Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

 

Cieľom národného projektu („NP“) je podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, osobitne zvýšenie dostupnosti odbornej pomoci a skvalitnenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately („SPOD a SK“) pre dieťa a rodinu. Prostredníctvom NP je podporená implementácia legislatívnych zmien v oblasti SPOD a SK, ktorých podstata spočíva v zmene filozofie výkonu opatrení SPOD a SK v zariadeniach SPOD a SK. 
 

Občianske združenie ,,Za dôstojný život" - Centrum pre deti rodiny a Margarétka vystupuje v projekte ako partner projektu v podaktivite:

1.4 Podpora odbornej pomoci dieťaťu umiestnenému v centre na základe súdneho rozhodnutia a jeho rodine

Cieľom podaktivity je dosiahnuť zabezpečovanie komplexnej odbornej pomoci a starostlivosti o dieťa a jeho rodinu s cieľom sanácie rodinného prostredia a podpora procesu deinštitucionalizácie centier zlepšením personálneho a profesijného zabezpečenia odborných tímov centier s ťažiskovým zameraním na rozvoj multidisciplinárneho prístupu v odbornej pomoci.