Dotácia z rozpočtu mesta Lučenec

 

Dotácia sa poskytuje na účel úhrady dopravného na turisticko - rekreačný výlet do Vysokých Tatier pre sociálne odkázané deti a handicapovaných občanov mesta Lučenec.

Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu na základe odporúčania Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri MsZ a rozhodnutia primátorky Mesta PhDr. Alexandry Pivkovej vo výške 300,00 €.

Dátum realizácie výletu: november 2016