Cenník

 

448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách, § 26 - "Útulok":

 
(1) V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
4. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,
c) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. upratovanie,
4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
5. záujmovú činnosť.
(2) Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.

Aktuály platný cenník pre zariadenie "Centrum pre občana a rodinu (COR), Útulok" nájdete tu: >> Cenník sociálnej služby - Utulok 2020 od 1.6.2020.pdf (240646) <<