Verejné obstarávanie

Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Cena v EUR Identifikačné údaje zmluvnej strany Dátum zverejnenia zmluvy
Mandátna zmluva č. 1 MZ 1 - Projektový manažér.pdf 
 
1232,40  Ing. Marieta Janštová, IČO: 45433101 26.11.2014
Mandátna zmluva č. 2 MZ 2 - Odborný pracovník vo
výchovnom poradenstve.pdf 
3024,00 Mgr. Jarmila Janošíková, IČO: 47696318 26.11.2014
Mandátna zmluva č. 3 MZ 3 - Manažér na monitorovanie.pdf  1062,60 CEDO-P, s.r.o., IČO: 46209336 26.11.2014

 

 


Výzva na predkladanie ponúk

OZ Za dôstojný život v rámci realizácie projektu „Poskytovanie nízkoprahových sociálnych služieb pre sociálne vylúčené skupiny, najmä členov MRK v okrese Lučenec“ vyhlasuje :

1. Výzvu na predkladanie ponúk na obstaranie služieb: 1. Projektový manažér, 2. Manažér na monitorovanie. Výzva na predkladanie ponúk: VO-vyzva-proj.manazment-OZ_ZDZ-2.kolo.pdf

2. Výzvu na predkladanie ponúk na obstaranie služieb: Odborný pracovník vo výchovnom poradenstve. Výzva na predkladanie ponúk: VO-vyzva-vych.poradenstvo-OZ_ZDZ-2.kolo.pdf