Nadácia J&T

 

Za dôstojný život, o. z. 

Suma: 6 675,45 €

Občianske združenie „Za dôstojný život“ v Lučenci má platnú akreditáciu v zmysle Zákona č. 305/2005 o sociálno - právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na zriadenie a prevádzku Centra pre občana a rodinu – Krízového strediska ako aj Detského domova „Margarétka“ s celkovou kapacitou  29 detí, tiež majú platnú akreditáciu na výkon výchovných opatrení a na prípravu detí na náhradnú formu rodinnej starostlivosti. Zároveň majú zaradené do siete aj kombinované  zariadenie sociálnych služieb – Zariadenie núdzového bývania a Útulok. My sme občianskemu združeniu pomohli príspevkom 3 300 € na kúpu osobného motorového vozidla a príspevkom 3 3 75,45 € na výmenu okien.