Archív


Vyhlásenie výberového konania 1/2016

 

Kraj: Banskobystrický

Detský domov „Margarétka“, Vajanského 71, 98401 Lučenec

Výberové  konanie číslo: 1/2016

Názov pozície: Profesionálny rodič

Počet voľných miest: 2

Organizačný útvar: Detský domov „Margarétka“, Vajanského 71, 98401 Lučenec

 Miesto výkonu práce: Detský domov „Margarétka“, Vajanského 71, 98401 Lučenec  –        domácky zamestnanec

Hlavné úlohy:

Profesionálny rodič (ďalej PR) osobne zabezpečuje v plnom rozsahu po stránke výchovnej, sociálnej, vzdelávacej a zdravotnej 24 hodín denne starostlivosť o dieťa v mieste výkonu práce, ktorým je jeho adresa trvalého pobytu.

 

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: úplne stredoškolské s maturitou

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pozitívny vzťah k deťom, skúsenosti s výchovou detí, dobré rodinné zázemie, odolnosť voči záťaži a stresu,

Požadované odborné znalosti: certifikát z prípravy na výkon profesionálneho rodičovstva,

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Detský domov „Margarétka“, Vajanského 71, 984 01 Lučenec

Tel: 0910 442 484 , Mgr. Martina Petrochová, psychológ

E-mail: ozdostojnyzivot@gmail.com

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží osobne alebo poštou do dňa 30.11.2016 :

a)      Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, ktoré je 1/2016.

b)      fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

c)      fotokópia dokladu o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu,

d)     fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín, prípadne o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti najmenej v rozsahu 60 hodín,

e)      profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,

f)       výpis z registra trestov, vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ako 3 mesiace,

g)      písomný súhlas partnera na výkon PR,

h)      doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č.124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,

i)        písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,

j)        motivačný list,

k)      súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov 

Žiadosť o 2% daň

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou poukázať 2% z Vašich daní v prospech OZ "Za dôstojný život". Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí ste nás v minulom roku podporili a veríme, že aj v tomto roku sa rozhodnete prispieť na náš účet. 

Tlačivá k stiahnutiu: 2% DAN - OZ ZA DOSTOJNY ZIVOT.rtf (93,6 kB)     Potvrdenie o zaplatení dane.doc (38 kB)

 


 

Otváranie obálok s ponukami

OZ "Za dôstojný život" – Lučenec, realizátor projektu: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb mimovládnych organizácií prostredníctvom vzdelávania zamestnancov a dobrovoľníkov, ITMS projektu: 27140130184 oznamuje, že

dňa:                 31.10.2011

v čase od:        13:00 hod.

miesto:            Občianske združenie

                       „Za dôstojný život“,

                       Vajanského 71, 984 01  Lučenec

 

sa uskutoční otváranie obálok s ponukami vo verejnom obstarávaní VO-SIA-01/2011 - pre vypracovanie diela „Stratégia štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb“.

 

 

Výzva na predloženie ponúk

OZ Za dôstojný život v rámci realizácie projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb mimovládnych organizácií prostredníctvom vzdelávania zamestnancov a dobrovoľníkov“ vyhlasuje :

 

1. Výzvu na predkladanie ponúk na obstaranie služieb: Vypracovanie diela - Stretégie štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb. Súťažné podklady: VO - stratégia štandardov kvality sociálnych služieb.doc (284,5 kB)

2. Výzvu na predkladanie ponúk na obstaranie tovarov: Notebook a Multifunkčné zariadenie. Súťažné podklady: VO - notebook, multifunkčné zariadenie.doc (70 kB)