicky - mailom spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov:

Súhlas na spracovanie osobných údajov

Oboznámenie pre uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov

 

Voľné pracovné miesta:

 

1. Absolventská prax, aktivačné práce formou dobrovoľníckej činnosti

 

Prijmeme:

absolventov na absolventskú prax

pracovníkov na aktivačné práce formou dobrovoľníckej činnosti

 

2. Profesionálny náhradný rodič

Centrum pre deti a rodiny „Margarétka“, Vajanského 71, 98401 Lučenec

Názov pozície: Profesionálny náhradný rodič

profesionálny náhradný rodič – domácka práca § 52 zákona č. 311/2001 Z .z Zákonník práce a § 52 ods.1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Počet voľných miest: 1

Miesto výkonu práce: domáce prostredie zamestnanca; v rodinnom dome alebo byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom

Požiadavky na profesionálneho rodiča:

-       Podľa Z. č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele musí mať fyzická osoba dokončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou

-       Fyzická osoba musí absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Tú vykonáva bezplatne ÚPSVaR, alebo akreditované subjekty Úsmev ako dar a Návrat, u ktorých si prípravu musíte hradiť. Príprava má rozsah 60 hodín, resp. 40 hodín (u VŠ vzdelania v odboroch špeciálna pedagogika alebo psychológia). Ak ste prípravu ukončili, dostanete Osvedčenie o príprave alebo Certifikát.

-       Profesionálny rodič by mal oplývať aj charakterovými vlastnosťami akými sú empatia, trpezlivosť, bezpodmienečné prijatie, kongruencia (súlad medzi realitou prežívania a postojom k tejto realite), láskavosť, vzťah k deťom.

-       Úlohou profesionálneho rodiča je napĺňať emocionálne, fyzické, intelektové, sociálne a morálne potreby dieťaťa (bezpodmienečne prijať dieťa do svojej rodiny, hojiť či zmierniť dopady traumy z opustenia, re-saturovať jeho zanedbané vývinové potreby, pomôcť dieťaťu prepracovať negatívne zážitky a posilniť jeho sebaúctu a nádej do budúcnosti...) a plniť si povinnosti, ktoré mu vyplývajú z pracovno-právneho vzťahu.

-       Dôležité sú aj bytové podmienky a vzdialenosť miesta bydliska profesionálneho rodiča od CDaR Margarétka (do 50km).

-      Počítačové a jazykové znalosti sú vítané.

 

Ak máte záujem stať sa profesionálnym rodičom v našom CDR, prosím, posielajte:

 

-          písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

-          profesijný štrukturovaný životopis,

-          súhlas so spracovaním osobných údajov,

-          písomný súhlas partnera na výkon práce PR,

-          písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

-         kópia maturitného vysvedčenia ( príp. diplomu alebo iného rovnocenného dokladu     

          o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),

-         Certifikát alebo Osvedčenie o absolvovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo,

-         motivačný list.

 

Požadované doklady prosím zasielajte na náš email: ozdostojnyzivot@gmail.com alebo poštou na adresu: OZ „Za dôstojný život“, Vajanského 71, 984 01 Lučenec.

    Vaše žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú prizvaní na výberové konanie.

 

V prípade otázok sa informujte na tel. čísle: 0918 694 595 (Mgr. Furješová).