Život v rovnakom svete - Operačný program Ľudské zdroje - IA MPSVR

Cieľom projektu je zlepšiť prevenciu a prispieť k eliminácii všetkých foriem diskriminácie v základných školách a sociálnych zariadeniach na juhu Banskobystrického kraja. Jednotlivé aktivity projektu budú zamerané na podporu rovnakých príležitostí a aktívnu účasť a budú smerovať k aktívnemu sa začleneniu cieľovej skupiny do riešenia svojej nepriaznivej životnej situácie. Projekt sa bude realizovať 24 mesiacov v južnej časti Banskobystrického kraja, konkrétne v školách v okresoch Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota.
 
Hlavné aktivity:
 
Aktivita č. 1 - Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou
 

Aktivita č. 2 - Vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych služieb a pod.) v oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie

Problematike diskriminácie sa v južnom regióne BBSK v súčasnej dobe venuje viac inštitúcií ako aj organizácií len veľmi okrajovo. Neexistuje tu organizácia, ktorá by mala prepracovaný a efektívny systém práce s cieľom pomôcť tejto cieľovej skupine. Zámerom projektu je zmeniť tento stav a vytvoriť udržateľný a systematický systém starostlivosti o osoby ohrozené diskrimináciou.
 
Trvanie projektu: september 2019 - september 2022
 
Výška NFP: 74 441,57 €
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.