Dotácia z rozpočtu mesta Lučenec

 

Dotácia sa poskytuje za účelom  zabezpečenia prežitia nevšedného dňa s cieľom poznania krás a pamiatok Slovenska - Banskej Štiavnice pre sociálne znevýhodnené rodiny -  konkrétne pre klientov Útulok a Zariadenie núdzového bývania , hlavne pre deti a mládež s trvalým pobytom  Mesto Lučenec.

Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu na základe odporúčania Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri MsZ a rozhodnutia primátorky Mesta PhDr. Alexandry Pivkovej vo výške 450,- €.

Trvanie aktivít:  august 2019

Výška poskytnutej dotácie: 450,- €