Prevencia a zabezpečenie cielenej pomoci obetiam syndrómu CAN v južnom regióne Banskobystrického samosprávneho kraja

Celkovým cieľom projektu je zlepšenie riešenia problematiky detí so syndrómom CAN prostredníctvom výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zlepšenia profesionálnych kompetencií a informovanosti spoločnosti.

Špecifické ciele:

- zlepšenie osobnostného rozvoja detí so syndrómom CAN, resp. dôvodným podozrením syndrómu CAN prostredníctvom výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

- zlepšenie úrovne zručností a profesionálnych kompetencií zamestnancov pri práci so syndrómom CAN 

- zlepšenie informovanosti spoločnosti v oblasti pomoci a riešenia problematiky detí so syndrómom CAN

 

Aktivity projektu: 

Aktivita č. 1 - Sociálna práca s rizikovými rodinami

Aktivita č. 2 - Vzdelávacie aktivity pre osoby pracujúce v oblasti riešenia syndrómu CAN a s rizikovými rodinami

Aktivita č. 3 - Supervízia pre osoby pracujúce v oblasti riešenia syndrómu CAN a s rizikovými rodinami 

Aktivita č. 4 - Informovanie spoločnosti v oblasti pomoci a riešenia problematiky detí so syndrómom CAN 

 

Predpoklad projektu: Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti zo strany štátu. Zlepšenie legislatívy v oblasti riešenia problematiky detí so syndrómom CAN prostredníctvom výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Trvanie projektu: október 2014 - október 2015

https://www.iazasi.gov.sk

https://www.esf.gov.sk