Zlepšenie kvality bývania a získanie pracovných zručností rómskych obyvateľov

 

Zlepšenie kvality bývania a získanie pracovných zručností rómskych obyvateľov realizovaný v rámci projektu Úradu vlády Slovenskej republiky.

Výška poskytnutej dotácie: 6 000,- €

Cieľom projektu bol nákup strojov na opracovanie dreva, nákup materiálu a výroba nábytku pre rómskych obyvateľov žijúcich v Lučenci a okolí. Projektovým zámerom sme chceli dosiahnuť skvalitnenie podmienok na bývanie u rómskych obyvateľov - výrobou nábytku - postele, skrinky, poličky a podobne. Zároveň sme chceli zapojiť rómskych občanov do výroby nábytku, čím sa u cieľovej skupiny mali podporiť pracovné návyky, dosiahnuť prax a tak zvýšiť šance pri hľadaní zamestnania.

Naplnenie cieľov projektu:

Všetky ciele, ktoré boli v projekte stanovené, boli naplnené. Nakúpili sme stroje na opracovanie dreva potrebné na výrobu postelí, zhotovili sme plánovaný počet výrobkov (20ks postelí ) a tiež sme zapojili cieľovú skupinu do konkrétnych aktivít.

Prínos pre cieľovú skupinu:

Prínos pre cieľovú skupinu vidíme v tom, že sa zvýšila úroveň ich bývania darovaním postelí. Zároveň sa u cieľovej skupiny zvýšili pracovné návyky a praktické zručnosti. Jedna osoba bola zamestnaná na dohodu o vykonaní práce počas celej realizácie aktivít, čím sa okrem pracovných návykov a praktických zručností zvýšila aj životná úroveň formou odmeny za vykonanú prácu.

Termín realizácie:

Termín realizácie projektu bol naplánovaný na december 2011-marec 2012 – tento termín bol dodržaný. 

Do projektu bolo zapojených 14 rómskych občanov, z toho 1  sa priamo podieľal na projektových aktivitách pri výrobe drevených výrobkov, 13 bolo zapojených do záverečných úprav výrobkov. Na projekte sa podieľali 3 pracovníci našej organizácie. Formou dobrovoľníckej práce bolo odpracovaných cca 200 hodín.

V rámci realizácie projektu sme spolupracovali s Mestským úradom Lučenec, neziskovou organizáciou ISTOTA n.o., prostredníctvom ktorých sme oslovovali cieľovú skupinu. 

Udržateľnosť projektu: 

V rámci trvalej udržateľnosti projektu plánujeme získavať finančné prostriedky z rôznych zdrojov na nákup materiálu a vyrábať rôzne drevené výrobky v rámci aktivít s klientmi našej organizácie. Prostredníctvom partnerov budeme zároveň monitorovať účelnosť realizovaného projektu. 

Výstupy projektu:

Kvantitatívne:

  1. Zakúpenie strojov na opracovanie dreva na výrobu postelí – 4 ks
  2. Zvýšenie úrovne bývania marginalizovaných rómskych občanov vyrobením a darovaním postelí – 20 ks
  3. Zvýšenie praktických zručností a pracovných návykov priamym zamestnaním na Dohodu o vykonaní práce – 1 osoba
  4. Účasť cieľovej skupiny na aktivitách – zvýšenie praktických zručností – 13 osôb

 

Kvalitatívne:

  1. Zakúpenie strojov na opracovanie dreva na výrobu postelí, ktoré okrem využitia v tomto projekte využijeme v rámci trvalej udržateľnosti projektu pri aktivitách s klientmi našej organizácie
  2. Vyrobenie postelí pre zabezpečenie zvýšenia úrovne bývania marginalizovaných rómskych občanov
  3. Účasť cieľovej skupiny na aktivitách projektu – zvýšenie praktických zručností a pracovných návykov
  4. Zvýšenie pracovných návykov a pracovných zručností, zvýšenie životnej úrovne 

Fotoaléria z projektu