Zamestnanie

 

Voľné pracovné miesta:

 

1. Absolventská prax, aktivačné práce formou dobrovoľníckej činnosti

 

Prijmeme:

absolventov na absolventskú prax

pracovníkov na aktivačné práce formou dobrovoľníckej činnosti

 

2. Vychovávateľ v detskom domove

 

Požadujeme:

 

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy), špecializácia liečebná

pedagogika – terapeutickovýchovný smer

2. študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

3. študijný odbor pedagogika emocionálne narušených

4. študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

5. študijný odbor učiteľstvo pre 1.–4. ročník základnej školy (pozri II. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

6. študijný odbor učiteľstvo pre 5.–9. ročník základnej školy (pozri III. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

7. študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej

pedagogiky

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky bez

doplňujúceho pedagogického štúdia

2. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy (pozri I. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

3. vysokoškolské vzdelanie neučiteľského zamerania a doplňujúce pedagogické štúdium rozšírené o štúdium špeciálnej

pedagogiky

Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia

1. absolvovanie strednej školy s maturitou a 3‑ročného bakalárskeho štúdia špeciálnej pedagogiky na výchovu detí a

mládeže na pedagogickej fakulte

Vyššie odborné vzdelanie

1. 2‑ročné špecializačné pomaturitné štúdium špeciálnej pedagogiky pre absolventov stredných pedagogických škôl

Úplné stredné odborné vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

2. študijný odbor vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

3. študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

4. len do 1. septembra roku 2000 úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky v

metodických centrách bez doplňujúceho pedagogického štúdia

 

 

Ponúkame:

 

prácu v stabilnej organizácii, finančné ohodnotenie, sociálny program organizácie