Poskytovanie nízkoprahových sociálnych služieb pre sociálne vylúčené skupiny, najmä členov MRK v okrese Lučenec

 
Cieľom projektu je zlepšenie sociálnej situácie sociálne vylúčených skupín, najmä členov MRK v okrese Lučenec, prostredníctvom poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb.
 
Špecifické ciele:
  •   Zlepšenie zamestnateľnosti cieľovej skupiny formou využitia služieb nízkoprahového charakteru
  •   Posilnenie schopnosti cieľovej skupiny osamostatniť sa formou využitia služieb nízkoprahového charakteru
  •   Aktivizácia cieľovej skupiny za účelom aktívneho preberania zodpovednosti za riešenie svojej situácie formou využitia služieb nízkoprahového charakteru 
Aktivity projektu:
 

Aktivita 1 - Poskytovanie nízkoprahových sociálnych služieb pre dospelých z cieľovej skupiny

Aktivita 2 - Poskytovanie nízkoprahových sociálnych služieb pre deti z cieľovej skupiny 

 

Predpoklady pojektu: Podpora aktivít zameraných na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. Podpora zamestnávania členov MRK a sociálne vylúčené osoby. Zlepšenie sociálneho systému zo strany štátu.

 

Trvanie projektu: 01.10.2014 - október 2015

https://www.iazasi.gov.sk

https://www.esf.gov.sk