Tlačová správa o projekte

 
Tlačová správa o realizácii projektu a jeho výsledkoch 
 
 
Názov projektu: 
Prevencia a zabezpečenie cielenej pomoci obetiam syndrómu CAN v južnom regióne 
Banskobystrického samosprávneho kraja 
 
Názov Operačného programu: 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
 
Kód výzvy a ITMS kód projektu: 
OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02, 27120130641 
 
Časový rámec realizácie projektu: 
03.10.2014 – 30.09.2015 
 
Rozpočet projektu (náklady na projekt a výška  poskytnutého finančného príspevku): 
93 292,51 € 
88 627,89 € 
 
Ciele projektu: 
Zlepšenie riešenia problematiky detí so syndrómom CAN prostredníctvom výkonu opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zlepšenia profesionálnych kompetencií 
a informovanosti spoločnosti 
 
Cieľové skupiny: 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu - 1210 
  deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávali opatrenia so-
ciálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rizikové skupiny detí a mládeže  – 
v rámci aktivity 1 - Sociálna práca s rizikovými rodinami a aktivity 4 – Informovanie 
spoločnosti v oblasti pomoci a riešenia problematiky detí so syndrómom CAN – 1200 
osôb 
  zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie v neverej-
nom sektore – v rámci aktivity 2 - Vzdelávacie aktivity pre osoby pracujúce v oblasti 
riešenia syndrómu CAN a rizikovými  rodinami  a aktivity 3  - Supervízia pre osoby 
pracujúce v oblasti riešenia syndrómu CAN a rizikovými rodinami – 10 osôb 
Počet novovytvorených pracovných miest – 2 
 
•  zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie v 
neverejnom sektore – v rámci aktivity 1  - Sociálna práca s rizikovými rodinami – 2 
osoby 
 
 
Aktivity: 
Realizácia aktivít v rámci projektu prebiehala počas 12 mesiacov. 
 
Hlavné aktivity projektu: 
Aktivita 1  -  Sociálna práca s rizikovými rodinami  –  zamestnanie dvoch sociálnych 
pracovníkov počas 12 mesiacov realizácie projektu 
Aktivita 2  - Vzdelávacie aktivity pre osoby pracujúce v oblasti riešenia syndrómu CAN a s 
rizikovými rodinami  –  vzdelávanie pre 10 zamestnancov žiadateľa v oblasti výchovnej 
prevencie, mediácie, internetového vzdelávania, krátkodobých vzdelávacích aktivít 
Aktivita 3 - Supervízia pre osoby pracujúce v oblasti riešenia syndrómu CAN a s rizikovými 
rodinami –  supervízia pre  zamestnancov žiadateľa pracujúcich v oblasti riešenia syndrómu 
CAN a s rizikovými rodinami 
Aktivita 4  -  Informovanie spoločnosti v oblasti pomoci a riešenia problematiky detí so 
syndrómom CAN – workshopy v MŠ a ZŠ okresu Lučenec, konferencie zamerané na danú 
problematiku  
 
Podporné aktivity: 
Riadenie projektu 
Publicita a informovanosť 
 
Výstupy/výsledky: 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži - 737 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu - 1546 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy - 809 
Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu – 372 
Počet novovytvorených pracovných miest - 2 
Počet osôb vyškolených v projekte - 10