Dotácia z rozpočtu mesta Lučenec

 

Dotácia sa poskytuje za účelom nákupu hudobných nástrojov pre deti z Detského domova, kde sa bude realizovať  muzikoterapia pod odborným vedením - členom Slovenskej asociácie muzikoterapeutov. 

Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu na základe odporúčania Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri MsZ a rozhodnutia primátorky Mesta PhDr. Alexandry Pivkovej vo výške 200,- €.

Trvanie aktivít:  apríl 2018 - december 2018

Výška poskytnutej dotácie: 200,- €