INFO pre záujemcov o ubytovanie počas opatrení "COVID-19"

Postup žiadateľa o ubytovanie (tzn. poskytnutie sociálnej služby) „Útulok“ – v prípade trvajúceho krízového stavu v súvislosti s opatreniami prevencie pred šírením nebezpečného vírusového ochorenia COVID-19

Pre prijatie klienta do zariadenia v zmysle aktuálnych opatrení v rámci testovania na ochorenie a prevenciu pred ochorením COVID-19, sú v rámci zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb „Centrum pre občana a rodinu, Útulok“ stanovené tri formy postupovania pre bezpečné prijímanie novopríchodzej klientely do zariadenia (pozn. interne označené, ako VARIANT A, B, C). Ako nový, prichádzajúci klient/ žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby (ubytovanie/útulok) si môžete vybrať jeden  z nasledovných možných postupov pre zabezpečenie testovania a následné prijatie do zariadenia:

VARIANT „A“:

1. KROK  - iniciatíva žiadateľa / záujemcu o poskytnutie sociálnej služby: „NÁVŠTEVA OBVODNÉHO LEKÁRA, resp. DETSKÉHO LEKÁRA“

Žiadateľ, záujemca o poskytnutie sociálnej služby navštívi svojho obvodného lekára s požiadavkou o vystavenie  „ŽADANKY“ pre účely testovania na vírusové ochorenie „COVID-19“. Svojmu lekárovi, žiadateľ oznámi, že žiadanku potrebuje z objektívneho dôvodu, ktorým je nástup do zariadenia sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou (Útulok), a to v pozícii novoprijímaného prijímateľa sociálnej služby do zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb. V prípade viacerých dospelých osôb sa vyžaduje rovnaký postup,  to v prípade každej ďalšej dospelej osoby. V prípade, že dospelá osoba, žiadateľ nastupuje do zariadenia sociálnych služieb spolu s maloletými deťmi sa vyžadujú taktiež „žiadanky od pediatra“ u maloletých detí, pričom postup vystavenia žiadanky, t.j. žiadosti o vystavenie prebieha rovnakým spôsobom, ako u dospelých osôb (žiadateľov o testovanie na COVID-19).

2. KROK – testovanie na vírusové ochorenie „COVID -19“ (absolvovanie testu)

Žiadateľ, záujemca o poskytnutie sociálnej služby so „ŽIADANKOU od obvodného lekára“ navštívi špecializované zariadenie, ktoré je oprávnené v danom regióne uskutočňovať predmetné testovanie (pre región „Lučenec“ je to zariadenie: „SK-LAB, s.r.o. - klinické laboratórium“ na adrese: Júliusa Szabóa 2a, 984 01 Lučenec). V uvedenom zariadení na základe oprávnenosti žiadosti o testovanie na COVID-19 je predmetný test žiadateľovi o poskytnutie sociálnej služby vykonaný „BEZPLATNE!*“ (pozn. predmetný výkon spadá do oprávnených zdravotníckych úkonov s preplatením zdravotnej poisťovne);

3. KROK – čakacia lehota

Žiadateľ, záujemca o poskytnutie sociálnej služby čaká nevyhnutnú dobu na vyhodnotenie testov na vírusové ochorenie COVID-19. Predmetné vyhodnotenie a lehotu vyhodnotenia testov stanovuje oprávnený subjekt testovania (klinické laboratórium).

4. KROK – výsledky testovania na COVID-19

Klient sa s „negatívnym výsledkom na vírusové ochorenie COVID-19“ (potvrdenie v písomnej forme z klinického laboratória) dostaví do zaradenia „Centrum pre občana a rodinu“, Útulok, na adrese „Vajanského 71, 984 01  Lučenec“ (do kancelárie „Útulku“);

* Následne platia štandardné postupy „prijímania klienta“ do zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb (COR/Útulok), ktoré sú uvedené v nasledovnom URL-Linku: https://www.dostojnyzivot.sk/cor/info-pre-zaujemcov-o-ubytovanie/

 

VARIANT „B“:

Počas domácej karantény, ktorá trvá 14 dní, nám žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby (klient) nahlási svoje osobné údaje. Následne tieto údaje budú v zmysle zákona nahlásené „UVZ LC“, ktorý pridelí pre tieto účely jedinečný identifikačný kód a následne kontaktujú „Nemocnicu s poliklinikou v Lučenci“. Nemocnica s poliklinikou Lučenec, určí presný termín kedy sa žiadatelia dostavia v rámci trvajúcej karantény do „Nemocnice s poliklinikou v Lučenci“ na „infekčnú ambulanciu“. V rámci predmetnej ambulancie bude žiadateľom prostredníctvom sterov odobratý biologický materiál pre účel testovania na vírusové ochorenie COVID-19.  Následne sa žiadatelia opätovne dostavia do domácej karantény, kde čakajú na výsledky testov. Po obdržaní „negatívneho výsledku“ je klient, žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby povinný nastúpiť priamo z domácej karantény do zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb (Centrum pre občana a rodinu, COR/ Útulok) do 24 hodín od obdržania negatívneho výsledku testovania. Predmetné testovanie v prípade uvedeného postupu „B“ je taktiež realizované „bezplatne“ v prípade, že klient nemá nedoplatky v zdravotnej poisťovni (pozn. je potrebné overiť, či má klient, žiadateľ nárok na bezplatnú službu*). * Následne platia štandardné postupy „prijímania klienta“ do zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb (COR/Útulok), ktoré sú uvedené v nasledovnom URL-Linku: https://www.dostojnyzivot.sk/cor/info-pre-zaujemcov-o-ubytovanie/

 

VARIANT „C“:

Záujemca/žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby, si sám na vlastné náklady uhradí testy COVID-19. Odber biologického materiálu z oblasti nosohltanovej časti. Uvedené platí pre každú osobu, ktorá má byť ubytovaná v zariadení poskytovateľa sociálnych služieb „Centrum pre občana a rodinu, Útulok“. Žiadateľ, záujemca o poskytnutie sociálnej služby čaká nevyhnutnú dobu na vyhodnotenie testov na vírusové ochorenie COVID-19. Predmetné vyhodnotenie a lehotu vyhodnotenia testov stanovuje oprávnený subjekt testovania (klinické laboratórium). Klient sa s „negatívnym výsledkom na vírusové ochorenie COVID-19“ (potvrdenie v písomnej forme z klinického laboratória) dostaví do zaradenia „Centrum pre občana a rodinu“, Útulok, na adrese „Vajanského 71, 984 01  Lučenec“ (do kancelárie „Útulku“); * Následne platia štandardné postupy „prijímania klienta“ do zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb (COR/Útulok), ktoré sú uvedené v nasledovnom URL-Linku: https://www.dostojnyzivot.sk/cor/info-pre-zaujemcov-o-ubytovanie/

 

 

____________________

* vysvetlenie: „V rámci vyššie uvedených postupov (pozn. vynímajúc postup „C“) je uvedené, že z dôvodu oprávnenosti výkonu (tzn. testovania na COVID-19), a súčasne platného objektívneho nároku, ktorý vyplýva z odkázanosti žiadateľa na poskytovaný druh sociálnej služby, je testovanie „bezplatné“ a plne hradené zdravotnou poisťovňou. Uvedené nemôžeme garantovať, a to z dôvodu osobitného prístupu zdravotných poisťovní v dôsledku možných nedoplatkov u žiadateľa. Odporúčame, aby každý žiadateľ pred podaním žiadosti  o testovanie na COVID-19 v špecializovanom zariadení (t.j. akreditované klinické laboratórium)  si u svojho poskytovateľa zdravotného poistenia overil svoj nárok na bezplatnosť služby.