Centrum pre občana a rodinu - Zariadenie núdzového bývania a Útulok

Od februára roku 2007 máme na BBSK zaregistrované dve zariadenia sociálnych služieb – Útulok pre matky, prípadne otcov s deťmi od  roku 2019 s kapacitou 47 klientov, kde prevažnú časť tvoria jednotlivci ako aj rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii a Zariadenie núdzového bývania s kapacitou 3 klientov kde prevažnú časť tvoria obete násilia. 

 

Každodenne sme konfrontovaní so skutočnosťou, že po nami poskytovaných službách je neustále vyšší dopyt – zo strany pracovníkov príslušných ÚPSVR, pracovníkov miest a obcí, komunitných sociálnych pracovníkov v regióne BBSK, ale aj samotných klientov individuálne hľadajúcich pomoc v akútnej fáze svojho života.

 

Pre klientov zariadení sociálnych služieb máme k dispozícii zariadené izby, sociálne zariadenia a kuchyne, o ktoré sa delia 2-3 izby, niektoré izby majú svoje sociálne zariadenie a kuchyňu. V areáli zariadenia máme k dispozícii skleník a malú záhradku, tvorivé dielne, ktoré slúžia na voľnočasové aktivity a rozvoj zručností a tiež telocvičňu vybavenú ping-pongovým stolom, gymnastickými kobercami, žinienkami, stacionárnymi bicyklami, basketbalovým košom a množstvom športových potrieb ako napríklad bicykle, kolieskové korčule, lopty. 

 

Klientom zariadení sociálnych služieb poskytujeme pomoc pri riešení svojej životnej situácie, najmä poskytnutím ubytovania, pomocou pri hľadní práce či bývania, sociálnym poradenstvom.

 

Ak potrebujete pomoc Vy, alebo Vaši známy, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Kontakty

 

priamy kontakt na "Útulok" a "Zariadenie núdzového bývania":

sociálny pracovník / vedúci ÚT a ZNB: 

PhDr. Peter Hirjak 

Tel.: 047/43 315 66 

e-mail: utznb@dostojnyzivot.sk

 

alebo nás kontaktujte cez nasledovný formulár:

 

Zároveň môžte využiť nasledovné žiadosti o umiestnenie do našich zariadení. Žiadosť uložte do svojho počítača, vyplňte a zašlite poštou alebo mailom.  

ZIADOST o umiestnenie - Útulok

ZIADOST o umiestnenie ZNB

 Cenník sociálnej služby Útulok - 2019 

 

 

 

"V každom prípade dostávame len toľko, koľko dávame."

"Láskavé slová môžu byť stručné a ľahko sa vyslovia, no ich ozveny sú nekonečné"

-----------------------------------------------------------------------------

        Druh, forma a rozsah poskytovania sociálnej služby 

      podľa Z.z. č. 448/2008 v znení neskorších predpisov

§ 26 Útulok

(1) V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

1. ubytovanie na určitý čas,

2. sociálne poradenstvo,

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

4. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,

c) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

3. upratovanie,

4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

5. záujmovú činnosť.

(2) Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.

 

 

 

§ 29 Zariadenie núdzového bývania

(1) V zariadení núdzového bývania sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g)

a) poskytuje

1. ubytovanie na určitý čas,

2. sociálne poradenstvo,

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

3. upratovanie,

4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

5. záujmovú činnosť.

 

(2) Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g), zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. To platí aj vtedy, ak fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g) požiada zariadenie núdzového bývania o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života.

 

(3) Ak je to vhodné a účelné, sociálnu službu v zariadení núdzového bývania možno poskytovať aj oddelene len pre niektorú vybranú cieľovú skupinu z fyzických osôb uvedených v § 2 ods. 2 písm. g).

 

(4) Zariadenie núdzového bývania môže poskytovať sociálne poradenstvo aj fyzickej osobe, ktorá spôsobila nepriaznivú sociálnu situáciu podľa § 2 ods. 2 písm. g). Sociálne poradenstvo podľa prvej vety nemožno poskytovať v objekte zariadenia, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g).