Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately - ÚT a ZNB

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť zameranú na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ,,Nákup materiálno-technického vybavenia zariadení SPOaSK - ÚT a ZNB". 
 

Cieľom je zmodernizovať, obnoviť a skvalitniť ubytovacie priestory klientov v oboch zariadeniach v Lučenci za účelom zlepšiť poskytovanie sociálnych služieb pre celkovo 40 klientov. Výmena opotrebovaného a zničeného materiálno – technického vybavenia a tiež potreba udržať štandard bývania, ktorý poskytujú zariadenia sociálnych služieb. Finančné prostriedky z projektu boli použité na výmenu opotrebovaných komodít, ktoré sú po dobe životnosti.
 

Trvanie aktivít:  apríl 2018 - september 2018

 

Výška poskytnutej dotácie: 710,- €

 

Tento projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 
 
Cieľom je zmodernizovať, obnoviť a skvalitniť ubytovacie priestory klientov
v oboch zariadeniach v Lučenci za účelom zlepšiť poskytovanie sociálnych služieb pre
celkovo 40 klientov.