Tlačová správa o projekte

Tlačová správa o realizácii projektu a jeho výsledkoch
 
Názov projektu: 
Poskytovanie nízkoprahových sociálnych služieb pre sociálne vylúčené skupiny, najmä členov MRK v okrese Lučenec 
 
Názov Operačného programu: 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
 
Kód výzvy a ITMS kód projektu: 
OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02, 27120130612 
 
Časový rámec realizácie projektu: 
01.10.2014 – 30.09.2015 
 
Rozpočet projektu (náklady na projekt a výška  poskytnutého finančného príspevku): 
26 232,82 € 
24 921,18 € 
 
Ciele projektu: 
Zlepšenie sociálnej situácie sociálne vylúčených skupín, najmä členov MRK v okrese 
Lučenec, prostredníctvom poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb 
 
Cieľové skupiny: 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu – 120  
  marginalizované rómske komunity, ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo 
sociálne vylúčené, pre ktoré sa poskytovali nízkoprahové sociálne služby 
 
Aktivity: 
Realizácia aktivít v rámci projektu prebiehala počas 12 mesiacov. 
Hlavné aktivity projektu: 
A1-Poskytovanie nízkoprahových sociálnych služieb pre dospelých z CS-poskytovanie 
služieb v oblasti rozvoja  finančnej gramotnosti,  rodičovských zručností,  zručností v oblasti 
starostlivosti o domácnosť,  prácu v tvorivých  dielňach,  poradenstvo za účelom zvýšenia 
zamestnateľnosti a preberania zodpovednosti za riešenie svojej situácie. 
A2-Poskytovanie nízkoprahových sociálnych služieb pre deti z CS-príprava na školské 
vyučovanie,  doučovanie,  rozvoj motoriky,  intelektuálnych schopností,  rozvoj zručnosti pri 
práci s PC, posedenia so psychológom za účelom zvládania školských povinností a prípravy 
na osamostatnenie sa v dospelosti a vstupu na trh práce. 
 
Podporné aktivity: 
Riadenie projektu 
Publicita a informovanosť 
 
 
Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory): 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži - 54 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu - 137 
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy - 83 
Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu – 106 
Počet novovytvorených pracovných miest - 1 
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK – 1 
Počet vytvorených pracovných miest pre  znevýhodnené skupiny  v dôsledku realizácie 
projektu - 1 
 
Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu): 
Cieľmi pre udržanie aktivít projektu bude nastavenie efektívneho a funkčného systému 
vykonávania všestranných služieb starostlivosti pre sociálne vylúčené skupiny, najmä členov 
MRK v okrese Lučenec, prostredníctvom poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb. 
V rámci udržateľnosti budú aktivity pokračovať prostredníctvom vlastných zdrojov,  2% daní, 
prípadne iných donorov, organizácia bude naďalej rozvíjať sociálne služby nízkoprahového 
charakteru.