Realizácia výchových opatrení pre 10 detí vedných v evidencii orgánu SPOD a SK z dôvodu porúch správania

 

Cieľom projektu je eliminovať sociálno-patologické javy, zlepšiť školskú dochádzku detí, zabezpečiť aktuálnu informovanosť aj pre rodičov resp. pre osoby starajúce sa o dieťa, aby dokázali pomôcť deťom a vedeli ako postupovať a kde hľadať pomoc.

Cieľové skupiny :

-      10 detí vedených v evidencii SPODaSK z dôvodu sociálnej kurately,

-      rodiny s dieťaťom, ktoré má uložené výchovné opatrenie,

-      rodiny s dieťaťom v krízovej situácii s prítomnosťou sociálno-patologických javov,

-      rodiny s dieťaťom, ktoré potrebujú riešiť aktuálne problémové situácie a potrebujú  vedenie a pomoc pri plnení funkcií rodiny.

Pre tieto cieľové skupiny je charakteristické, že im častokrát chýbajú pracovné zručnosti, majú nízku vzdelanostnú úroveň a tým aj nízku šancu zamestnať sa, sú odkázaní na dávky a v detstve ich nikto neviedol k tomu, ako riešiť takúto náročnú životnú situáciu.

Aktivity sú zamerané na adekvátne poznanie rodiny, rodinných, sociálnych podmienok rodiny a ich možnosti, poznanie  osobnosti dieťaťa, jeho správania a stanovenia vhodne volených individuálnych metód s prihliadnutím na rodinné, individuálne, vekové a typové osobitosti maloletých.

Trvanie aktivít:  október 2014 - december 2014

Poskytnutá dotácia: 6 104,50 €