OTÁZKY A ODPOVEDE 

(najčastejšie otázky a odpovede v súvislosti s podaním žiadosti):

 

Otázka: Je potrebné aby som sa priebežne informoval/informovala o vybavenosti mojej žiadosti o ubytovanie?

Odpoveď: Z Vašej strany nie je potrebné, aby ste priebežným spôsobom kontaktovali pracovníkov „ZSS Útulok“ o aktuálnom stave uvoľnenia obsadenosti ubytovacích kapacít.  Za predpokladu, že došlo k uvoľneniu ubytovacích kapacít, naše zariadenie postupuje v zmysle stanovených smerníc a štandardov postupovania v rámci evidencie prijatých žiadostí. Vyrozumenie potenciálnych záujemcov o službu vedených v evidencii prijatých žiadostí je uskutočňované vzostupným spôsobom v zmysle evidenčných číselných radov (tzn. v prípade uvoľnenia kapacity naši zamestnanci telefonickým spôsobom kontaktujú každého záujemcu o sociálnu službu, ktorý je vedený v aktuálnej evidencii prijatých žiadostí k aktuálnemu roku). V prípade, že ste neboli vyrozumený/-á v priebehu kalendárneho roku, je možné, že sme Vás nemohli zastihnúť – preto v novom kalendárnom roku je potrebné Vašu žiadosť zaslať opätovne (tzn. aktualizovať žiadosť) na adrese: www.dostojnyzivot.sk/ziadost

 

Otázka: Zistil som/zistila som, že napriek tomu, že som si podala žiadosť v dostatočnom predstihu, Vaše  zariadenie "ZSS ÚTULOK" uprednostnilo žiadosť(resp. záujemcu o službu), ktorá bola podaná po mojom podaní. Ako je to možné? Je to spravodlivé?

Odpoveď: V zariadení „Útulku“ pracujú odborní profesionáli v odboroch pomáhajúcich profesií (pozn. ako je sociálna práca, sociálne poradenstvo a sociálne služby, inštruktori sociálnej rehabilitácie a inštruktori rozvoja pracovných zručností), ktorí vedia kvalifikovaným spôsobom posúdiť naliehavosť krízovej situácie v pomeroch ohrozenia zdravia a života potenciálnych záujemcov o službu a zároveň v patričnej miere zvoliť vhodnosť a včasnosť odbornej intervencie. Je možné, že naliehavosť vyskytnutej krízovej situácie v aktuálnom čase nedovoľovala inak a odborníci v našom zariadení museli zasahovať podľa miery a rozsahu ohrozenia a dôsledkov, ktoré plynú v prípade okamžitého nezasiahnutia. V optimálnom stave  sa zaraďovanie prijímateľov sociálnych služieb do ZSS vykonáva v súlade s pravidlami postupovania v rámci poradovníka žiadostí od najstaršej po najnovšiu, pričom sú rad radom overované všetky dostupné kontakty uvedené v rámci evidencie žiadostí ohľadom, aktuálneho záujmu o službu.

 

Otázka: Čo mám robiť, ak som v tiesni, moja situácia je bezodkladne naliehavá a zariadenie ZSS-Útulok v Lučenci nemá momentálne žiadne voľné kapacity? 

V prípade vysokej naliehavosti Vašej životnej situácie odporúčame možnosť kontaktovať iné zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb v rámci regiónu a opýtať sa ohľadom aktuálnych možností v oblasti ubytovania (druh sociálnej služby: „ÚTULOK“):

 

alebo sa pokúste kontaktovať ďalšie zariadenia v rámci Banskobystrického kraja:

zoznam_útulkov_banskobystrický_kraj.pdf (335055)