Profesionálny rodič

 

Láska k rodine je zo všetkých ušľachtilých ľudských citov tým najčastejším a najpevnejším a najviac blahodárne pôsobí na život každého z nás.

Nikolaj Gavrilovič Černyčevskij

  

Kto je profesionálny rodič?

            Profesionálny rodič je zamestnanec centra pre deti a rodiny, ktorý vykonáva ústavnú starostlivosť v rodinnom dome alebo byte poskytnutom detským domovom, alebo vo vlastnom dome či byte. Jeden profesionálny rodič môže poskytnúť starostlivosť najviac trom deťom. Ak profesionálne rodičovstvo vykonávajú napr. manželia, môžu sa starať najviac o 6 detí.

            Úlohou profesionálneho rodiča je napĺňať emocionálne, fyzické, intelektové, sociálne a morálne potreby dieťaťa (bezpodmienečne prijať dieťa do svojej rodiny, hojiť či zmierniť dopady traumy z opustenia, re-saturovať jeho zanedbané vývinové potreby, pomôcť dieťaťu prepracovať negatívne zážitky a posilniť jeho sebaúctu a nádej do budúcnosti...) a plniť si povinnosti, ktoré mu vyplývajú z pracovno-právneho vzťahu.

Kto sa môže stať profesionálnym rodičom?

Profesionálnym rodičom sa môže stať osoba, ktorá musí spĺňať dve základné podmienky:

1)      Podľa Z. č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele musí mať fyzická osoba dokončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou

2)      Fyzická osoba musí absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Tú vykonáva bezplatne ÚPSVaR, alebo akreditované subjekty Úsmev ako dar a Návrat, u ktorých prípravu musíte hradiť. Príprava má rozsah 60 hodín, resp. 40 hodín (u VŠ vzdelania v odboroch špeciálna pedagogika alebo psychológia). Ak ste prípravu ukončili, dostanete Osvedčenie o príprave alebo Certifikát.

 

            Samozrejme profesionálny rodič by mal oplývať aj charakterovými vlastnosťami akými sú empatia, trpezlivosť, bezpodmienečné prijatie, kongruencia (súlad medzi realitou prežívania a postojom k tejto realite), láskavosť, vzťah k deťom.

            Dôležité sú aj bytové podmienky.

 

            Ak máte záujem stať sa profesionálnym rodičom v našom DeD/KS, prosím, posielajte:

-          Žiadosť o prijatie do zamestnania

-          Štrukturovaný životopis

-          Súhlas so spracovaním osobných údajov

-          Príp. motivačný list

na náš email: ozdostojnyzivot@gmail.com.

            Vhodné je, aby bol detský domov či krízové stredisko čo najbližšie k bydlisku profesionálneho rodiča.

            Vašu žiadosť budeme evidovať a v prípade potreby Vás prizveme na výberové konanie. O priebehu výberového konania budete informovaní pri jeho prizvaní. A možno práve Vy sa stanete členom nášho tímuJ