Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť zameranú na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ,,Nákup materiálno-technického vybavenia zariadení SPOaSK - KS a DeD". 

 

Cieľom projektu je nákup materiálno – technického vybavenia priestorov DeD a KS so zameraním na podporu odborných metód práce – muzikoterapie, výchovno – vzdelávacej činnosti ako aj voľnočasových aktivít v DeD a KS.  

 

Cieľom projektu je realizovať spoločne s deťmi -  pod odborným vedením aktívnu muzikoterapiu s netradičnými, pre deti zaujímavými, ľahko ovládateľnými, elementárnymi hudobnými nástrojmi. Jedná sa o rôzne rytmické a melodické nástroje, využívané po stáročia k navodeniu pozitívnej zmeny, či už v rámci celej komunity, alebo v správaní sa jednotlivca. S úspechom sa tieto nástroje používajú v mnohých  zariadeniach sociálnych služieb a SPOaSK na odbúranie napätia, podporujú vôľové vlastnosti, pocity spolupatričnosti, navodzujú uvoľnenú a priateľskú atmosféru.

Cieľové skupiny :

-      deti,  ktoré majú  nariadené predbežné  opatrenie súdu,

-      deti,  ktoré majú  nariadenú ústavnú starostlivosť,

-      deti a rodiny, ktoré majú nariadené výchovné opatrenia,

-      pracovníci detského domova a krízového strediska, ktorí vykonávajú priamu prácu s deťmi,

-      rodičia, príbuzní, či iné blízke osoby dieťaťa.

Trvanie aktivít:  september 2016 - december 2016 
    
 Výška poskytnutej dotácie: 1 500,- €
 
Tento projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.