Realizácia výchovných opatrení pre 5 detí vedených v evidencii orgánu SPOD a SK z dôvodu zanedbávania školskej dochádzky

Cieľom projektu je eliminovať, resp. odstrániť sociálno-patologické javy, zlepšiť školskú dochádzku detí, a tak riešiť aktuálne problémy porúch správania detí a zabezpečiť aktuálnu informovanosť aj pre rodičov, aby dokázali pomôcť deťom, a vedeli ako postupovať a kde hľadať pomoc.

Cieľové skupiny :

-      5 detí, ktoré zanedbáva povinnú školskú dochádzku, resp. deti s problémovým správaním, alebo poruchami správania spolu s rodičmi, alebo osobami, ktoré sa starajú o maloletého

-      rodiny s dieťaťom, ktoré má uložené  výchovné opatrenie

 

Cieľové skupiny patria medzi najzraniteľnejšie a najohrozenejšie skupiny v našej spoločnosti, ktoré si mnohokrát bez pomoci odborníkov nedokážu vyriešiť svoju náročnú životnú situáciu.

Aktivity budú zamerané na elimináciu resp. odstraňovanie porúch správania sa detí, na podporu učenia sa základným zručnostiam, tak životným ako aj sociálnym. Aktivity budú taktiež zamerané  na upevňovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi, na rozvoj schopností riešiť problémové situácie, upevňovanie hygienických návykov, upevňovanie pracovných návykov, získanie spoločenských návykov, hospodárenie, na rozvoj komunikačných zručností, na posilnenie schopnosti  riešiť konfliktné situácie. Aktivity zameriame na podporu spoločenskej integrácie detí a na ich socializáciu v prostredí školy, rodiny a rovesníckych skupinách. Taktiež je dôležité sieťovanie, spolupráca s inými osobami a subjektmi za účelom napĺňania potrieb rodiny a detí  osobitne s dôrazom  na tímovú prácu. 

Trvanie aktivít:  júl 2013 - november 2013

Poskytnutá dotácia: 3 000,- €