Realizácia výchovných opatrení


Realizácia výchovných opatrení počas platnosti akreditácie s účinnosťou od 12.07.2011 do súčasnosti

 

Obsahová   náplň  programov  a  odborné zameranie  aktivít pri  realizácií  výchovných opatrení  sme  zameriavali  na  rozvoj :

 • otvorenej komunikácie (sebahodnotenie, sebaúcta) a vybudovanie komunikačného súladu
 • verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • komunikačných zručností prostredníctvom hrových činností
 • schopnosti odstraňovania bariér v komunikácii
 • schopnosti vyjadrovania citov (empatia, asertivita)
 • význam prvého dojmu
 • aktívneho počúvania
 • vedenia a motivácie
 • schopnosti zvládať stres
 • aktivít zameraných na rozvoj medziľudských vzťahov a sociálnej komunikácie
 • rozvoj sociálnych zručností
 • prosociálneho správania
 • spoločenských a hygienických návykov
 • etiky správania
 • schopnosti naučiť niesť zodpovednosť za svoje prejavy a konanie, potláčať agresivitu a prejavy neakceptovateľného správania ( vulgarizmy, bitky)
 • identity a vedomia vlastného ja a vlastnej spoločenskej hodnoty
 • naučiť a poskytnúť zmysluplné trávenie voľného času (športové činnosti)
 • vplyv závislostí na zdravie
 • prevenčné aktivity z aspektu závislostí

 

Použité metódy práce pri realizácii výchovných opatrení:

 • zážitkové aktivity zamerané na budovanie pozitívneho vzťahu k sebe a k iným ľuďom, k prírode, k materiálnym hodnotám
 • nácvik giest, postojov,
 • poskytovanie spätnej väzby
 • tvorivé kreatívne hry
 • komunikačné hry
 • Brainstorming
 • rozbor správania, konania detí,
 • stimulačné metódy
 • metódy praktických činností
 • aktivity podporujúce kooperáciu medzi deťmi
 • metódy pozitívneho príkladu a vzoru
 • aktivity na rozvoj zdravého asertívneho správania
 • rozhovor, pozorovanie
 • aktivity záujmového, kultúrneho alebo športového charakteru
 • individuálna a skupinová práca, vrátane terapií s využitím skupinovej dynamiky
 • tvorivé a psychologické hry – z oblasti : poznania vlastnej osobnosti, pocity, posilňovanie motivácii k zmene, osvojovanie si nových schopností a zručností, vyrovnávanie sa s nepríjemnou situáciou, porozumenie   vlastnej rodine, podpora pozitívneho sebahodnotenia, empatie
 • analýza a rozbor kresby a manuálnych  činností detí
 • činnostné aktivity so zameraním na objektívne hodnotenie vlastných výkonov
 • využitie moderných, inovatívnych vzdelávacích interaktívnych vzdelávacích CD a DVD - závislosti - tabakizmus, alkoholizmus, drogové závislosti a iné návykové látky.

Odborníci s VŠ vzdelaním II. a III. stupňa pracovali  v priamej práci s cieľovými skupinami maloletých detí počas výchovných opatrení  s možnosťou účasti rodičov, alebo osôb, ktoré sa osobne o dieťa starajú. Zameriavali sme sa na adekvátne poznanie rodiny, rodinných, sociálnych podmienok rodiny a ich možnosti, poznanie  osobnosti dieťaťa, diagnostiky jeho správania a stanovenia vhodne volených individuálnych metód s prihliadnutím na rodinné, individuálne, vekové a typové osobitosti maloletých.    Využívali sme   metódy sociálne, ale aj pedo - psychologického individuálneho, ako aj skupinového pôsobenia na deti. Dôraz sme  kládli  na dodržiavanie zásad jednotnosti, plánovitosti, primeranosti a postupnosti výchovného pôsobenia s cieľom eliminácie nežiaduceho správania maloletých. Výsledok výchovného programu sme vyhodnocovali  za účasti kompetentných pracovníkov,  dieťaťa, jeho rodičov, alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa po skončení programu. Pri zaradení detí do priorít vždy  príslušný  ÚPSVR  vydal  rozhodnutie o nariadení výchovného opatrenia pre maloletého.

 

Rok 2011

V období od 01.07.2011 do 31.12.2011 sme vykonávali opatrenia SPOaSK – realizáciu výchovných opatrení pre UPSVR Rimavská Sobota pre 10 detí okresu spoločne s rodinnými príslušníkmi. Odborne výchovné opatrenia zabezpečoval tím : Mgr. Soňa Gallová, psychologička,  Mgr. Alexandra Furješová, sociálna pracovníčka, Mgr. Marián Slanina, špeciálny pedagóg  a PhDr. Zdenka Kotrasová – zodpovedný zástupca akreditácie. S deťmi a ich rodičmi sa pracovalo systematicky, stretnutia individuálne ako aj skupinové sa realizovali dva krát týždenne počas  celej doby trvania aktivít. Plán výchovných opatremí s konkrétnou rodinou sa vypracoval vždy vopred na dva mesiace a daný plán sa zároveň pravidelne s UPSVR Rimavská Sobota vyhodnocoval. Vyhodnotenie sa uskutočnilo  v nasledovných intervaloch  :  prvý krát za obdobie júl – august 2011, druhý krát v termíne od september  –  október 2011, a tretí krát za obdobie október – november 2011. Všetkým deťom bolo psychologičkou  vypracované  psychologické vyšetrenie. Počas realizácie výchovných opatrení sa intenzívne spolupracovalo so školami, ktoré deti navštevovali a tiež so starostami obcí, komunitnými a sociálnymi pracovníkmi obcí. Účelom programu bolo odborné pôsobenie na predchádzanie sociálno – patologických javov, záškoláctva detí, rozvoj sociálnych zručností, získanie potrebných spoločenských návykov, zabezpečenie vhodného využitia voľného času detí. Výchovná časť bola zameraná aj na elimináciu alebo zmiernenie porúch správania formou komunitných sedení (na tému povinná školská dochádzka, práva dieťaťa, trestnoprávna zodpovednosť dieťaťa atď.), rozhovormi, prednáškami, praktickými činnosťami, inštruktážou a hraním rolí. Realizácia výchovných opatrení bola komplexne zo strany UPSVR hodnotená ako úspešná.

 

Rok 2012

V roku 2012 sme výkon výchovných opatrení realizovali s finančnou podporou MPSVR Bratislava v rámci dotácií na základe zákona č. 544/2010 Z.z. § 3 ods. 1. Výchovné opatrenie sme  zabezpečovali  pre maloletých, ktorým UPSVR Lučenec uložil povinnosť zúčastniť sa na výchovných opatrení.  Odborne výchovné opatrenia zabezpečoval tím : Mgr. Alexandra Furješová, sociálna pracovníčka, Mgr. Lukáš Petroch, sociálny pracovník  a PhDr. Zdenka Kotrasová – zodpovedný zástupca akreditácie.

Opis priebehu aktivít a činností:

Výchovný program   bol zostavený a vypracovaný pre deti a mládež tak, aby sa súčasne a koordinovane pracovalo s dieťaťom a jeho rodinou.

 

Výchovný program zahŕňal spolupôsobenie pri tvorbe plánov sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou  pri realizácii výchovných opatrení, terénnu sociálnu prácu, poradenstvo, sprevádzanie rodín, svojpomocné skupiny, účasť na rozvojových podujatiach, tímové riešenia problémov s ktorými sa deti a rodiny stretávajú.

 • Výchovný program bol realizovaný na základe dohody so starostkou obce Jelšovec. Cieľová skupina: rodiny v krízovej situácii s prítomnosťou sociálno patologických javov, rodiny, ktoré vyžadujú podporu plnenia rodičovských práv a povinností, rodiny, kde je rozvíjať ich schopnosti riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie, rodiny, ktoré potrebujú pomoc, vedenie a podporu pri plnení funkcii rodiny, rodiny kde je predpoklad rozvíjajúceho sa ohrozenia dieťaťa v budúcnosti, rodiny ohrozené sociálnym vylúčením a následným prepadom cez sociálnu sieť, nepriama cieľová skupina :  osoby, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problémov maloletých  a rodiny ako aj ich sociálneho stavu. Celkovo sa v obci Jelšovec uskutočnilo 18 stretnutí s cieľovou skupinou. V skupine sa pracovalo formou zážitkových aktivít, formou riadeného rozhovoru, brainstormingu, modelovania správania, hrania rolí, riadenej reflexie. Pre maloleté deti sme mali tiež pripravené hrové aktivity, tréning komunikačných zručností, aktivity zamerané na predchádzanie ,sociálnopatologickým javom, aktivity na posilňovanie pozitívnej sebahodnoty, zvyšovanie úrovne jemnej a hrubej motoriky, aktivity na posilňovanie pozitívneho prístupu k školskej dochádzke a edukácií. Nosnými témami stretnutí boli: sebapoznávanie, dôležitosť spolupráce v skupine, analýza vlastnej osoby, dôležitosť tímovej spolupráce, pohľad na seba a svoje okolie a svojich blízkych, dopravná výchova, sexuálna výchova, plánované rodičovstvo, závislosti, prevencie závislosti, prístup k škole a vzdelávaniu, Vianoce, záškoláctvo, trýznenie zvierat, slušné správanie, etiketa, nevhodné filmy, krádeže, klamstvá, antikoncepcia.
 • Výchovný program – spolupôsobenie pri realizácií výchovných opatrení, nariadených ÚPSVaR Lučenec dvom rodinám (rodina Kováčová, rodina Berkiová).

Sociálne poradenstvo bolo poskytnuté všetkým zúčastneným klientom na výchovných opatreniach.Pre rodiny zapojené do relizácie výchovných opatrení sme mali vypracovaný Plán rozvoja rodiny.

Ďalšie sprevádzanie rodiny bolo uskutočnené formou materiálnej pomoci sociálne slabším klientom v ich prirodzenom prostredí, celkovo bola materiálna pomoc (obuv, ošatenie, potraviny, školské potreby, hračky) poskytnutá 80 klientom. Taktiež bola rodinám poskytnutá pomoc pri plánovaní hospodárenia rodiny, učenie rodiny o zdravej výžive, dodržiavanie a udržiavanie hygieny v prirodzenom prostredí.

 

Rok 2013

V roku 2013 sme v termíne od 1.7.2013 do 30.11.2013 realizovali výkon výchovných opatrení pre UPSVR Veľký Krtíš. Do realizácie výchovných opatrení bolo zaradených päť rodín kde deti mali problémy so školskou dochádzkou, a tiež sa u nich vyskytli  poruchy správania.  Odborne výchovné opatrenia zabezpečoval tím : Mgr. Martina Trčanová, psychologička, Mgr. Lukáš Petroch, sociálny pracovník  a PhDr. Zdenka Kotrasová – zodpovedný zástupca akreditácie.

Cieľ VO: eliminovať a odstrániť zanedbávanie povinnej školskej dochádzky u maloletých detí a zamedziť prehlbovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu u mal. dieťaťa, rodičov viesť k dôslednému plneniu rodičovských povinností a zabezpečovaniu riadnej starostlivosti a k úprave rodinných pomerov.

Pracovníci OZ „Za dôstojný život“ pracovali s rodičom mal.  detí a boli im podané všetky nami dostupné informácie ohľadom vyriešenia problému záškoláctva ich detí.       S mal. sa počas letných prázdnin precvičovali rôzne edukačné aktivity. Zadané úlohy zo školy si deti spoločne s  pracovníkmi OZ počas aktivít  pravidelne precvičovali. Jedným z cieľov VO bolo aj posilnenie rodičovských zručností. Pracovníci OZ viedli  rodičov k potrebe vytvorenia stabilného systému učenia a domácej prípravy do školy pre ich  deti, rodičia boli taktiež  usmernený  v oblasti výchovy a zdravej výživy. Rodičom detí pracovníci OZ tiež darovali oblečenie vzhľadom k nepriaznivej finančnej situácii rodín. 

Realizácia výchovných opatrení bola spoločne s kompetentnými ako aj samotným UPSVR Veľký Krtíš vyhodnotená ako  úspešná, u maloeltých sa jednoznačne zlepšila dochádzka do školy ako aj správanie.

 

Rok 2014 II.

V roku 2014 sme v termíne od 15.10.2014 do 15.12.2014 realizovali výkon výchovných opatrení pre UPSVR Veľký Krtíš. Do realizácie výchovných opatrení bolo zaradených 10 detí ktoré mali problémy so školskou dochádzkou, a tiež sa u nich vyskytli  poruchy správania.  Odborne výchovné opatrenia zabezpečoval tím : Mgr. Martina Trčanová, psychologička, Mgr. Lukáš Petroch, sociálny pracovník, Mgr. Alexandra Furješová, sociálny pracovník a PhDr. Zdenka Kotrasová – zodpovedný zástupca akreditácie.

Cieľ VO: eliminácia sociálno-patologických javov, zlepšenie školskej dochádzky detí, zabezpečenie aktuálnej informovanosti aj pre rodičov, resp. pre osoby starajúce sa o dieťa, aby dokázali pomôcť deťom a vedeli ako postupovať a kde hľadať pomoc.

Pracovníci OZ „Za dôstojný život“ pracovali v priamej práci s cieľovými skupinami maloletých detí počas výchovného programu s možnosťou účasti rodičov príp. osôb, ktoré sa osobne o dieťa starajú. Pracovníci sa zamerali na adekvátne poznanie rodiny, rodiných, sociálnych podmienok rodiny a ich možnosti, poznanie osobnosti dieťaťa, jeho správania sa a stanovenia vhodne volených individuálnych metód s prihliadnutím na rodinné, individuálna, vekové a typové osobitosti maloletých. Dôraz kládli na dodržiavanie zásad jednotnosti, plánovitosti, primeranosti a postupnosti výchovného pôsobenia s cieľom eliminácie nežiadúceho správania maloletých.

Realizácia výchovných opatrení bola spoločne s kompetentnými ako aj samotným UPSVR Veľký Krtíš vyhodnotená ako  úspešná, u maloeltých sa jednoznačne zlepšila dochádzka do školy ako aj správanie.

 

Rok 2014 I.

V roku 2014 sme v termíne od 10.05.2014 do 10.09.2014 realizovali výkon výchovných opatrení pre UPSVR Veľký Krtíš. Do realizácie výchovných opatrení bolo zaradených 6 detí ktoré mali problémy so školskou dochádzkou, a tiež sa u nich vyskytli  poruchy správania.  Odborne výchovné opatrenia zabezpečoval tím : Mgr. Martina Trčanová, psychologička, Mgr. Lukáš Petroch, sociálny pracovník a PhDr. Zdenka Kotrasová – zodpovedný zástupca akreditácie.

Cieľ VO: eliminácia sociálno-patologických javov, zlepšenie školskej dochádzky detí, zabezpečenie aktuálnej informovanosti aj pre rodičov, resp. pre osoby starajúce sa o dieťa, aby dokázali pomôcť deťom a vedeli ako postupovať a kde hľadať pomoc.

Cieľové skupiny: je pre nich charakteristické, že im častokrát chýbajú pracovné zručnosti, majú nízku vzdelanostnú úroveň a tým aj nízku šncu zamestnať sa, sú odkázaní na dávky a v detstve ich nikto neviedol k tomu ako riešiť takúto náročnú životnú situáciu. Pre takéto zraniteľné cieľové skupiny je nevyhnutná systematická a pravidelná práca s nimi, ktorú pracovníci OZ aj vykonávali.

Realizácia výchovných opatrení bola spoločne s kompetentnými ako aj samotným UPSVR Veľký Krtíš vyhodnotená ako  úspešná, u maloeltých sa jednoznačne zlepšila dochádzka do školy ako aj správanie.

 

Rok 2015

V roku 2015 sme v termíne od 15.07.2015 do 15.12.2015 realizovali výkon výchovných opatrení pre UPSVR Veľký Krtíš. Do realizácie výchovných opatrení bolo zaradených 15 detí ktoré mali problémy so školskou dochádzkou, a tiež sa u nich vyskytli  poruchy správania.  Odborne výchovné opatrenia zabezpečoval tím : Mgr. Martina Trčanová, psychologička, Mgr. Lukáš Petroch, sociálny pracovník a PhDr. Zdenka Kotrasová – zodpovedný zástupca akreditácie.

Cieľ VO: eliminácia sociálno-patologických javov, zlepšenie školskej dochádzky detí, zabezpečenie aktuálnej informovanosti aj pre rodičov, resp. pre osoby starajúce sa o dieťa, aby dokázali pomôcť deťom a vedeli ako postupovať a kde hľadať pomoc.

Výchovný program bol zostavený pre konkrétne dieťa a vypracovaný tak, aby sa súčasne a koordinovane praovalo s dieťaťom a jeho rodinou. Aktivity boli zamerané na elimináciu resp. odstraňovanie porúch správania detí, na podporu učenia sa základným zručnostiam, tak životným ako aj sociálnym. Aktivity boli zamerané na rozvoj schopnosti riešiť problémové situácie. Na základe pozorovania a ozhovoru s deťmi a ich blízkymi rodinnými príslušníkmi zvolili pracovníci OZ vhodné individuálne metódy a formy práce s deťmi počas realizácie výchovného programu.

Realizácia výchovných opatrení bola spoločne s kompetentnými ako aj samotným UPSVR Veľký Krtíš vyhodnotená ako  úspešná, u maloeltých sa jednoznačne zlepšila dochádzka do školy ako aj správanie.