OTÁZKY A ODPOVEDE 

(najčastejšie otázky a odpovede v súvislosti s podaním žiadosti):

Otázka: Čo mám spraviť pre to, aby som sa mohol ubytovať v  zariadení „ZSS – Útulok“ ?

Odpoveď: Na to, aby sme Vás mohli ubytovať v našom zariadení poskytovateľa sociálnych služieb - druh sociálnej služby „Útulok“, je potrebné podať písomnú žiadosť do nášho ZSS. Žiadosť môžete podať vo forme on-line tu: www.dostojnyzivot.sk/ziadost resp. Vám môžeme s napísaním žiadosti pomôcť priamo v ZSS-Útulok na adrese: OZ „Za dôstojný život“ na adrese: Vajanského 71, 984 01 Lučenec. Nutnou podmienkou aby ste mohli byť žiadateľom do ZSS je, že ste v nepriaznivej sociálnej situácii a nemáte zabezpečené ubytovanie alebo nemôžete doterajšie bývanie užívať. Po následnom prijatí Vašej žiadosti za predpokladu, že nemáme v evidencii (v poradovníku žiadostí) ďalšie žiadosti o ubytovanie, môžeme pristúpiť rovno k ubytovaniu žiadateľa – v opačnom prípade, budete informovaní o uvoľnení sa kapacít ZSS v zmysle poradovníka prijatých žiadostí. Všetky informácie o ubytovní, poskytovaných službách, ako aj prípadné ďalšie informácie získate priamo na adrese nášho zariadenia: OZ „Za dôstojný život“, Vajanského 71, 984 01 Lučenec.  

 

Otázka: Je potrebné aby som sa priebežne informoval/informovala o vybavenosti mojej žiadosti o ubytovanie?

Odpoveď: Z Vašej strany nie je potrebné, aby ste priebežným spôsobom kontaktovali pracovníkov „ZSS Útulok“ o aktuálnom stave uvoľnenia obsadenosti ubytovacích kapacít.  Za predpokladu, že došlo k uvoľneniu ubytovacích kapacít, naše zariadenie postupuje v zmysle stanovených smerníc a štandardov postupovania v rámci evidencie prijatých žiadostí. Vyrozumenie potenciálnych záujemcov o službu vedených v evidencii prijatých žiadostí je uskutočňované vzostupným spôsobom v zmysle evidenčných číselných radov (tzn. v prípade uvoľnenia kapacity naši zamestnanci telefonickým spôsobom kontaktujú každého záujemcu o sociálnu službu, ktorý je vedený v aktuálnej evidencii prijatých žiadostí k aktuálnemu roku). V prípade, že ste neboli vyrozumený/-á v priebehu kalendárneho roku, je možné, že sme Vás nemohli zastihnúť – preto v novom kalendárnom roku je potrebné Vašu žiadosť zaslať opätovne (tzn. aktualizovať žiadosť) na adrese: www.dostojnyzivot.sk/ziadost

 

Otázka: Zistil som/zistila som, že napriek tomu, že som si podala žiadosť v dostatočnom predstihu, Vaše  zariadenie "ZSS ÚTULOK" uprednostnilo žiadosť(resp. záujemcu o službu), ktorá bola podaná po mojom podaní. Ako je to možné? Je to spravodlivé?

Odpoveď: V zariadení „Útulku“ pracujú odborní profesionáli v odboroch pomáhajúcich profesií (pozn. ako je sociálna práca, sociálne poradenstvo a sociálne služby, inštruktori sociálnej rehabilitácie a inštruktori rozvoja pracovných zručností), ktorí vedia kvalifikovaným spôsobom posúdiť naliehavosť krízovej situácie v pomeroch ohrozenia zdravia a života potenciálnych záujemcov o službu a zároveň v patričnej miere zvoliť vhodnosť a včasnosť odbornej intervencie. Je možné, že naliehavosť vyskytnutej krízovej situácie v aktuálnom čase nedovoľovala inak a odborníci v našom zariadení museli zasahovať podľa miery a rozsahu ohrozenia a dôsledkov, ktoré plynú v prípade okamžitého nezasiahnutia. V optimálnom stave  sa zaraďovanie prijímateľov sociálnych služieb do ZSS vykonáva v súlade s pravidlami postupovania v rámci poradovníka žiadostí od najstaršej po najnovšiu, pričom sú rad radom overované všetky dostupné kontakty uvedené v rámci evidencie žiadostí ohľadom, aktuálneho záujmu o službu.

 

Otázka : Aké sú poplatky za ubytovanie a služby súvisiace s ubytovaním v "zariadení sociálnych služieb" Útulok OZ "Za dôstojný život" v Lučenci?

Odpoveď: V zariadení máme k dispozícii 21 bytových jednotiek. Každá bytová jednotka je individuálneho charakteru, čo sa týka vybavenosti, veľkosti, ako aj štandardu riešenia a kompozície obytnej jednotky. Na základe uvedených atribútov každá bytová jendotka má stanovenú osobitnú výšku mesačnej úhrady. Uvedené poplatky za služby sú stanovené na dennej báze (tzn. cena  / deň poskytovanej služby). Úhrady sú stanovené na základe mesačného spotrebovania služby, tzn. uhrádzajú sa measčným spôsobom (cena služby / mesiac). Predbežnú sumu štandardných úhrad si môžete overiť v našom verejne dostupnom cenníku uverejnenom tu: Cenník soc. služieb (Útulok)

 

Otázka: Čo mám robiť, ak som v tiesni, moja situácia je bezodkladne naliehavá a zariadenie ZSS-Útulok v Lučenci nemá momentálne žiadne voľné kapacity? 

Odpoveď: V prípade vysokej naliehavosti Vašej životnej situácie odporúčame možnosť kontaktovať iné zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb v rámci regiónu a opýtať sa ohľadom aktuálnych možností v oblasti ubytovania (druh sociálnej služby: „ÚTULOK“):

alebo sa pokúste kontaktovať ďalšie zariadenia v rámci Banskobystrického kraja: 

www.e-vuc.sk/bbsk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-banskobystrickom-samospravnom-kraji/utulok.html?page_id=102403