systém manažérstva kvality v zariadení "Útulok"

Politika kvality 

Vedenie organizácie si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Politika kvality predstavuje systematickú starostlivosť o kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v oblasti sociálnej starostlivosti, a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ako aj kvalitu všetkých ostatných činností s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a potreby našich klientov.
 

VÍZIA

„Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti klientom s cieľom vytvorenia humanizačných vzťahov v zariadení“

 
 

CERTIFIKÁT STN ISO 9001:2015

Ako zariadenie poskytovateľa sociálnych služieb "Útulok" dbáme na prísne dodržiavanie podmienok kvality poskytovaných služieb. Potvrdením toho, že naše sociálne služby sú na vysokej kavalitatívnej úrovni je platný certifikát "systému manažérstva kvality" podľa normy STN ISO 9001:2015. Ako poskytovateľ sociálnych služieb so zavedeným systémom manažérstva kvality  musíme v pravidelných intervaloch prechádzať recertifikačným auditom. Aj v tomto období sa nám opätovne podarilo obhájiť zavedený a udržaný systém manažérstva kvality, čím sme zároveň potvrdili kvalitatívny aspekt našej činnosti. 
 
SME DRŽITEĽMI CERTIFIKÁTU ISO KVALITY:

 

uplatňovanie princípov "Manažérstva kvality" v podmienkach "COR/Útulok":

Naše zariadenie "Centrum pre občana a rodinu (COR), Útulok" okrem externých recertifikačných auditov na úrovni "manažérstva kvality" disponuje priamo interným  zamestnancom s akreditovaným vzdelaním v odbore "Manažérstva kvality v sociálnych službách" (pozn. Manažérom kvality v sociálnych službách), čo je základným predpokladom dodržiavania princípov manažérstva kvality a ich uplatňovania priamo pri odborných výkonoch v praxi.