info pre záujemcov o ubytovanie - POSTUP

Postup „ZÁUJEMCU/ŽIADATEĽA“ o poskytnutie sociálnej služby „Útulok“  (celoročná pobytová forma poskytovanej sociálnej služby):

Máte záujem o naše sociálne služby (druh: „Útulok“) súvisiace s ubytovaním v zariadení poskytovateľa sociálnych služieb? Tak práve pre Vás sú vhodné nasledujúce informácie, ktoré bezprostredne súvisia s úplným procesom, počnúc „prvým kontaktom“ až po úspešné uzatvorenie „zmluvy“ o poskytovaní sociálnej služby - Útulok. Ucelený obraz, ako to celé prebieha Vám poskytne nasledovný „KROKOVNÍK PROCESOV“.

  • KROKOVNÍK PROCESOV:

1. KROK: „INICIATÍVA NA STRANE ŽIADATEĽA“ – INICIATÍVNA FÁZA /DOPYT/

a.) Záujemca  žiadateľ  o „ubytovanie“ v zariadení poskytovateľa sociálnych služieb  sa dostaví do zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb osobne na adrese: Centrum pre občana a rodinu - Útulok, Vajanského 71/B (tzn. kancelária  prvého kontaktu „Útulok“).

b.) Záujemca zašle žiadosť on-line formou na cor@dostojnyzivot.sk alebo vypísaním on-line formulára na webových stránkach www.dostojnyzivot.sk/cor

2. KROK: „OSOBNÁ NÁVŠTEVA ŽIADATEĽA – PRVÝ KONTAKT“

Na základe osobnej návštevy v kancelárii „Útulku“ (COR – Centrum pre občana a rodinu) je záujemca informovaný o spôsobe, forme a druhu poskytovanej sociálnej služby, a zároveň o ďalšom postupovaní v procese zaradenia záujemcu v rámci zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb (Útulok/COR);

3. KROK: „SPÍSANIE ŽIADOSTI“ o poskytnutie „sociálnej služby“ (druh: Útulok) – INFORMATÍVNA FÁZA

Predmetný krok bezprostredne súvisí s krokom „č.2“ – v rámci osobnej návštevy žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby (tzv. prvý kontakt) je spolu so žiadateľom a personálom zariadenia „Centrum pre občana a rodinu (Útulok)“ spísaná písomná „ŽIADOSŤ“ o poskytnutí sociálnej služby druhu: „Útulok“ v rámci poskytovateľa sociálnych služieb „Centrum pre občana a rodinu (COR) / v rámci pôsobnosti zariadenia OZ: „Za dôstojný život, Lučenec“;  Následne je klientovi poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti ďalších postupov a krokov v procese zaradenia a vybavenia žiadosti. V rámci predmetného procesu je klient transparentným spôsobom vyrozumený o spôsobe poskytovania, druhu/forme a spôsobe poskytovanej sociálnej služby, a ostatných oblastiach, ktoré s poskytovaním predmetnej sociálnej služby  bezprostredne súvisia (napr. prehliadka priestorov zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb / ubytovacie priestory, dostupné voľné izby, vybavenosť zariadenia a pod.).

4. KROK: „tzv. ROZCESTNÍK“

a.)okamžité ubytovanie („UZATVORENIE KONTRAKTU“) - V prípade, že momentálne kapacity zariadenia sociálnych služieb (COR – Centrum pre občana a rodinu, Útulok) takýto postup umožňujú, je možné pristúpiť k okamžitému uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – Útulok. Tento stav je možné zabezpečiť len za optimálnych podmienok v prípade voľných kapacít zariadenia (tzn. neobsadenosť kapacity / v rámci ubytovacích priestorov /;

b.) zaradenie žiadosti do tzv. „zásobníka žiadostí“ – V prípade, že to aktuálny stav, z dôvodu kapacitných možností neumožňuje (pozn. z dôvodu 100% obsadenosti kapacity zariadenia), je žiadosť klienta zaradená do evidencie prijatých žiadostí (pozn. tzv. zásobníka/poradovníka žiadostí). V prípade, že dôjde k uvoľneniu kapacít zariadenia sú klienti, ktorí boli zaradení do „zásobníka prijatých žiadostí“ v rámci systému poradovníka prijatých žiadostí systematicky kontaktovaní a vyrozumení o aktuálnych možnostiach v rámci zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb (Útulok / COR);  Za predpokladu, že nedošlo k aktualizácii, tzn. zmenám na úrovni kapacitných možností zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb (útulok) klient nie je priebežne informovaný o nezmenených podmienkach. Klient, záujemca, žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby je informovaný len v prípade, že dôjde k zmenám na úrovni kapacitných podmienok zariadenia a to v zmysle prísnych podmienok evidencie a postupovania v rámci „evidencie prijatých žiadostí / tzv. zásobník prijatých žiadostí“  tzn. postupného výberu v rámci evidenčných čísel žiadostí vzostupným spôsobom.

5. KROK: „KONTAKTOVANIE ZÁUJEMCU“ zo strany personálu zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb

Systematickým postupovaním v rámci tzv. „zásobníka žiadostí“ a to postupným kontaktovaním potenciálneho záujemcu, ktorý bol zaradení do evidencie žiadostí, v rámci systému „vzostupného číslovania a evidencie žiadostí“ - odborný personál zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb (COR – Centrum pre občana a rodinu, Útulok) kontaktuje a vyrozumieva evidovaných žiadateľov o aktuálnych možnostiach zariadenia z dôvodu aktuálneho uvoľnenia kapacít zariadenia. V prípade, že evidovaný občan, záujemca nereflektuje na ponuku zariadenia, pristúpi sa v rámci evidencie k ďalšiemu evidovanému žiadateľovi (tzn. k ďalšej registrovanej žiadosti) tento proces prebieha systematickým postupovaním vzostupným postupovaním v rámci predmetnej evidencie žiadostí. V prípade, že záujemca reflektuje na ponuku zariadenia, zodpovední pracovníc pristúpia ku kroku „č. 6“ (pozn. „kontrakt“);

6. KROK: „KONTRAKT / UZATVORENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU“

V prípade, že záujemca o poskytnutie sociálnej služby, druh: Útulok (ďalej len „žiadateľ“), reaguje kladným spôsobom (tzn. má záujem o poskytnutie sociálnej služby) je so záujemcom uzatvorený písomný kontrakt vo forme „Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, druh: Útulok“ (t.j. zmluvný, písomný vzťah uzatvorený medzi prijímateľom a poskytovateľom sociálnych služieb). Písomná forma je koncipovaná v zrozumiteľnej podobe a o zmluvných podmienkach je prijímateľ sociálnej služby vyrozumený riadnym spôsobom. Po potvrdení oboch strán, vyhlásením o porozumení zmluvných podmienok, a to pri oboch zmluvných stranách, sa pristúpi ku „signácii“ dokumentov, čím je kontrakt/zmluva právoplatne zjednaná (uzatvorená). Predmetným krokom, t.j. dňom zmluvnej signácie sa záujemca/žiadateľ stáva regulárnym „prijímateľom sociálnej služby“ (pozn. druh: „Útulok“);