Krízové stredisko

 

Krízové stredisko sme zriadili v auguste 2006 ako akreditované pracovisko MPSVR SR - zariadenie sociánlo-právnej ochrany a sociálnej kurately - krízové stredisko pre deti, kde pracujeme s obeťami násilia, sociálne ohrozenými, opustenými a týranými deťmi. Krízové stredisko sme zriadili s podporou projektu IS Equal a ako prví na Slovensku vytvorili krízové stredisko na systéme profesionálnych rodín v zmysle štandardov Európskej únie. V rámci trvalej udržateľnosti výsledkov projektu IS Equal sme Krízové stredisko udržali dodnes s finančnou podporou BBSK a UPSVAR Banská Bystrica.

 

Krízové stredisko zabezpečuje vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany ak je dieťaťu potrebné dočasne nahradiť jeho prirodzené rodinné prostredie, zabezpečí výchovu a všestranný vývin v náhradnom rodinom prostredí, zabezpečuje udržiavanie a rozvíjanie súrodeneckých väzieb, zabezpečuje možnosť udržiavania pravidelného kontaktu s biologickými rodičmi alebo inou blízkou rodinou.

 

Do Krízového strediska sú umiestňované deti na základe predbežného opatrenia súdu. Naše združenie dlhoročne veľmi úzko spolupracuje s Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v okresoch Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, nakoľko spádovo pre dané okresy zabezpečujeme výkon opatrení sociálno právnej ochrany a sociálnej kurately. V našom regióne je vysoký počet problémových detí a na druhej strane akútny nedostatok organizácií, ktoré by okamžite dokázali riešiť krízové a náročné životné situácie občanov. Výsledkom je množstvo zanedbaných, často krát aj utýraných detí, ktoré sa dostávajú do nášho krízového strediska.

 

Organizačne máme krízové stredisko zriadené výlučne na systéme siete profesionálnych rodín a ako jediné neštátne krízové stredisko v celom Slovensku fungujeme na systéme profesionálnych rodín od augusta roku 2006. Profesionálna rodina ako forma zamestnania vytvára potenciál odstraňovania rasistických a xenofóbnych postojov a predsudkov v spoločenskom živote, nehovoriac o pozitívnom vplyve starostlivosti v domácom prostredí o deti v kríze, ktorá má prednosť pred inštitucionálnou starostlivosťou. Veľmi dôležitým prínosom je práve samotná starostlivosť o deti v profesionálnych rodinách, nakoľko profesionálna rodina lepšie zohľadňuje napĺňanie potrieb detí ako v inštitucionálnych zariadeniach. Profesionálna náhradná výchova kvalitou a hodnotou zodpovedá pestúnskej starostlivosti a dieťa má možnosť vyrastať v prirodzenom prostredí.

 

Deti, o ktoré zabezpečuje krízové stredisko starostlivosť, sa narodili akoby hrudky hliny ktorým bol daný ich tvar, lenže musí prísť niekto kto ho v nich nájde a dotvorí. Na tých ľudí budú spomínať celý život. Čím skôr tí ľudia k dieťaťu prídu, čím skôr sa ho dotknú, tým bude tvárnejšie. Po nejakom čase už bude „hlina schnúť“. Tvorca s napätím sleduje či tvar ,ktorý „hline“ dal, či vydrží, či ozdoby neopadnú, či sa odlomené časti budú dať prilepiť alebo nie. Dieťa dospieva a profesionálny rodič sa už len z diaľky pozerá, čo z jeho práce vydrží a čo nie. Môže odložiť odlomený kúsok a v príhodnom čase ho prilepiť. Potom príde hlavná skúška. „Hlina sa vypaľuje a tvrdne“. Tvar ktorý dostala sa v žiary pece spevní. Stačí zabudnutá malá chyba a celý výrobok sa môže rozletieť na kúsky. Napriek tomu väčšina výrobkov vyjde z pece vydarených. Dieťa prejde skúškou osamostatňovania a jeho z neho samostatný človek.  

Sme takí maličkí a nevinní,
kto si nás vezme do rodiny,
len na tú chvíľu krátku, kratučkú,
kým nám nenájdu ozajstnú mamičku.

 

Supervízie  pre Krízové stredisko

Účelom supervízie je najmä zvýšenie kvality poskytovanej sociálnej služby klientom a z toho dôvodu je potrebné, aby boli superevidovaní zamestnanci, ktorí su v priamom kontakte s klientom pri vykonávaní odborných činností. Pred každou supervíziou sa zadefinuje objednávka, ktorej sa bude supervízia týkať.

Pri supervíznych stretnutiach sa využívajú rôzne techniky, ako sú:

- brainstorming

- hranie rolí

- prípadové štúdie

- modelovanie správania

- riadená reflexia

- praktické aktivity s cieľovými skupinami

Cieľom supervízie je zvýšit kompetencie pracovníkov KS pri vykonávaní svojej profesie, rozvíjať zručnosti pracovníkov pri koordinovaní práce s dieťaťom, či pri výkone svojej profesie, poskytnúť informácie o nových trendoch v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a predstaviť možnosti podpory pri výkone svojej profesie. Cieľová skupina sú pracovníci KS, ktorými sú odborní zamestnanci a profesionálni rodičia. Supervízia je realizovaná raz mesačne.


 


 

 

Vznik asociácie krízových stredísk

 

Tlačová správa

Bratislava, 15. novembra 2011 - Asociácia krízových stredísk (AKS) vznikla pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí 19. novembra.

„Poslaním AKS je skvalitňovať  vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v krízových strediskách. Účelom  je účinná  ochrana  klientov, ako aj záujmov akreditovaných subjektov prevádzkujúcich krízové strediská,“ povedal Ivan Leitman, predseda výkonného výboru AKS.

Prvoradým cieľom AKS je  združovať akreditované krízové strediská, pôsobiace na Slovensku. Presadzovať ich záujmy a prispievať k vzájomnej spolupráci členov vo všetkých oblastiach ochrany detí a rodín, ktoré sú ohrozené  týraním, zneužívaním, zanedbávaním, domácim násilím a sociálnym vylúčením. Uplatňujúc pritom najnovšie  odborné  poznatky, skúsenosti a príklady dobrej praxe.

„AKS chce prispievať k skvalitňovaniu slovenskej legislatívy, upravujúcej činnosť krízových stredísk, a v širšom kontexte vytvárajúcej rámec pre účinnú ochranu obetí týrania, zneužívania a zanedbávania. Ďalej vytvárať a do praxe zavádzať štandardy kvality služieb poskytovaných v krízových strediskách a zvyšovať profesijnú úroveň pracovníkov krízových stredísk,“ doplnil Ivan Leitman z Asociácie krízových stredísk (AKS).

Pod stále rastúcim tlakom na  zvyšovanie chrany týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí  si odborníci z viacerých krízových stredísk  na Slovensku uvedomili, že prišiel čas na spájanie síl a presadzovanie účinného systému pomoci. Ako konštatuje Mariana Kováčová, prezidentka AKS: „V práci s týranými a sexuálne zneužívanými deťmi nie je možné tolerovať dlhoročné trvanie procesov, niekoľkonásobné vypočúvanie detí aj po rokoch, niekoľkoročné pobyty detí v krízových strediskách (v zmysle zákona by malo ísť o najviac 6-mesačný pobyt), prieťahy v konaniach, nekompetentné rozhodovanie, nekonanie  orgánov činných v trestnom konaní, ale aj ďalších orgánov, ktoré majú riešiť situáciu dieťaťa.“

„Deti ohrozené násilím potrebujú osobitnú ochranu a starostlivosť,“ upozorňuje ďalej Ivan Leitman, predseda Výkonného výboru AKS, „pretože oproti iným obetiam násilia sú zraniteľnejšie, odkázané na pomoc dospelých a vzhľadom na svoju fyzickú a psychickú nezrelosť majú obmedzenú (u najmenších detí žiadnu) možnosť brániť sa. Táto skutočnosť je všeobecne známa, ale v praxi sa na ňu často zabúda a záujmy ohrozených detí sa strácajú v spleti iných záujmov a priorít.“

V zmysle početných medzinárodných dohovorov je preto zodpovednosťou štátu, aby účinnejšie ako dosiaľ  chránil práva ohrozených detí,  predchádzal násiliu na deťoch a bojoval proti všetkým formám násilia páchaného na deťoch.

Asociácia krízových stredísk je pripravená podieľať sa na všetkých opatreniach, ktoré týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom pomôžu vymaniť sa z násilia a vrátiť im  šťastné detstvo.

 

Kontakt: o. z. Asociácia krízových stredísk

 Tel: 037/652220,

Farská 9, 949 01 Nitra