Opatrenia na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (MPSVR SR)

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť zameranú na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a kúpu osobného motorového vozidla (Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 197/2012 podľa § 3 ods. 1 písm. b), h) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky).

Cieľom projektu je prostredníctvom terénnych programov predchádzať sociálnemu vylúčeniu rodín, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii. Problémy rodiny a maloletých detí sa vždy týkajú celého tímu odborníkov na ktorých intenzívne participuje orgán sociálno právnej  ochrany a sociálnej kurately detí, akreditované subjekty, polícia, súdy, lekári, odborníci z oblasti medicíny, terénny sociálny pracovník, škola, obec, psychológ. 

Naša organizácia sa nemalou mierou usiluje pomáhať pracovníkom SPOaSK pri odstraňovaní závažných výchovných problémov detí a usiluje sa o ponúknutie takých programov, foriem a  metód práce, ktoré by dieťa dokázali zastabilizovať a nebolo by potrebné vyňať dieťa z rodiny. Pracujeme nielen s dieťaťom, ale aj celou rodinou nakoľko problémy v rodine sa týkajú všetkých členov rodiny, teda každý člen rodiny môže svojím úsilím pomôcť v odstraňovaní problému, ktorý sa na maloletom markantne prejavuje v škole alebo doma. V tomto zmysle je potrebná a nevyhnutná koordinácia všetkých subjektov zapojených do pomoci rodine ako aj samotnému maloletému.

Cieľové skupiny :

-      rodiny s dieťaťom, ktoré má uložené  výchovné opatrenie

-      rodiny v krízovej situácii s prítomnosťou sociálno patologických javov

-      rodiny, ktoré vyžadujú podporu plnenia rodičovských práv a povinností

-      rodiny, kde je rozvíjať ich schopnosti riešiť problémové situácie a adaptovať        sa na nové situácie

-      rodiny, ktoré potrebujú pomoc, vedenie a podporu pri plnení funkcii rodiny

-      rodiny kde je predpoklad rozvíjajúceho sa ohrozenia dieťaťa v budúcnosti

-      rodiny v krízovej sociálnej situácii, ktoré majú dieťa   kde je  potrebné                  sociálnymi programami spolupôsobiť  pri  sanácii rodinného prostredia   

-      rodiny ohrozené sociálnym vylúčením a následným prepadom cez sociálnu            sieť

-      nepriama cieľová skupina :  osoby, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení            problémov maloletých  a rodiny ako aj ich sociálneho stavu

 

 

     Výška poskytnutej dotácie: 10 000,- €