Výchovné opatrenia

Občianske združenie "Za dôstojný život" vykonáva výchovné opatrenia po predložení ponuky na organizovanie výchovného programu UPSVaR Rimavská Sobota. Cieľom výchovného programu je obmedzenie, odstránenie a zmernenie negatívných vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa a detí, ktoré majú nadriadené výchovné opatrenie. 

Výchovné opatrenia našej organizácie realizujú Mgr. Marián Slanina - špeciálny pedagóg, Mgr. Soňa Gallová - psychologička a Mgr. Alexandra Fürješová od júla 2011 do decembra 2011, program sa realizuje priamymi návštevami maloletých detí v rodinách, ďalej v školách maloletých detí a na spoločných skupinových stretnutiach a to pravidelne a systematicky počas celej realizácie priority. 

Obsahová náplň programov a odborné zameranie aktivít sa zameria na rozvoj:

- otvorenej komunikácie a vybudovanie komunikačného súladu

- verbálnej a neverbálnej komunikácie 

- komunikačných zručností

- schopnosti odstraňovania bariér v komunikácii

- schopnosti vyjadrovania citov (empatia, asertivita)

- význam prvého dojmu

- aktívneho počúvania

- vedenia a motivácie

- schopnosť zvládať stres

- aktivít zameraných na rozvoj medziľudských vzťahov a scoiálnej komunikácie

- rozvoj sociálnych zručností

- prosociálneho správania

- etiky správania

- schopnosti naučiť niesť zodpovednosť za svoje prejavy a konanie, potláčať agresivitu a prejavy neakceptovateľného správania (vulgarizmy, bitky)

- identity a vedomia vlastného ja a vlastnej spoločenskej hodnoty

- naučiť a poskytnúť zmysluplné trávenie voľného času (športové činnosti)

- vplyv závislosti na zdravie

- prevenčné aktivity z aspektu závislosti

 

Odborníci pracujú v priamej práci s cieľovými skupinami maloletých detí počas výchovného programu s možnosťou účasti rodičov, alebo osôb, ktoré sa osobne o dieťa starajú. 

Foto z výchovných opatrení