Detský domov "Margarétka"

   

Druh odbornej činnosti:

Detský domov „Margarétka“ poskytuje starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie formou celoročného pobytu pre deti od 0 – 18 rokov ich veku a ďalej až do osamostatnenia najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku. Do detského domova sú prijímané deti na základe  rozhodnutia súdu  o  nariadení  ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, alebo o uložení výchovného opatrenia.

Zariadenie je zriadené za účelom vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzovanie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately:

Detský domov „Margarétka“, Vajanského 71, 984 01 Lučenec.

 

Rozsah opatrení, metód, techník a postupov v zariadení:

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov podľa zákona č. 305/2005 Z. z.

 

Detský domov „Margarétka“ vykonáva svoju činnosť podľa pridelených akreditácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:

 

Akreditácia profesionálne rodiny: § 49 ods.1 až 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  a o zmene a doplnení niektorých zákonov ; Detský domov vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods. 1, 2, 3 písm. a) prvého až tretieho bodu, piateho až ôsmeho bodu, jedenásteho, trinásteho bodu; písm. b) prvého, druhého, tretieho a piateho bodu; písm. c) druhého, tretieho, štvrtého a piateho bodu; písm. d) prvého až štvrtého bodu; ods. 4 písm. c); ods. 7 v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí v zariadení detský domov, zriadený ako domov detí

 

V detskom domove sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie, výchovné opatrenie podľa § 51 ods. 1; ods. 2 a ods. 3 písm. a) ; podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnoprávnej ochrane detí

 

Akreditácia  samostatná skupina: § 49 detský domov a § 51 ods. 3 písm. a) a § 52 ods. 1 písm. b), zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Detský domov vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods. 3 písm. a) prvého až tretieho bodu, piateho až deviateho bodu, jedenásteho a trinásteho bodu; písm. b) prvého, druhého, tretieho a piateho bodu; písm. c) druhého až piateho bodu ; písm. d) prvého až štvrtého bodu a ods. 4 písm. c) a ods. sedem zákona o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele. Opatrenia sa vykonávajú podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele

 

 

Celková kapacita DeD „Margarétka“ je 30 miest, z toho 20 miest v profesionálnych rodinách a 10 miest v samostatnej skupine detského domova

Detský domov „Margarétka“ začal svoje fungovanie dňa 01.01.2010, aj keď akreditáciu od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny získal už v auguste 2009. Detský domov „Margarétka“ je zriadený ako domov detí s kapacitou 20 detí, ktoré sú umiestnené v profesionálnych rodinách. V roku 2010 bolo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici zazmluvnených 15 miest, v roku 2011 a 2012 to bolo už 19 miest a v roku 2013 to bolo  20 miest.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny udelilo v septembri 2011 akreditáciu detskému domovu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa §49 detský domov – zriadenie samostatnej skupiny DeD. Miesto výkonu sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately je Detský domov "Margarétka" Vajanského 71, 984 01 Lučenec. Kapacita zariadenia je 10 detí. Akreditácia je udelená na obdobie piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Samostatná skupina DeD začala svoju činnosť v marci 2013. Od roku 2014 je zazmluvnených z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 30 miest, z toho 20 v profesionálnych rodinách a 10 v samostatnej skupine DeD.

 

Celkovo sme v našom doterajšom pôsobení v DeD poskytli pomoc 75 ohrozeným maloletým deťom, pričom 28 detí sa podarilo vrátiť späť do biologickej rodiny, 11 bolo zverených do náhradnej starostlivosti (pestúnstvo, NRS, osvojenie), a ostatným deťom bola nariadená ústavná starostlivosť v inom DeD. V súčasnej dobe máme v DeD 31 detí.

 

 

Finančné zabezpečenie vykonávania opatrení

Finančný príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dary právnických a fyzických osôb, dotácie a granty

Zbierky v prospech organizácie

Príjem z podielu zaplatenej dane 2%

 

Detský domov „Margarétka“

 

Naším cieľom je umiestňovať ohrozené deti čo najviac do prostredia približujúcemu sa rodinnému prostrediu, kým sa nebudú môcť opäť vrátiť do svojej biologickej rodiny, poprípade ak nie je možný návrat dieťaťa, tak mu zabezpečiť stabilné náhradné rodinné prostredie.

Význam profesionálnej rodiny :

·       Profesionálna rodina, profesionálny rodič má najväčší význam v tom, že umožňuje dieťaťu stálosť osoby, prípadne manželov, ktorí dieťaťu zabezpečujú celodennú starostlivosť. Táto forma náhradnej starostlivosti zohľadňuje napĺňanie individuálnych potrieb dieťaťa a najviac sa približuje modelu rodinnej výchovy.

·       Dieťa v profesionálnej rodine má možnosť vyrastať v rodinnom prostredí, čo je z hľadiska jeho vývinu veľmi dôležité pre budovanie vzťahov a väzieb.

·       Dieťa v profesionálnej rodine vyrastá v prostredí s dostatočnými podnetmi pre jeho vývin.

·       Dieťa získava v profesionálnej rodine prirodzeným spôsobom vzory rodinných rol.

·       V profesionálnej rodine je možné umiestniť aj viacpočetné skupiny súrodencov.

 

V našom detskom domove sa snažíme čo najviac priblížiť rodinnému prostrediu, poskytnúť deťom pocit istoty a citové zázemie. Na prvé miesto teda kladieme možnosť dieťaťu zažiť výchovu a lásku v skutočnej rodine. Prioritou je sanácia biologickej rodiny a podpora vzťahov s rodičmi, v prípade neúspechu umiestnenie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnstvo, osvojenie). 

 

Profesionálny rodič ako člen profesionálneho tímu, ako aj vychovávateľ v samostatnej skupine pracuje tiež s nástrojmi, ktoré sú v súlade s jeho kompetenciami voči dieťaťu. Profesionálny rodič/vychovávateľ:

 • Vedie, resp. pomáha dieťaťu s vedením Knihy života, ktorá je prepojením súčasnosti a minulosti pre dieťa, ktoré bolo vyňaté zo svojej rodiny. Kniha života pomáha deťom pochopiť ich životný príbeh a vyrovnať sa s ním, pomáha deťom pri príchode či odchode z profesionálnej rodiny, ako aj pri príprave na budúcnosť. Kniha života môže obsahovať: históriu rodiny dieťaťa, fotografie, , kresby, vysvedčenia, diplomy, opis zážitkov, udalostí, pohľadnice, listy...
 • Píše pre dieťa mesačne, alebo podľa potreby List ocenenia, ktorý je určený dieťaťu a obsahuje pozitívne vlastnosti dieťaťa, prejavy pozitívneho  želaného správania u dieťaťa, jeho úspechy a pod.
 • Spolu s dieťaťom (podľa jeho rozumovej vyspelosti) zostavujú a vyhodnocujú mesačný výchovný plán pre dieťa, ktorý obsahuje konkrétne úlohy na rozvoj jeho fyzického, poznávacieho, rozumového, citového, sociálneho a morálneho vývinu a je súčasťou individuálneho plánu rozvoje osobnosti dieťaťa.
    

 

Sociálna práca v DeD „Margarétka“

  

V profesionálnych rodinách/samostatnej skupine sa pracuje s klientmi - t.j. - maloletými deťmi, ktoré boli vyňaté zo svojich biologických rodín na základe nariadenia ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, alebo výchovného opatrenia. Poskytuje sa im pomoc formou individuálnej sociálnej práce,  kde sa okrem zaopatrenia  a starostlivosti o deti zameriava profesionálny rodič/vychovávateľ na:

 • výchovné pôsobenie na dieťa
 • podporu rozvíjania zdravého sebavedomia dieťaťa aj prostredníctvom Listom ocenení
 • rozvíjanie vzťahov dieťaťa k rovesníkom, dospelým
 • rozvoj a podpora pozitívneho vzťahu k školskej dochádzke a edukácii
 • udržiava kontakt maloletého so súrodencami, biologickou rodinou
 • plnenie výchovno – vzdelávacieho plánu dieťaťa
 • športovú činnosť
 • rešpektovanie vzdelávacích potrieb dieťaťa
 • rozumový vývin dieťaťa
 • motiváciu dieťaťa
 • zábavu a racionálne využívanie voľného času
 • usmerňovanie k tímovej práci
 • podporu pozitívneho vzoru
 • rozvoj schopnosti plánovania na základe individuálnych rozvojových plánov
 • sebauvedomovanie sa písaním Knihy života
 • rozvoj zručností s prihliadaním na vekové a individuálne osobitosti dieťaťa

 

 

Okrem individuálnej sociálnej práce a poradenstva sa poskytuje profesionálnym rodičom/vychovávateľom skupinová sociálna práca na supervíznych stretnutiach. Tie sú organizované pre profesionálnych rodičov, ako aj pre vychovávateľov a odborných pracovníkov detského domova. V roku 2011 sa uskutočnilo 8 supervíznych stretnutí – pre profesionálnych rodičov a odborných pracovníkov, v roku 2012 to bolo 12 supervíznych stretnutí pre profesionálnych rodičov a odborných pracovníkov. V roku 2013 sa uskutočnilo 16 supervíznych stretnutí, z toho 6 pre profesionálnych rodičov, 7 supervíznych skupinových stretnutí pre vychovávateľov v samostatnej skupine, 3 individuálne supervízie vychovávateľov samostatnej skupiny a 3 individuálne supervízie odborným pracovníkom detského domova. V roku 2014 sa podľa stanoveného programu supervízií uskutočnili štyri skupinové stretnutia s profesionálnymi rodičmi a päť stretnutí s odbornými pracovníkmi. Tri supervízne stretnutia boli s vychovávateľmi DeD a tri supervízne stretnutia boli s ostatnými odbornými pracovníkmi DeD. Individuálnu supervíziu absolvovali profesionálni rodičia, vychovávatelia, riaditeľ, sociálni pracovníci a psychológ DeD – podľa potreby po skupinových supervíziách. V roku 2015 sa podľa stanoveného programu supervízií uskutočnili štyri skupinové stretnutia s profesionálnymi rodičmi a šesť stretnutí s odbornými pracovníkmi samostatnej výchovnej skupiny DeD. Individuálnu supervíziu absolvovali profesionálni rodičia, vychovávatelia, riaditeľ, sociálni pracovníci a psychológ DeD

 

Supervízie v DeD sa týkajú nasledujúcich tém:

 

§   prijatie nových detí, bezpodmienečné prijatie, riziká spojené s prijatím nového dieťaťa/detí

§   ochrana a výživa dieťaťa/detí

§   poznanie a napĺňanie vývinových potrieb, určenie vývinových oneskorení

§   podpora vzťahov dieťaťa/detí s biologickou rodinou

§   vytváranie bezpečných celoživotných vzťahov pre dieťa/deti

§   pracovať ako člen profesionálneho tímu

§   adaptácie dieťaťa na nové prostredie, pochopenie jeho správania a reakcií v profesionálnej rodine / v DeD

§   ako si vytvoriť vzťah s dieťaťom, podpora vzťahu medzi profesionálnym rodičom a dieťaťom / vychovávateľmi a dieťaťom

§   individuálne plánovanie pre napĺňanie potrieb dieťaťa/výchovný plán dieťaťa, individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa

§   zvládanie a hľadanie možností riešenia výchovných problémov – aktuálne podľa potrieb profesionálnych rodičov / vychovávateľov

§   poradenstvo pri práci s biologickou rodinou dieťaťa

§   poradenstvo pri využívaní nástrojov PRIDE

§   posilňovanie rodičovských kompetencií

§   supervízia činností profesionálnych rodičov / vychovávateľov

§   pomoc pri riešení právnych, finančných, či administratívnych otázok

§   porozumenie potrebám detí na základe ich správania

§   príprava dieťaťa na odchod z profesionálnej rodiny / z DeD  - do biologickej rodiny/ NRS/ iného zariadenia

§   negatívne pocity detí (hnev, agresivita, neistota, ...)  -  ich pochopenie a následné spracovanie

§   vzťahy na pracovisku supervidovaných s nadriadenými a kolegami

§   riešenie aktuálnych problémov v sociálnoprávnej ochrane

§   interné predpisy a normy – prípadné novelizácie

§   zvýšenie kvality profesionálnej činnosti resp. kompetencií odborných pracovníkov, PR

§   stanovenie hraníc, potreba dodržiavania pravidiel, disciplíny

§   efektívna komunikácia/asertivita/empatia/sebaúcta/úcta k ostatným

§   práca s dieťaťom s ADHD

§   vzťahová väzba

 

Pri supervíznych stretnutiach sa využívajú rôzne techniky, ako sú: zážitkové aktivity – pochopenie a vcítenie sa do pocitov účastníkov nastoleného problému, brainstorming – vytvorenie čo najoriginálnejších, kreatívnych, ekonomicky  výhodných a prakticky zrealizovateľných riešení nastoleného problému, prípadové štúdie – praxou overené postupy riešení pri podobných problémoch, ako bol nastolený problém, modelovanie správania – učenie sa novému správaniu, hranie rolí – výchovná a vzdelávacia metóda, ktorá vedie k plneniu osobnostne rozvojových aj vecne vzdelávacích cieľov prostredníctvom navodenia, prípravy, rozohrania a reflexie fiktívnej situácie s výchovne hodnotovým obsahom a riadená reflexia – prehrávanie procesov a dejov z interakcií, ktoré prebehli, čo napomáha sebapoznaniu supervidovaných, ako aj pri upresňovaní zozbieraných údajov

 

Pri supervíznych stretnutiach sa napĺňajú aj stanovené ciele:

 

§  korigovanie neefektívnych postupov

§  zvyšovanie kompetencií pracovníkov DeD pri vykonávaní svojej profesie

§  prevencia poškodzovania klienta

§  prevencia syndrómu vyhorenia pracovníkov

§  podpora pracovníkov

§  účinné zvládanie negatívnych pocitov (bezmocnosť, zbytočnosť, vina,...)supervidovaných

§  skvalitňovanie práce

§  rozvoj zručností pracovníkov potrebných pri koordinácii práce s dieťaťom, či pri výkone svojej profesie

§  rozširovanie možností a alternatív  práce s určitým prípadom

§  verifikácia správnosti a alternatív pri práci s klientom

§  nové informácie a predstavenia možnosti podpory pri výkone svojej profesie

§  prevencia upadnutia do stereotypov

§  emocionálna ventilácia

§  minimalizácia neistoty pracovníkov

§  účinnejšie zaobchádzanie s vlastnými zdrojmi

§  poskytnutie informácií o nových trendoch v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí

§  hľadanie a nachádzanie možností a spôsobov ako pracovať s dieťaťom v jeho najlepšom záujme

§  prechádzanie chybám pri práci s klientom

 

Rekreačná činnosť v DeD „Margarétka“

 

DeD organizoval výchovno rekreačné tábory a to zimný tábor na prelome rokov 2010 a 2011, a na prelome rokov 2011 a 2012, letný prázdninový tábor zameraný na poznanie prírody, vidieckeho života, koní a jazdectva na ranči Meggi v Poltári. Naše deti sa zúčastnili aj letného tábora, ktorý organizovalo OZ Minibodka v Šali. Dominanciou tohto tábora boli vodné športy a tiež pobyt v prírode. Deti mali možnosť aj individuálnych denných táborov, ktoré organizovalo Centrum voľného času Magnet, kde absolvovali množstvo zaujímavých výletov. Ďalší výchovno – rekreačný tábor, ktorého sa zúčastnili nám zverené deti bol v Oravskej Polhore.

V roku 2012 DeD organizoval letný tábor, počas ktorého deti navštívili hrad Modrý Kameň, kde boli stredoveké hry, šermiarstvo, sokoliarstvo a tiež múzeum hračiek v Modrom Kameni. Počas letného tábora deti viackrát navštívili aj rôzne kúpaliská a wellnes centrá, historické centrá Slovenska, hrady, zámky, parky, mini zoologické záhrady, jaskyne. Pre deti sme tiež usporadúvali opekačky v prírode a športové hry. Kultúrny charakter mala návšteva tvorivých dielní v Pincinej, kde si samé deti vyrobili rôzne predmety z hliny podľa vlastnej kreativity, maľovali na sklo, na látky a mohli si vyskúšať svoju zručnosť aj vo vyrezávaní z dreva. V Lučenci boli tiež na dopravnom ihrisku a v rámci vzdelávacích aktivít bola pre deti zorganizovaná beseda s príslušníkom policajného zboru SR, ktorý sa zameral na dopravnú výchovu a tiež na trestnú zodpovednosť a dôsledky trestných činov. V rámci vzdelávacích aktivít deti viackrát navštívili aj lučenskú knižnicu spojenú s jej exkurziou odborným pracovníkom a tiež boli na požiarnej stanici, kde mali možnosť vidieť vybavenie požiarnikov, autá, nástroje  a pod. Deti boli aj na tábore v Očovej, ktorý organizovala Spoločnosť detí z detských domovov Úsmev ako dar. Deti si tiež pochvaľovali tábor v Rakúsku pri jazere Andau. Po príchode z Rakúska boli deti s profesionálnymi rodinami na 10 dňovej dovolenke v Chorvátskych mestách Biograd na Moru a Pirovac. Zo zahraničnej dovolenky organizovanej DeD mali deti, ako aj profesionálne rodiny veľmi pozitívne zážitky. Počas roka 2012 DeD organizoval aj jednodňové výlety a to do Podhájskej a do Bešeňovej.

Aj v roku 2013 boli počas letných prázdnin profesionálne rodiny s deťmi v Chorvátsku pri mori. Deti, ako aj profesionálne rodiny si dovolenku pochvaľovali a načerpali na nej množstvo pozitívnych zážitkov. Pre deti boli tiež vybavené rôzne rekreačné tábory,  tábor organizovaný OZ Minibodka v Hrnčiarskej Vsi, ktorý bol zameraný na súzvuk s prírodou a poznávanie krás Slovenska, deti boli aj na ozdravovacích rekreačných pobytoch v Železnom a v Kremnických Baniach. Dva krát boli deti aj na zážitkovom tábore, ktorý organizoval Úsmev ako dar. Deti boli spolu s profesionálnymi rodičmi tiež na jednodňových výletoch,  navštívili rôzne kúpaliská a wellnes centrá, historické centrá Slovenska, hrady a zámky. V roku 2014 boli deti z detského domova na tábore organizovanom OZ Minibodka, a tiež aj na ozdravovacích rekreačných pobytoch v Železnom a v Kremnických Baniach. Deti sa zúčastnili aj na táboroch organizovaných Očkolandiou, ktoré boli príjemným spestrením letných prázdnin. Deti, ktoré sú športovo nadané boli na športovom tábore v Bojniciach, ktorý organizoval Slovenský atletický zväz. Deti boli spolu s profesionálnymi rodičmi a vychovávateľmi tiež na jednodňových výletoch, navštívili rôzne kúpaliská a wellnes centrá, historické centrá Slovenska. Deti zo samostatnej skupiny boli spolu s vychovávateľmi aj na trojdňovom pobyte v Podhájskej.

V roku 2015 DeD zabezpečil pre deti umiestnené v DeD bohatý program. Na ozdravovacích pobytoch boli deti v DO Kremnické Bane a tiež v DO Železnô - priebežne cez letné mesiace (školopovinné deti) a tiež počas jarných a jesenných prázdnin (mladšie deti). Deti boli tiež na tábore organizovanom OZ Minibodka. Deti sa zúčastnili aj na táboroch organizovaných Očkolandiou (letný a zimný tábor), ktoré boli vždy tematicky zamerané podľa ročného obdobia. Deti boli taktiež na zimnom tábore, ktorý organizovalo OZ Bublina. Deti sa zúčastnili aj športového tábora zameraného na splavovanie rieky Hron v obci Vlkanová, ktorý organizovala spoločnosť Úsmev ako dar. Deti boli spolu s profesionálnymi rodičmi a vychovávateľmi tiež na viacdňových výletoch a to v Hajdúszobosló v Maďarsku a tiež v Poľsku, kde navštívili najskôr Tatry a potom historické mesto Krakow. DeD organizoval tiež jednodňové výlety a akcie, napr. karneval v DeD, Mikuláš v DeD, výlety zamerané na návštevu kúpalísk,  tiež na návštevu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.

Deťom, ktorých rodičia, alebo širšia rodina prejavili záujem o krátkodobé pobyty detí v ich domácnosti a z hľadiska vhodnosti podmienok boli ich domácnosti uznané ako vhodné, DeD priebežne počas všetkých rokov umožňoval aj krátkodobé pobyty v domácom prostredí.