Realizácia výchovných opatrení


Realizácia výchovných opatrení počas platnosti akreditácie s účinnosťou od 12.07.2011 do súčasnosti

 

Obsahová   náplň  programov  a  odborné zameranie  aktivít pri  realizácií  výchovných opatrení  sme  zameriavali  na  rozvoj :

 • otvorenej komunikácie (sebahodnotenie, sebaúcta) a vybudovanie komunikačného súladu
 • verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • komunikačných zručností prostredníctvom hrových činností
 • schopnosti odstraňovania bariér v komunikácii
 • schopnosti vyjadrovania citov (empatia, asertivita)
 • význam prvého dojmu
 • aktívneho počúvania
 • vedenia a motivácie
 • schopnosti zvládať stres
 • aktivít zameraných na rozvoj medziľudských vzťahov a sociálnej komunikácie
 • rozvoj sociálnych zručností
 • prosociálneho správania
 • spoločenských a hygienických návykov
 • etiky správania
 • schopnosti naučiť niesť zodpovednosť za svoje prejavy a konanie, potláčať agresivitu a prejavy neakceptovateľného správania ( vulgarizmy, bitky)
 • identity a vedomia vlastného ja a vlastnej spoločenskej hodnoty
 • naučiť a poskytnúť zmysluplné trávenie voľného času (športové činnosti)
 • vplyv závislostí na zdravie
 • prevenčné aktivity z aspektu závislostí

 

Použité metódy práce pri realizácii výchovných opatrení:

 • zážitkové aktivity zamerané na budovanie pozitívneho vzťahu k sebe a k iným ľuďom, k prírode, k materiálnym hodnotám
 • nácvik giest, postojov,
 • poskytovanie spätnej väzby
 • tvorivé kreatívne hry
 • komunikačné hry
 • Brainstorming
 • rozbor správania, konania detí,
 • stimulačné metódy
 • metódy praktických činností
 • aktivity podporujúce kooperáciu medzi deťmi
 • metódy pozitívneho príkladu a vzoru
 • aktivity na rozvoj zdravého asertívneho správania
 • rozhovor, pozorovanie
 • aktivity záujmového, kultúrneho alebo športového charakteru
 • individuálna a skupinová práca, vrátane terapií s využitím skupinovej dynamiky
 • tvorivé a psychologické hry – z oblasti : poznania vlastnej osobnosti, pocity, posilňovanie motivácii k zmene, osvojovanie si nových schopností a zručností, vyrovnávanie sa s nepríjemnou situáciou, porozumenie   vlastnej rodine, podpora pozitívneho sebahodnotenia, empatie
 • analýza a rozbor kresby a manuálnych  činností detí
 • činnostné aktivity so zameraním na objektívne hodnotenie vlastných výkonov
 • využitie moderných, inovatívnych vzdelávacích interaktívnych vzdelávacích CD a DVD - závislosti - tabakizmus, alkoholizmus, drogové závislosti a iné návykové látky.

Odborníci s VŠ vzdelaním II. a III. stupňa pracovali  v priamej práci s cieľovými skupinami maloletých detí počas výchovných opatrení  s možnosťou účasti rodičov, alebo osôb, ktoré sa osobne o dieťa starajú. Zameriavali sme sa na adekvátne poznanie rodiny, rodinných, sociálnych podmienok rodiny a ich možnosti, poznanie  osobnosti dieťaťa, diagnostiky jeho správania a stanovenia vhodne volených individuálnych metód s prihliadnutím na rodinné, individuálne, vekové a typové osobitosti maloletých.    Využívali sme   metódy sociálne, ale aj pedo - psychologického individuálneho, ako aj skupinového pôsobenia na deti. Dôraz sme  kládli  na dodržiavanie zásad jednotnosti, plánovitosti, primeranosti a postupnosti výchovného pôsobenia s cieľom eliminácie nežiaduceho správania maloletých. Výsledok výchovného programu sme vyhodnocovali  za účasti kompetentných pracovníkov,  dieťaťa, jeho rodičov, alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa po skončení programu. Pri zaradení detí do priorít vždy  príslušný  ÚPSVR  vydal  rozhodnutie o nariadení výchovného opatrenia pre maloletého.