Program Opora (Nadácia SPP)

Nadácia SPP podporila našu žiadosť o príspevok v grantovom program Opora - MVO, ktorá bola schválená hodnotiacou komisiou a prispela sumou 7 000,- €. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP. 

Cieľom projektu je prostredníctvom terénnych programov predchádzať sociálnemu vylúčeniu rodín, ktoré su v nepriaznivej situácii. Zároveň budeme využívať aj ambulantné ako aj inštitucionálne formy práce. Z rodín, s ktorými sme v minulostu realizovali terénne programy a výchovné opatrenia, nebolo potrebné vyňať deti z ich prirodzeného prostredia. Touto činnosťou sme priamo zabezpečili zníženie počtu uložených predbežných opatrené súdu ako aj nariadení ústavnej starostlivosti. Pri pomoci rodinám sa zameriavame na spoluprácu s jej členmi, na mobilizáciu a využívanie vnútorných zdrojov rodiny. Sociálni pracovníci poskytnú rodičom informácie o dostupných sociálnych službách, pomôžu zorientovať sa rodine v kompetenciách príslušných úradoch, informujú o činnosti podporných a svojpomocných skupín podľa druhu a aktuálnej potreby. 

Projekt bude mať priamy dopad na zlepšenie sociálnej situácie rodín a detí zapojených v projekte, na zmeny v úrovni rodičovských zručností a tým aj na vzťahy v rodine. Projekt napomôže zabrániť rastu asociálneho správania u detí a mládeže. Projekt napomôže prostredníctvom zaangažovania sociálnej siete rodiny a dieťaťa, rozvinúť vzťah zodpovednosti za riešenie situácie smerom k rodine a komunite. Jedným z našich dlhodobých cieľov je úzka spolupráca s orgánmi samosprávy, štátnej správy, MVO a nezávislými odborníkmi s cieľom kvalitného zabezpečenia sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže. Našim zámerom bude zabezpečiť dlhodobú spoluprácu s rodinou a odborníkmi. Pri poradenskej práci s rodinou zisťujeme základné sociodemografické údaje, rizikové faktory, silné a slabé stránky rodiny, závažné udalosti v osobnostnom vývoji, pozíciu jednotlivých členov v rodine, postoje, očakávania, zdravotnú anamnézu, prípadne súčasné problémy vrátane abúzu návykových látok v rodine, prípadné postihnutia, prekonané choroby, úroveň starostlivosti o zdravie v rodine, vývojové úlohy a ich zvládanie, prekonané krízy, konflikty, vzťahy medzi generáciami, rodinné tradície, mýty, kultúrne zázemie rodiny, životná úroveň rodiny, etnické faktory ovplyvňujúce rodinu, ekosystémové údaje – škola, zamestnanie, okruh známych a priateľov členov rodiny a iné. 

Trvanie projektu: november 2012 - október 2013

Poskytnutá dotácia: 7 000,- €

Foto z projektu >>