Vyhlásenie výberového konania č. 3/2017 na pozíciu profesionálny rodič

Krízové stredisko COR, Vajanského 71,  984 01 Lučenec  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

profesionálny rodič – domácka práca § 52 zákona č. 311/2001 Z .z Zákonník práce a § 52 ods.1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

 

Počet voľných miest: 1

 

Miesto výkonu práce: domáce prostredie zamestnanca krízového strediska a detského domova "Margarétka" ; v rodinnom dome alebo byte ktorého je zamestnanec vlastníkom

 

Požiadavky na profesionálneho rodiča:

 

-       Podľa Z. č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele musí mať fyzická osoba dokončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou

 

-       Fyzická osoba musí absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Tú vykonáva bezplatne ÚPSVaR, alebo akreditované subjekty Úsmev ako dar a Návrat, u ktorých si prípravu musíte hradiť. Príprava má rozsah 60 hodín, resp. 40 hodín (u VŠ vzdelania v odboroch špeciálna pedagogika alebo psychológia). Ak ste prípravu ukončili, dostanete Osvedčenie o príprave alebo Certifikát.

 

-       Profesionálny rodič by mal oplývať aj charakterovými vlastnosťami akými sú empatia, trpezlivosť, bezpodmienečné prijatie, kongruencia (súlad medzi realitou prežívania a postojom k tejto realite), láskavosť, vzťah k deťom.

 

-       Úlohou profesionálneho rodiča je napĺňať emocionálne, fyzické, intelektové, sociálne a morálne potreby dieťaťa (bezpodmienečne prijať dieťa do svojej rodiny, hojiť či zmierniť dopady traumy z opustenia, re-saturovať jeho zanedbané vývinové potreby, pomôcť dieťaťu prepracovať negatívne zážitky a posilniť jeho sebaúctu a nádej do budúcnosti...) a plniť si povinnosti, ktoré mu vyplývajú z pracovno-právneho vzťahu.

 

-       Dôležité sú aj bytové podmienky a vzdialenosť miesta bydliska profesionálneho rodiča od krízového strediska (do 50km).

 

-      Počítačové a jazykové znalosti sú vítané.

 

Ak máte záujem stať sa profesionálnym rodičom v našom KS, prosím, posielajte:

-          písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

-          profesijný štrukturovaný životopis,

-          súhlas so spracovaním osobných údajov,

-          písomný súhlas partnera na výkon práce PR,

-          písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

-         kópia maturitného vysvedčenia (príp. diplomu alebo iného rovnocenného dokladu    

          o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),

-         Certifikát alebo Osvedčenie o absolvovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo,

-         motivačný list.

 

Požadované doklady prosím zasielajte na náš email: ozdostojnyzivot@gmail.com do 31.12.2017 alebo poštou na adresu: OZ „Za dôstojný život“, Vajanského 71, 984 01 Lučenec.

 

    Vaše žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú prizvaní na výberové konanie.

 


Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť zameranú na podporu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ,,Nákup materiálno-technického vybavenia zariadení SPOaSK - KS a DeD". 

Viac tu >>Žiadosť o 2% daň

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou poukázať 2% z Vašich daní v prospech OZ "Za dôstojný život". Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí ste nás v minulom roku podporili a veríme, že aj v tomto roku sa rozhodnete prispieť na náš účet. 

Tlačivá k stiahnutiu:   Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016 

2% DAN - OZ ZA DOSTOJNY ZIVOT

Viac info tu


Ocenenie Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 
Dňa 08. 11. 2016 bolo nášmu Detskému domovu "Margarétka" Ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Jánom Richterom odovzdané ocenenie "Spoločne pre rodinu 2016".
Ocenenie bolo odovzdané na medzinárodnej konferencii "Mosty sociálno-právnej ochrany 2016", ktorá sa uskutočnila v Častej - Papierničke. Ocenenie sa týkalo sanácií a práce s biologickou rodinou detí. 
 
Pre zobrazenie galérie kliknite na obrázok:

Tlačové správy o projektoch IA MPSVR

Prevencia a zabezpečenie cielenej pomoci obetiam syndrómu CAN v južnom regióne 
Banskobystrického samosprávneho kraja >>
 
Poskytovanie nízkoprahových sociálnych služieb pre sociálne vylúčené skupiny, najmä členov MRK v okrese Lučenec  >>

 
 

 

Ďakujeme

Ďakujeme všetkým, ktorí nám poukázali 2% svojej dane. Vážime si to a ešte raz veľká "vďaka".


"Len ten dobrý úmysel má hodnotu pre večnosť, ktorý sa stane skutkom."