Projekt FSR

 

V júli 2011 začína Občianske združenie „Za dôstojný život“, sídlom Vajanského 71 v Lučenci realizovať projekt pod názvom „Rozvoj služieb starostlivosti pre klientov v Centre pre občana a rodinu v Lučenci“. Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.esf.gov.sk) v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja – SORO (www.fsr.gov.sk). Hlavným opatrením projektu bude podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Aktivity projektu sa budú uskutočňovať od 01.07.2011 do 28.02.2013 v Občianskom združení „Za dôstojný život“ v Lučenci, okres Lučenec, Banskobystrický samosprávny kraj. Hlavnou aktivitou projektu bude  „Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti“. Aktivity budú zamerané na výkon služieb starostlivosti v Centre pre občana a rodinu formou poradenstva za účelom adaptácie a zvýšenia zamestnanosti klientov zariadenia, zamestnanie klientov s využitím inovatívnych aktivít nízkoprahového charakteru, tútoring, sieťovanie.

V rámci poradenstva sa budú pripravovať akčné plány integrácie, klienti sa budú uchádzať o prácu a pod. V tvorivých dielňach na rozvoj zručností sa budú získavať praktické zručnosti v oblasti pracovných návykov. Cieľové skupiny budú zamestnané v charity shope, ktorý bude zriadený pre potreby riešenia chudoby bez vytvárania zisku.

Špecifické ciele projektu:

- predchádzanie krízových situácií v rodine, zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov a rodín so zameraním na aktivizáciu, vstup do spoločnosti a na trh práce

- tvorba systému kvalitných služieb v oblasti starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb formou spolupráce s relevantnými inštitúciami v regióne

- zvýšenie zamestnanosti cieľových skupín formou zamestnávania s využitím inovatívnych aktivít nízkoprahového charakteru.

Cieľovou skupinou projektu budú fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.

Celkové výdavky projektu budú 134 096 €, pričom nenávratný finančný príspevok predstavuje 127 391,20 €. Vlastný vklad Občianskeho združenia „Za dôstojný život“ bude 6 704,80 €.                                                                  

Foto z projektu FSR

            

 


 

Tvoríme siete poskytovateľov sociálnych služieb ako efektívnu formu pomoci v núdzi pre jednotlivcov aj rodiny.

 

Pojem sieťovanie sociálnych služieb je možné chápať ako:

 • Vytváranie sietí rôznych pomáhajúcich, predovšetkým sociálnych a psychologických služieb v prospech klienta.
 • Efektívnu, plánovanú a priebežne vyhodnocovanú spoluprácu viacerých pomáhajúcich subjektov na realizovaní spoločného cieľa za účasti klienta.
 • Tvorbu podporných sietí pre klientov v oblasti sociálnoprávnej ochrany, sociálnej kurately a sociálnych služieb.
 • Prepojenie klienta na komunitné služby tak, aby ich klient mohol lepšie využívať – informovanosť, dostupnosť, kvalita.
 • Účelné vyskladanie pomoci pre klienta a zabezpečenie poskytnutia služieb rôznych pomáhajúcich organizácií v prospech klienta v krízových situáciách.
 • Podpora komunikácie medzi klientom a organizáciách v rôznych rezortoch: sociálnych vecí, školstva, zdravotníctva, štátne a verejné inštitúcie, ap.
 • Rozvoj efektívnej pomoci klientov tvorbou plánov pomoci
 • Zverejnenie a predstavenie služieb príslušných subjektov s ich kompetenciami

 

Sieťovanie poskytovateľov sociálnych služieb ako nástroj v praxi nám odpovedá na nasledujúce otázky:

 • Ako zvýšiť účasť klienta na riešení jeho situácie?
 • Ako zosúladiť pomoc klienta zo strany viacerých odborníkov?
 • Ako využiť sieťové stretnutia k plánovaniu pomoci?
 • Ako tvoriť sieť pomoci pre klientov?
 • Ako debarierizovať prístup klienta k pomoci?
 • Ako a koho prizvať k systému pomoci klientovi?
 • Ako objaviť pomáhajúce služby, o ktorých klient netuší?

 

Sieťovanie poskytovateľov sociálnych služieb ako nevyhnutnosť

Skúsenosti odbornej praxe môžu vypovedať veľa o našom súčasnom sociálnom systéme podpory sociálne odkázaným občanom. Napríklad o, že máme nedostatok dostupných komunitných služieb reagujúcich sa súčasné potreby a problémy rodiny, že máme nedostatok ambulantných terénnych služieb pre podvečerné hodiny a víkendy. Problematickým prvkom sociálnej siete je aj nedostatok účinnej prevencie pre klientov rizikových skupín a nedostatočne zabezpečené zrozumiteľné informovanie klientov o možnostiach podpory a pomoci.

Pre porovnanie uvádzame, ako vníma ohrozenie detstva Rada Európy na základe výsledkov výskumov detí pod sociálnoprávnou ochranou štátu a detí v náhradnej rodinnej starostlivosti (sú to znaky typické pre východnú a strednú Európu):

 • Nedostatok základných sociálnych služieb a podpory rodiny v porovnaní s ostatnou Európou
 • V prechodnom období sa v týchto krajinách vyskytujú veľké problémy s deťmi ulice, so zanedbávaním, s neprispôsobivými minoritami
 • Vzťah medzi nedostatkom komunitných služieb pre rodiny a umiestnením dieťaťa mimo rodiny je vo východnej a strednej Európe preukázateľný
 • Ústavná starostlivosť ako dlhodobé prostredie pre dieťa spôsobujú vážnu depriváciu, ktorá má za následok ohrozenie vývinu a ďalšej úspešnosti v živote dieťaťa
 • Žiadne dieťa do 3. rokov veku dieťaťa by nemalo byť umiestnené v ústavnej starostlivosti bez svojho primárneho opatrovateľa.

 

Skôr než začneme sieťovať

Sieťovanie je dôležité efektívne naplánovať. Úspech dobrého výsledku stretnutia závisí od viacerých faktorov, napr.: ako dobre a reálne stanovíme termín stretnutia, ako pripravíme partnerov na to, čo sa bude diať, koľko dostatočného času si na stretnutie vyhradíme a ako si rozvrhneme program, či je dostatočne pochopený cieľ spolupráce, ap.

Pravidlá stretnutia:

 • Sme tu aby sme podporili klienta v jeho snahe o zlepšenie kvality života, hľadaní ďalších možností riešenia jeho situácie
 • Sme tu aby sme klientovi predstavili rôzne druhy služieb a pomáhajúcich organizácií
 • Všetci sme tu rovnocenní
 • Sme tu aby sme spolu hovorili, počúvali sa, tvorili a plánovali
 • Sme tu aby každý svojim dielom prispel k úspechu spoločného snaženia v sieťovaní služieb

Pravidlá odporúčame umiestniť na viditeľnom mieste počas celého stretnutia, prípadne sprostredkovať osobne (e-mailom, kopírované)

Návrh programu stretnutí, ktoré pomáhajú sieťovaniu:

 • Predstavenie všetkých prítomných na diele sieťovania sociálnych služieb v rámci kraja a regiónu
 • Zhrnutie situácie klienta a jeho potrieb
 • Rekapitulácia doteraz poskytovaných služieb klientovi (ak boli poskytnuté) a ďalšie relevantné ponuky zo strany partnerov siete poskytovateľov sociálnych služieb
 • Diskusia
 • Spätné väzby prítomných na priebeh stretnutia, potreby a záujmov klienta

Program stretnutia je vhodné predstaviť vopred (e-mailom, telefonicky, ap.)

 

Prepojenosť sieťovania na legislatívu:

Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine

Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Zákon č. 36/2005 Z.z. o sociálnych službách

Zhrnutie na záver:

Sieťovanie sociálnych služieb z pohľadu viacerých partnerov určite nie je všeliekom a nie je ju možné používať univerzálne, nakoľko každý prípad je nutné riešiť individuálne. Sieťovanie však prináša všetkým zúčastneným novú kvalitu komunikácie a teda možnosť novej kvality pomáhajúcich a spolupracujúcich vzťahov. Sieťovanie dáva príležitosť pružne a citlivo reagovať na potreby samotných klientov a zlepšiť ich prístup k pomáhajúcim službám.

Jedna z ciest, ako skvalitniť pomáhajúce služby, je robiť služby pre klientov a ďalšia cesta je robiť služby s klientmi. Vtiahnuť ich v čo najväčšej miere do rovnocennej spolupráce. Sieťovanie dáva možnosť vytvoriť z podpory a pomoci partnerstvo – partnerstvo klienta a odborníka. V prílohe sa nachádza Databáza inštitúcií poskytujúce sociálne služby.

Databáza inštitúcií poskytujúce sociálne služby: Databaza_institucii_socialnych_sluzieb_2013.xls (90,5 kB)