Telo je môj kamarát... (Nadácia otvorenej spoločnosti)

Cieľom projektu je pracovať s deťmi a ich rodičmi, zo sociálne znevýhodnených skupín podľa modelu tvorivo – humanistickej výchovy, ktorý vychádza zo zásady, že pozitívny vzťah k sebe, k iným a k životu sa dá vybudovať. Budeme využívať najznámejšiu metódu práce s dieťaťom a to je HRA, ktorá má pozitívny vplyv na rozvoj celej osobnosti dieťaťa, jej dôležitou zásadou je zámernosť a spätná väzba, či daná hra splnila svoj cieľ.  Naším projektom priblížime deťom a ich rodičom edukačnou, zážitkovou a hravou formou  poznatky o fyzickom vývoji človeka, zdravej výžive, sexuálnej výchove  a v svojich aktivitách sa zameriame  tiež na prevenciu sociálnopatologických javov v spoločnosti a to konkrétne na požívanie alkoholu, gamblerstvo, nikotinizmus a drogy. Prostredníctvom prevencie sociálnopatologických javov v spoločnosti chceme zabrániť sociálnemu vylúčeniu a marginalizácii.

Zásluhou projektu sa rozvinú u detí kognitívne funkcie, získajú všeobecné informácie o fungovaní ľudského tela, o zásadách zdravej výživy, sexuálnej výchove, o prejavoch sociálnopatologických javov v spoločnosti a spôsoboch predchádzania týmto javom. Prítomnosťou rodičov na priamych aktivitách očakávame, že rodičia tiež získajú potrebné informácie o zdravej výžive, fyzickom vývoji človeka, sexuálnej výchove, plánovanom rodičovstve a o prevencii sociálnopatologických javov  v spoločnosti, ktoré budú vedieť priamo aplikovať pri výchove svojich detí. Poznávacia oblasť sa obohatí a rozvinie cez stimulovanie všetkých úrovní taxonómií, na základe ktorých budú deťom kladené otázky, budú tvoriť úlohy, cvičenia a hry, aby sa rovnomerne rozvíjali všetky poznávacie funkcie, ako je vnímanie, motorika, pamäť, pochopenie pojmov, analytické myslenie, syntetické myslenie, analogické myslenie, zovšeobecňovanie, hodnotiace myslenie a tvorivé myslenie. V  rámci rozvoja kognitívnych funkcií sa deti  a ich rodičia naučia poznať a rozumieť svojmu telu a jeho potrebám, naučia sa  zásady správneho  stravovania, ako dodržiavať pitný režim, hygienické, stolovacie a stravovacie návyky, správnemu  postoju ku drogám, alkoholu, fajčeniu. Keďže rodičia budú takisto ako ich deti zapájaní do priamych aktivít, naša snaha bude v tom, aby si všetci zúčastnení vytvorili zdravý úsudok a získali zodpovednosť za svoj  sexuálny život  a zodpovednosť k plánovanému rodičovstvu.

Cieľovou skupinou budú deti od 7 do 18 rokov zo sociálne znevýhodnených skupín  a ich rodičia, ktorým bolo poskytnuté ubytovanie v OZ „Za dôstojný život“ v Zariadení núdzového bývania  v Lučenci  podľa zákona  448/2008 § 29, podľa ktorého v ZNB sa poskytuje sociálna služba aj rodičom s deťmi. 

Trvanie projektu: od 01.02.2012 do 31.07.2012

Fotogaléria projektu OSF