Vyhlásenie výberového konania č. 2/2017 na pozíciu profesionálny rodič

Krízové stredisko COR, Vajanského 71,  984 01 Lučenec  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

profesionálny rodič – domácka práca § 52 zákona č. 311/2001 Z .z Zákonník práce a § 52 ods.1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Počet voľných miest: 1

Miesto výkonu práce: domáce prostredie zamestnanca krízového strediska a detského domova "Margarétka" ; v rodinnom dome alebo byte ktorého je zamestnanec vlastníkom

Požiadavky na profesionálneho rodiča:

-       Podľa Z. č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele musí mať fyzická osoba dokončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou

-       Fyzická osoba musí absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Tú vykonáva bezplatne ÚPSVaR, alebo akreditované subjekty Úsmev ako dar a Návrat, u ktorých si prípravu musíte hradiť. Príprava má rozsah 60 hodín, resp. 40 hodín (u VŠ vzdelania v odboroch špeciálna pedagogika alebo psychológia). Ak ste prípravu ukončili, dostanete Osvedčenie o príprave alebo Certifikát.

-       Profesionálny rodič by mal oplývať aj charakterovými vlastnosťami akými sú empatia, trpezlivosť, bezpodmienečné prijatie, kongruencia (súlad medzi realitou prežívania a postojom k tejto realite), láskavosť, vzťah k deťom.

-       Úlohou profesionálneho rodiča je napĺňať emocionálne, fyzické, intelektové, sociálne a morálne potreby dieťaťa (bezpodmienečne prijať dieťa do svojej rodiny, hojiť či zmierniť dopady traumy z opustenia, re-saturovať jeho zanedbané vývinové potreby, pomôcť dieťaťu prepracovať negatívne zážitky a posilniť jeho sebaúctu a nádej do budúcnosti...) a plniť si povinnosti, ktoré mu vyplývajú z pracovno-právneho vzťahu.

-       Dôležité sú aj bytové podmienky a vzdialenosť miesta bydliska profesionálneho rodiča od krízového strediska (do 50km).

-      Počítačové a jazykové znalosti sú vítané.

 

Ak máte záujem stať sa profesionálnym rodičom v našom KS, prosím, posielajte:

 

-          písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

-          profesijný štrukturovaný životopis,

-          súhlas so spracovaním osobných údajov,

-          písomný súhlas partnera na výkon práce PR,

-          písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

-         kópia maturitného vysvedčenia ( príp. diplomu alebo iného rovnocenného dokladu     

          o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),

-         Certifikát alebo Osvedčenie o absolvovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo,

-         motivačný list.

 

Požadované doklady prosím zasielajte na náš email: ozdostojnyzivot@gmail.com do 31.8.2017 alebo poštou na adresu: OZ „Za dôstojný život“, Vajanského 71, 984 01 Lučenec.

    Vaše žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú prizvaní na výberové konanie.


 Žiadosť o 2% daň

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou poukázať 2% z Vašich daní v prospech OZ "Za dôstojný život". Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí ste nás v minulom roku podporili a veríme, že aj v tomto roku sa rozhodnete prispieť na náš účet. 

Tlačivá k stiahnutiu:   Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016 

2% DAN - OZ ZA DOSTOJNY ZIVOT

Viac info tu


Ocenenie Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 
Dňa 08. 11. 2016 bolo nášmu Detskému domovu "Margarétka" Ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Jánom Richterom odovzdané ocenenie "Spoločne pre rodinu 2016".
Ocenenie bolo odovzdané na medzinárodnej konferencii "Mosty sociálno-právnej ochrany 2016", ktorá sa uskutočnila v Častej - Papierničke. Ocenenie sa týkalo sanácií a práce s biologickou rodinou detí. 
 
Pre zobrazenie galérie kliknite na obrázok:

Tlačové správy o projektoch IA MPSVR

Prevencia a zabezpečenie cielenej pomoci obetiam syndrómu CAN v južnom regióne 
Banskobystrického samosprávneho kraja >>
 
Poskytovanie nízkoprahových sociálnych služieb pre sociálne vylúčené skupiny, najmä členov MRK v okrese Lučenec  >>

 
 

Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť zameranú na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a kúpu osobného motorového vozidla (účet dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. b), h) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky).

viac

 


Realizácia výchovných opatrení pre 15 detí vedených v evidencii orgánu SPOD a SK sociálnopatologických prejavov v správaní

Cieľom projektu je eliminovať sociálno-patologické javy, zlepšiť školskú dochádzku detí, zabezpečiť aktuálnu informovanosť aj pre rodičov resp. pre osoby starajúce sa o dieťa, aby dokázali pomôcť deťom, a vedeli ako postupovať a kde hľadať pomoc. 

viac

 


Prevencia a zabezpečenie cielenej pomoci obetiam syndrómu  CAN v južnom regióne Banskobystrického samosprávneho kraja

Celkovým cieľom projektu je zlepšenie riešenia problematiky detí so syndrómom CAN prostredníctvom výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zlepšenia profesionálnych kompetencií a informovanosti spoločnosti. 

Poskytovanie nízkoprahových sociálnych služieb pre sociálne vylúčené skupiny, najmä členov MRK v okrese Lučenec

 
Cieľom projektu je zlepšenie sociálnej situácie sociálne vylúčených skupín, najmä členov MRK v okrese Lučenec, prostredníctvom poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb.

viac 

 

Realizácia výchovných opatrení pre 10 detí vedených v evidencii orgánu SPOD a SK

Cieľom projektu je eliminovať, resp. odstrániť sociálno-patologické javy, zlepšiť školskú dochádzku detí, a tak riešiť aktuálne problémy porúch správania detí a zabezpečiť aktuálnu informovanosť aj pre rodičov, aby dokázali pomôcť deťom, a vedeli ako postupovať a kde hľadať pomoc.

viac


 

Ďakujeme

Ďakujeme všetkým, ktorí nám poukázali 2% svojej dane. Vážime si to a ešte raz veľká "vďaka".


"Len ten dobrý úmysel má hodnotu pre večnosť, ktorý sa stane skutkom."