Zariadenie núdzového bývania a Útulok

Od februára roku 2007 máme na BBSK zaregistrované dve zariadenia sociálnych služieb – Útulok pre matky, prípadne otcov s deťmi od januára 2014 s kapacitou 37 klientov, kde prevažnú časť tvoria jednotlivci ako aj rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii a Zariadenie núdzového bývania s kapacitou 3 klientov kde prevažnú časť tvoria obete násilia. 

 

Každodenne sme konfrontovaní so skutočnosťou, že po nami poskytovaných službách je neustále vyšší dopyt – zo strany pracovníkov príslušných ÚPSVR, pracovníkov miest a obcí, komunitných sociálnych pracovníkov v regióne BBSK, ale aj samotných klientov individuálne hľadajúcich pomoc v akútnej fáze svojho života.

 

Pre klientov zariadení sociálnych služieb máme k dispozícii zariadené izby, sociálne zariadenia a kuchyne, o ktoré sa delia 2-3 izby, niektoré izby majú svoje sociálne zariadenie a kuchyňu. V areáli zariadenia máme k dispozícii skleník a malú záhradku, tvorivé dielne, ktoré slúžia na voľnočasové aktivity a rozvoj zručností a tiež telocvičňu vybavenú ping-pongovým stolom, gymnastickými kobercami, žinienkami, stacionárnymi bicyklami, basketbalovým košom a množstvom športových potrieb ako napríklad bicykle, kolieskové korčule, lopty. Pri vybavovaní na úradoch, hľadaní práce alebo bývania, môžu klienti zariadenia využívať opatrovateľskú službu, kde sa postaráme o ich deti.

 

Klientom zariadení sociálnych služieb poskytujeme pomoc pri riešení svojej životnej situácie, najmä poskytnutím ubytovania, pomocou pri hľadní práce či bývania, sociálnym poradenstvom.

 

Ak potrebujete pomoc Vy, alebo Vaši známy, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Kontakty

 

Zároveň môžte využiť nasledovné žiadosti o umiestnenie do našich zariadení. Žiadosť uložte do svojho počítača, vyplňte a zašlite poštou alebo mailom.  

ZIADOST o umiestnenie do útulku.docx 

ZIADOST o umiestnenie ZNB.doc 

 Cenník sociálnej služby - 2018 

 
 

 

 

"V každom prípade dostávame len toľko, koľko dávame."

"Láskavé slová môžu byť stručné a ľahko sa vyslovia, no ich ozveny sú nekonečné"

-----------------------------------------------------------------------------

        Druh, forma a rozsah poskytovania sociálnej služby 

podľa Z.z. č. 448/2008 v znení neskorších predpisov  (posledná novela č. 40/2017 platná k 31.01.2017)

§ 2
Vymedzenie sociálnej služby


(1) Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

(2) Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,
c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov veku,
d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu1) (ďalej len "dôchodkový vek"),
f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo
h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

(3) Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby na účely tohto zákona je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

(4) Krízová sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.

(5) Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.

(6) Správaním iných fyzických osôb podľa odseku 2 písm. g) sa rozumie domáce násilie, rodovo podmienené násilie alebo násilný trestný čin.

(7) Zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite podľa odseku 2 písm. h) je zotrvávanie v priestore vymedzenom bytovým domom, ulicou, mestskou časťou, obcou alebo zotrvávanie v lokalite mimo územia obce bez základnej občianskej vybavenosti.

(8) Koncentrovaná a generačne reprodukovaná chudoba podľa odseku 2 písm. h) je dlhodobo pretrvávajúca nepriaznivá sociálna situácia skupiny fyzických osôb z dôvodu výskytu viacerých negatívnych javov súčasne, ktorými sú najmä vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveň vzdelanosti, nedostatočné hygienické návyky, nedostupnosť tovarov a služieb a výskyt sociálnopatologických javov s vysokou toleranciou k nim.

 

§ 26 ÚTULOK

(1) V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
4. pracovná terapia,
5. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť.

(2) Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom. 

 

§29 ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA

(1) V zariadení núdzového bývania sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g)
a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť.

(2) Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g), zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. To platí aj vtedy, ak fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g) požiada zariadenie núdzového bývania o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života.

(3) Ak je to vhodné a účelné, sociálnu službu v zariadení núdzového bývania možno poskytovať aj oddelene len pre niektorú vybranú cieľovú skupinu z fyzických osôb uvedených v § 2 ods. 2 písm. g).

(4) Zariadenie núdzového bývania môže poskytovať sociálne poradenstvo aj fyzickej osobe, ktorá spôsobila nepriaznivú sociálnu situáciu podľa § 2 ods. 2 písm. g). Sociálne poradenstvo podľa prvej vety nemožno poskytovať v objekte zariadenia, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g).