služby v útulku

Z hľadiska činnostnej intervencie v rámci vymedzenia pre podmienky sociálnej služby v zariadení OZ Za dôstojný život poskytujeme nasledovné služby:

  1. Odborné činnosti: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, preventívna aktivita,  pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania.
  2. Obslužné činnosti: ubytovanie v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním alebo poskytnutie prístrešia na účel prenocovania; upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva (pozn. svojpomocný mechanizmus služby so zainteresovaním klientely zariadenia);
  3. Ďalšie činnosti: utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť, poskytovanie osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi, prepravy, zabezpečenie a sprostredkovanie záujmovej činnosti;

 

Odborníci vedú klientov k rozvoju pracovných zručností a hygienickým návykom. Zapájajú sa počas sanitárnych dní pravidelným udržiavaním čistoty  na izbách, chodbách, spoločných priestorov zariadenia. Konajú sa pracovné aktivity skrášľovaním, udržiavaním okolia a aj vonkajšieho priestranstva. Tiež sa zameriavajú na zdokonaľovanie zručností klientov, aktivity zameriavajú na pomoc pri získavaní práce, pomáhajú im pri nadobúdaní konkrétnych zručností ako napr. pri písaní životopisu.

 

V spoločenskej miestnosti sa realizuje množstvo aktivít, aby sa pomohlo klientom začleniť na trh práce, realizujú sa aktivity na zvýšenie ich finančnej gramotnosti, pomáha sa klientom pri rozvíjaní ich rodičovských zručností. Odborní zamestnanci pomáhajú pri riešení výchovných problémov rodín. Rodinám v kríze každodenne pomáhame zabezpečovaním potravinovej pomoci prostredníctvom potravinovej banky, čím sa im v našom zariadení sociálnych služieb výrazne zlepší kvalita ich života a môžu sa skôr osamostatniť.

 

 

Charakteristika stravovania

príprava stravy sa zabezpečuje dospelými klientmi samostatne v kuchynkách, zariadenie v zmysle zákona vytvára podmienky na prípravu stravy. Každá kuchynka disponuje kuchynskou linkou, šporákom na prihrievanie jedla a varenie, drezom, pultom na odkladanie riadu. Nadštandardné vybavenie kuchýň je chladnička mrazničkou. Klientov vedieme k tomu, aby taniere, poháre, hrnce a príbory  zmývali v umývacom dreze. Umývaný riad neutierajú. Pracovníci vedú deti klientov počas aktivít s nimi k osvojeniu základných návykov kultúry stolovania.

 

 

Charakteristika prania a žehlenia

Prádlo, uteráky, utierky a šatstvo si perú samostatne klienti buď menšie časti – spodné prádlo denne ručne v kúpeľni. Klienti majú zároveň možnosť prať prádlo v miestnosti na to určenej kde máme zabezpečené dve automatické práčky kde je možné za prítomnosti službukonajúceho pracovníka – kvôli obsluhe automatických pračiek klientom prať. Klienti majú zabezpečený primerane oddelený priestor na sušenie a žehlenie, v miestnosti sa nachádzajú sušiaky na prádlo a žehliaca doska.

 

Charakteristika sociálneho poradenstva

V zariadení „Útulku“ sa vykonáva sociálne poradenstvo. Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného a špecializovaného sociálneho poradenstva. Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

 

Charakteristika odbornej činnosti v podmienkach COR (Centrum pre občana a rodinu): Sociálne poradenstvo v podmienkach zariadenia „Centrum pre občana a rodinu“ na úrovni:

a.) základného sociálneho poradenstva, uskutočňujú odborní pracovníci v oblasti sociálnej práce, resp. pracovníci, ktorí majú absolvovaný akreditovaný vzdelávací program s odborným obsahom v predmetovej skladbe: sociálne služby, sociálna práca. V rámci predmetného odborného vymedzenia, pre podmienky COR, pracovníci uskutočňujú svoju odbornú činnosť nasledovne: Sociálne poradenstvo prvého kontaktu – ide o rozhovory s klientom s cieľom sociálnej diagnostiky a využívania účinnej metodiky zvládania jeho krízových situácií a problémov. Odborný pracovník poskytuje základné informácie o existujúcich predpisoch, nariadeniach a existujúcich formách pomoci.

b.)  Špecializované sociálne poradenstvo – poskytuje sa v situácii, keď problémy klientov vyžadujú špeciálne vedomosti, zručnosti a využívanie poradenských postupov v rámci organizačne rozvinutého a profesionálne zabezpečeného poradenstva. Špecializované poradenstvo rieši osobné problémy klienta, ktoré majú na jeho riadne fungovanie v spoločnosti negatívny dopad. Pod negatívnym dopadom obvykle chápeme psychosomatické ťažkosti, ktoré vznikajú z rôznych príčin. Pri eliminácii tých príčin sa využívajú terapeutické prístupy, ktoré však môže vykonávať iba profesionálny poradca, ktorý má odbornú spôsobilosť, resp. príslušné vysokoškolské vzdelanie. V podmienkach zariadenia „Centrum pre občana a rodinu“ špecializované sociálne poradenstvo poskytuje graduovaný odborník v odbore „sociálne služby a poradenstvo“ a graduovaný odborník v odbore „sociálna práca“.

 

Cieľom sociálneho poradenstva v  je znižovanie rizík vyplývajúcich zo sociálneho vylúčenia, konfliktných spoločenských situácií, spôsobu života a  rizikového správania, ale jeho cieľom je aj zvýšenie sociálnych kompetencií a  sociálnej mobility klientov; podpora sociálneho začlenenia klientov, rodín, komunít; predchádzanie vzniku krízových situácií v rodinách, obmedzovanie a odstraňovanie negatívnych vplyvov; poskytnutie alebo sprostredkovanie konkrétnej pomoci. Pri obidvoch menovaných druhoch sociálneho poradenstva nemôžeme úplne presne vymedziť limity, v  akých sociálny poradca poskytuje ešte základné poradenstvo, v  akých už zasahuje do špecializovaného poradenstva a kedy poskytuje kombinované sociálne poradenstvo. Poradca je ten, ktorý pomáha klientovi zorientovať sa v jeho situácii tým, že mu pomôže pochopiť, kde sa nachádza a zároveň, aké sú možnosti riešenia jeho sociálnej situácie

 

Charakteristika pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov:

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je priamy výkon, keď dajme tomu sociálny pracovník zastupuje klienta alebo mu pomáha napr. v súdnych sporoch, úradných veciach a podobne (napr. ak zomrie bohatý otec a v dedičskom konaní by matka maloletého dieťaťa chcela majetok previesť len na seba, zákon takúto možnosť neumožňuje, oprávneným dedičom je aj maloleté dieťa, dokonca aj ešte nenarodené dieťa po zosnulom).

 

Charakteristika slžby: "Nevyhnutné ošatenie a obuv"

V priestoroch „Útulku“ máme zriadený samostatný sklad, v ktorom sa nachádza oblečenie a obuv. V ďalšom sklade sa nachádzajú posteľná bielizeň, vankúše a paplóny. Každý klient v prípade krízovej situácie obdrží od pracovníkov „Útulku“ z vyššie uvedených skladov ošatenie a obuv. Predmetné ošatenie a obuv sa poskytuje podľa  potreby klienta na zameranie na ročné obdobie.

 

Charakteristika zabezpečovania rozvoja pracovných zručností:

Rozvoj pracovných zručností je jedna z najvýznamnejších a najúčinnejších činností, ktorá má vplyv na udržanie a zlepšenie  manuálnej zdatnosti klientov, pozitívne ovplyvňuje  sociálne  väzby, stimuluje psychické funkcie, vedie klientov k spolupráci  a zvyšuje ich sebavedomie a sebahodnotenie. V našom zariadení rozvoj pracovných zručností nechápeme iba v zmysle vytvárania pracovných návykov, ale ako terapiu, ktorá má klienta naučiť aktívnemu tráveniu voľného času a k zodpovednosti za kvalitu svojho života. Nejde nám iba o udržiavanie už získaných zručností a návykov, ale aj o rozširovanie ich spektra. Vychádzame z potrieb a záujmov jednotlivých klientov, zohľadňujúc ich možnosti, schopnosti a aktuálny zdravotný stav. Prihliadame  na danosti a potenciál klienta. Rozvoj pracovných zručností je integrovaný do režimu dňa ako jeho pevná súčasť. Zahŕňa rôzne aktivity ktoré klienti vykonávajú na základe ich prirodzeného inklinovania k danej činnosti a  za primeranej podpory zo strany „Inštruktorov rozvoja pracovných zručností“. Zariadenie vytvára možnosti pre pracovnú činnosť prijímateľov. V rámci rozvoja pracovných zručností sa podieľajú na skrášľovaní vonkajšieho areálu a interiéru zariadenia (vianočná, veľkonočná, fašiangová, aktuálna výzdoba).

Náplň "RPZ" činností zahŕňa: 

A.) organizovanie brigády v areály zariadenia – okopávanie kvetinových záhonov, udržiavanie skalky, starostlivosť o izbové kvety, zametanie chodníkov, vyhrabávanie lístia a pod. Takýmto spôsobom si prijímatelia sociálnej služby vytvárajú určitý vzťah k prostrediu, v ktorom žijú.  

B.) práca s papierom, prírodným materiálom, servítková technika, výroba pohľadníc, kvetov, pletenie z vlny, vyrezávanie, maľovanie, vytváranie ozdobných predmetov i úžitkových predmetov, maľovanie na sklo, výroba sviečok. 
 
C.) Pomoc pri zabezpečovaní potravinovej pomoci (potravinová banka), odvoz dovoz potravinovej pomoci.