Prehľad činností Krízového strediska COR Lučenec za obdobie 2011-2015


Druh odbornej činnosti:

Krízové stredisko zabezpečuje vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany ak je dieťaťu potrebné dočasne nahradiť jeho prirodzené rodinné prostredie, zabezpečí výchovu a všestranný vývin v náhradnom rodinnom prostredí, zabezpečuje udržiavanie a rozvíjanie súrodeneckých väzieb, zabezpečuje možnosť udržiavania pravidelného kontaktu s biologickými rodičmi alebo inou blízkou rodinou. Do Krízového strediska sú umiestňované deti na základe predbežného opatrenia súdu.

 

Miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately:

Krízové stredisko, Vajanského 71, 984 01 Lučenec.

 

Rozsah opatrení, metód, techník a postupov v zariadení:

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov podľa zákona č. 305/2005 Z. z.

 

KS COR vykonáva svoju činnosť podľa:

§ 47 ods. 2 a ods. 3. písm. a) prvého až ôsmeho bodu, písm. b) prvého, druhého, tretieho a piateho bodu; písm. c) piateho bodu; písm. d) prvého až štvrtého bodu a ods. 4 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele; výchovné opatrenia podľa § 12 ods. 3, § 14 a § 15 ods. 2 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a na prípravu dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť podľa § 33 ods. 2 až 4 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

 

Celková kapacita zariadenia je 10 detí.

Predbežné opatrenie uložené príslušným okresným súdom sa vykonáva v profesionálnych rodinách. Starostlivosť sa poskytuje deťom, ktoré boli odňaté zo starostlivosti rodičov, svojej biologickej rodiny.

 

Súčasné personálne zabezpečenie zamestnancov KS COR Lučenec k 30.04.2016:

PhDr. Zdenka Kotrasová                    riaditeľka

Mgr. Lukáš Petroch                          sociálny pracovník

Mgr. Martina Trčanová                      psychologička

Iveta Šinková                                  profesionálny rodič

Július Oravec                                   profesionálny rodič

Judita Bírová                                   profesionálny rodič

Judita Ágoštonová                            profesionálny rodič

Monika Lásová                                 profesionálny rodič

Zuzana Farkasová                            profesionálny rodič  

 

Finančné zabezpečenie vykonávania opatrení

Finančný príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Finančný príspevok z Banskobystrického samosprávneho kraja

Dary právnických a fyzických osôb, dotácie a granty

Zbierky v prospech organizácie

Príjem z podielu zaplatenej dane 2%

Naša organizácia vznikla v júni roku 2000 s jasným cieľom pomôcť sociálne vylúčeným občanom prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným dôrazom na  deti a rodiny v kríze s regionálnou pôsobnosťou.

V roku 2006 sme zriadili krízové stredisko ako akreditované pracovisko MPSVR SR – zariadenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately – krízové stredisko pre deti kde pracujeme s obeťami násilia, sociálne ohrozenými, opustenými  a týranými deťmi.

Krízové stredisko sme zriadili  s podporou projektu  IS EQUAL a ako prví sme na Slovensku inovatívne zriadili krízové stredisko s kapacitou 10 detí, vytvorené na systéme profesionálnych rodín v zmysle štandardov EÚ.

V rámci trvalej udržateľnosti aj po skončení financovania z IS EQUAL k 31.12.2007 sme dodnes krízové stredisko udržali s podporou BBSK a ÚPSVR Banská Bystrica, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.

V záujme plne sa vyrovnať iným poskytovateľom sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately sme sa rozhodli skvalitniť služby a získať certifikát kvality v spolupráci so spoločnosťou Qecon. V januári až máji 2010 prebiehala príprava na certifikáciu zariadení a v júni 2010 sme po úspešnom absolvovaní certifikačného auditu získali Certifikát kvality podľa normy ISO STN EN 9001:2009.

V predchádzajúcich rokoch, tak aj v roku 2012 naša organizácia prešla úspešne kontrolným auditom ISO, ktorý nás oprávňuje naďalej užívať Certifikát kvality. Pravidelne dvakrát ročne je v organizácii uskutočnený interný audit, ktorý vykonáva externý audítor.

 

Správa o činnosti

Činnosť OZ prebiehala v súlade s cieľmi a poslaním, na ktoré bolo OZ založené a tiež v súlade s účelom na ktorý boli poskytnuté účelovo viazané prostriedky.

Všetky aktivity našej organizácie sa komplexne zameriavajú výlučne na sociálnu oblasť. Dominantné aktivity sa zabezpečujú pre ohrozené, týrané, zneužívané a sociálne znevýhodnené deti v Krízovom stredisku a Detskom domove „Margarétka“.

V rámci poskytovania sociálnych služieb a služieb v oblasti sociálnoprávnej ochrany veľmi úzko spolupracujeme so všetkými kompetentnými inštitúciami v rámci okresu, regiónu ale aj na národnej a nadnárodnej úrovni.

O našich aktivitách pravidelne informujeme verejnosť prostredníctvom regionálnych médií.

V záujme plne sa vyrovnať iným poskytovateľom sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately sme sa rozhodli získať v nasledujúcom období certifikát kvality v spolupráci so spoločnosťou Qecon, ktorá bude zabezpečovať certifikáciu všetkých štyroch zariadení – krízového strediska, detského domova, útulku, zariadenia núdzového bývania. Vybrali sme si na certifikáciu spoločnosť, ktorá zabezpečovala aj certifikáciu samosprávnych zariadení v našom kraji a to s cieľom zabezpečiť porovnateľné a kvalitné služby v regióne.

 

Krízové stredisko

Naša organizácia je zriaďovateľom Centra pre občana a rodinu, ktorého súčasťou je prevádzka Krízového strediska ako zariadenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 v znení neskorších predpisov.  Naše Krízové stredisko bolo v roku 2006 pilotne prvé v SR zriadené výlučne na báze profesionálnych rodín, čím sa starostlivosť o ohrozené deti približuje štandardom EÚ a plne korešponduje s prioritami vlády SR. Krízové stredisko máme akreditované na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prevádzku Centra pre občana a rodinu – Krízové stredisko sme začali s účinnosťou od 25.augusta 2006 po získaní akreditácie na jeho zriadenie. Zároveň v tom istom roku sme získali na MPSVR aj akreditáciu na realizáciu výchovných opatrení. Do krízového strediska sú prijímané deti, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácii a to na základe rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení, alebo o uložení výchovného opatrenia.

V našom krízovom stredisku sa snažíme čo najviac priblížiť rodinnému prostrediu, poskytnúť deťom  pocit istoty  a citové zázemie. V krízovom stredisku sa môže predbežné opatrenie vykonávať v profesionálnej rodine. Profesionálna rodina poskytuje starostlivosť dieťaťu vo svojom vlastnom prirodzenom rodinnom prostredí. Zamestnanci krízového strediska, ktorí zabezpečujú starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine, musia splniť podmienky podľa § 53 ods. 9 a 10. Zákona č. 305/2005 Z.z. Manžel zamestnanca krízového strediska, ktorý zabezpečuje starostlivosť o dieťa vo svojom vlastnom prirodzenom rodinnom prostredí, musí spĺňať podmienku podľa § 39 ods. 4. Zákona č. 305/2005 Z.z.

Profesionálny rodič je zamestnancom krízového strediska, ktorý sa stará o dieťa vo svojom domácom prostredí, dieťa je v tejto rodine umiestnené dovtedy, kým súd nerozhodne inak (popísané vyššie).  O dieťa umiestnené v profesionálnej rodine je postarané 24 hodín denne, dieťa zažíva skutočnú rodinnú atmosféru, žije s biologickými deťmi profesionálneho rodiča, ale aj s celou jeho rodinou. Pritom  profesionálni rodičia čo najviac spolupracujú s biologickou rodinou zverených detí, aby tieto deti nestrácali kontakt s rodičmi, súrodencami, starými rodičmi, ale aj so širšou rodinou.

V profesionálnych rodinách sa pracuje s klientmi - t.j. - maloletými deťmi, ktoré boli vyňaté zo svojich biologických rodín na základe nariadenia ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, alebo výchovného opatrenia. Poskytuje sa im pomoc formou individuálnej sociálnej práce,  kde sa okrem zaopatrenia  a starostlivosti o deti zameriava profesionálny rodič na:

 • výchovné pôsobenie na dieťa
 • podporu rozvíjania zdravého sebavedomia dieťaťa aj prostredníctvom Listom ocenení
 • rozvíjanie vzťahov dieťaťa k rovesníkom, dospelým
 • rozvoj a podpora pozitívneho vzťahu k školskej dochádzke a edukácii
 • udržiava kontakt maloletého so súrodencami, biologickou rodinou
 • plnenie výchovno – vzdelávacieho plánu dieťaťa
 • športovú činnosť
 • rešpektovanie vzdelávacích potrieb dieťaťa
 • rozumový vývin dieťaťa
 • motiváciu dieťaťa
 • zábavu a racionálne využívanie voľného času
 • usmerňovanie k tímovej práci
 • podporu pozitívneho vzoru
 • rozvoj schopnosti plánovania na základe individuálnych rozvojových plánov
 • sebauvedomovanie sa písaním knihy života
 • rozvoj zručností s prihliadaním na vekové a individuálne osobitosti dieťaťa

 

Okrem individuálnej sociálnej práce a poradenstva sa poskytovala profesionálnym rodičom skupinová sociálna práca na supervíznych stretnutiach, kde sa:

 • poskytlo poradenstvo v potrebných oblastiach podľa individuálnych potrieb
 • pracovalo sa s profesionálnymi rodičmi rôznymi metódami a technikami ako sú: zážitkové aktivity, brainstorming, prípadové štúdie, hranie rolí, riadená reflexia a pod.
 • umožnilo získavanie nových informácií, potrebných pre samotnú prácu profesionálnych rodičov
 • nacvičovali komunikačné zručností, schopností a motivácia  profesionálnych rodičov

veľký význam sa venuje spolupráci odborníkov pri vypracovávaní plánu práce s dieťaťom v kríze, mesačných individuálnych plánoch s deťmi ako aj vedeniu kníh života a listov ocenení.

 

Rok 2011

Počas roka 2011 sme zamestnávali v Krízovom stredisku v priemere 4 profesionálne rodiny. Pre profesionálnych rodičov a odborných zamestnancov krízového strediska sme zabezpečovali supervízne stretnutia. Profesionálni rodičia zabezpečovali zodpovedne starostlivosť o umiestnené deti v ich domácom prostredí. Rodiny profesionálnych rodičov sú pravidelne monitorované návštevami, kde sledujeme úroveň poskytovania služieb deťom. Deti sa v našom zariadení cítia veľmi dobre o čom svedčia ich listy, prezentácie ako aj ich samotné výpovede.

V období roka 2011 bolo krízové stredisko financované z dotácií 50% z BBSK a 50% z ÚPSVR BB, v II. polovici roka 2011  zmenou zákona a prechodu kompetencií boli financovaný z dotácií 50 % BBSK a 50 % Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava.

Kapacita Krízového strediska je 10 klientov a v roku 2011 bola na naplnená na 104,39 %.

Celkovo sme poskytli starostlivosť 33 ohrozeným maloletým deťom. Do pôvodného rodinného prostredia sa vrátilo 9 detí, ústavná starostlivosť bola nariadená 14 deťom a 1 dieťa  bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. U ostatných prijatých detí do krízového strediska pobyt ku koncu roku ešte nebol ukončený.

Čo sa týka  vekovej skladby detí v našom zariadení bolo umiestnených:

1 dieťa vo veku dvoch mesiacov - chlapec

2 deti vo veku 1 rok - dievčatá

3 deti vo veku 2 – 3  rokov  z toho 3 chlapci

11 detí od 5 – 8 rokov z toho 9 dievčat

12 detí od 10 – 15 rokov z toho 6 dievčat

4 deti od 16 – 18 rokov z toho 3 dievčatá

Priemerný počet dní, počas ktorých sme pomáhali riešiť náročné životné situácie detí: 116,9. Najkratší pobyt v roku 2011 trval 34 dní, najdlhší pobyt 369 dní.

Umiestnené deti pochádzali z daných okresov: Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Zvolen a Veľký Krtíš.

Z daného počtu detí vyplýva, že aj vzhľadom na lokalitu, v ktorej sa nachádzame  je neustály dopyt po našich službách.

Za rok 2011 sa uskutočnilo celkovo 8 supervíznych stretnutí, z toho jedno pod vedením supervízorky Mgr. Evy Bendíkovej dňa 01.03.2011, tri  stretnutia pod vedením supervízora Mgr. Samuela Vaňu v dňoch 19.05., 16.06., 18.08.2011 a dňa  22.09., 13.10., 24.11. a 13.12.2011 sa uskutočnili supervízne stretnutia pod vedením supervízorky Mgr. Elenky Vaňovej. Profesionálnym rodičom bola tiež supervízia poskytovaná individuálne prostredníctvom špecialistu na rozvoj rodiny a to podľa individuálnych potrieb profesionálnych rodičov.

V roku 2011 sme sa naše Krízové stredisko stalo jedným zo zakladateľov Asociácie krízových stredísk, ktorá vznikla 19.11.2011. Asociáciu krízových stredísk sme založili štyri organizácie – a to naša organizácia, KS Nitra Slniečko, DORKA Košice, KS Náruč Žilina. Viac informácií o asociácii KS  sa nachádza na  webovej stránke asociácie KS a to : www.asociaciaks.com

 

Rok 2012

Počas roka 2012 sme zamestnávali v Krízovom stredisku 6 profesionálnych rodín. Pre profesionálnych rodičov a odborných zamestnancov krízového strediska sme zabezpečovali supervízne stretnutia. Profesionálni rodičia zabezpečovali zodpovedne starostlivosť o umiestnené deti v ich domácom prostredí. Rodiny profesionálnych rodičov sú pravidelne monitorované návštevami, kde sledujeme úroveň poskytovania služieb deťom.

V období roka 2012 bolo krízové stredisko financované z dotácií 50% z Banskobystrického samosprávneho kraja a 50% z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kapacita Krízového strediska je 10 klientov a v roku 2012 bola na naplnená na 95,17%.Celkovo sme v roku 2012 poskytli starostlivosť 29 ohrozeným maloletým deťom. Do pôvodného rodinného prostredia sa vrátilo 5 detí, ústavná starostlivosť bola nariadená 15 deťom a 1 dieťa  bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. U ostatných prijatých detí do krízového strediska pobyt ku koncu roku ešte nebol ukončený.

Čo sa týka  vekovej skladby detí v našom zariadení bolo umiestnených:

§  12 detí vo veku do troch rokov

§  7 deti vo veku od 4 do 5 rokov

§  6 dieťa vo veku 6 až 9 rokov

§  4deti vo veku od 10 do 14 rokov

Umiestnené deti pochádzali z okresov: Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Zvolen,  a Veľký Krtíš.

Aj tento rok  zorganizovalo naše krízové stredisko  výchovno rekreačné tábory a síce cez letné prázdniny letný tábor. V tábore sa deti cítili veľmi dobre, získali mnoho nových kamarátov a zážitkov. V tábore mali deti pripravené podmienky na  kúpanie (letné kúpalisko v Dolnej Strehovej), hranie loptových a vedomostných hier, chodenie na túry (jaskyne). Deti mali rozvrhnutý bohatý program na každý deň. Navštívili hrad Modrý Kameň, kde sa konali rytierske slávnosti, chodili si opekať do Tuhárskej doliny, na Ružinú. Navštívili banícke mesto Banská Štiavnica, kde šli vlakom, čo bolo pre mnohé deti obrovským zážitkom.

V letných mesiacoch boli naše deti z Krízového strediska spolu s profesionálnymi rodičmi na letnej dovolenke pri mori a to konkrétne v Chorvátsku. Dovolenka trvala 10 pobytových dní, na ktorých si všetci výborne oddýchli, spoznali nových ľudí, oboznámili sa s novými situáciami a v neposlednom rade všetci odchádzali plní neskutočne pekných zážitkov. Deti mali vytvorené dokonalé podmienky na kúpanie, hranie loptových hier, atď.

 

Rok 2013

Počas roka 2013 sme zamestnávali v Krízovom stredisku 5 profesionálnych rodín. Pre profesionálnych rodičov a odborných zamestnancov krízového strediska sme zabezpečovali supervízne stretnutia. Profesionálni rodičia zabezpečovali zodpovedne starostlivosť o umiestnené deti v ich domácom prostredí. Rodiny profesionálnych rodičov sú pravidelne monitorované návštevami, kde sledujeme úroveň poskytovania služieb deťom.

V období roka 2013 bolo krízové stredisko financované z dotácií 50% z Banskobystrického samosprávneho kraja a 50% z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kapacita Krízového strediska je 10 klientov a v roku 2013 bola na naplnená na 93,72%.Celkovo sme v roku 2013 poskytli starostlivosť 27 ohrozeným maloletým deťom. Do pôvodného rodinného prostredia sa vrátilo 7 detí, ústavná starostlivosť bola nariadená 8 deťom a 2 deti  bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. U ostatných prijatých detí do krízového strediska pobyt ku koncu roku ešte nebol ukončený.

Čo sa týka  vekovej skladby detí v našom zariadení bolo umiestnených:

§  13 detí vo veku do troch rokov

§  3 deti vo veku od 4 do 5 rokov

§  5 dieťa vo veku 6 až 9 rokov

§  6 deti vo veku od 10 do 16 rokov

Umiestnené deti pochádzali z okresov: Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Zvolen,  a Veľký Krtíš.

V letných mesiacoch boli naše deti z Krízového strediska spolu s profesionálnymi rodičmi na letnej dovolenke pri mori a to konkrétne v Chorvátsku. Deti mali vytvorené dokonalé podmienky na kúpanie, hranie loptových hier, atď.

 

Rok 2014

 

Kapacita Krízového strediska je 10 klientov a v roku 2014 bola na naplnená na 91,40%.Celkovo sme v roku 2014 poskytli starostlivosť 26 ohrozeným maloletým deťom. Do pôvodného rodinného prostredia sa vrátili 4 detí, ústavná starostlivosť bola nariadená 14 deťom a 2 deti  bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. U ostatných prijatých detí do krízového strediska pobyt ku koncu roku ešte nebol ukončený.

Čo sa týka  vekovej skladby detí v našom zariadení bolo umiestnených:

    §  9 detí vo veku do troch rokov

    §  5 deti vo veku od 4 do 5 rokov

    §  9 detí vo veku 6 až 9 rokov

    §  3 deti vo veku od 10 do 16 rokov

Umiestnené deti pochádzali z okresov: Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Zvolen, Českej republiky, Detva, Fiľakovo, Revúca, Poltár.

V letných mesiacoch boli naše deti z Krízového strediska na viacerých športovo náučných táboroch, v Detskej ozdravovni Želznô, Detskej ozdravovni v Kremnici. Deti mali vytvorené dokonalé podmienky na kúpanie, hranie loptových hier, atď. V táboroch sa deti cítili veľmi dobre, získali mnoho nových kamarátov a zážitkov. Deti mali rozvrhnutý bohatý program na každý deň. Navštívili rôzne kultúrne pamiatky a atrakcie.

V roku 2014 sa podľa stanoveného programu supervízií neuskutočnilo plánovaných 12 skupinových supervíznych stretnutí. Z plánovaných stretnutí sa uskutočnili 4 supervízne stretnutia. Konali sa aj individuálne supervízie pod vedením Mgr. Elenky Vaňovej a to konkrétne odborným pracovníkom KS (riaditeľka, sociálny pracovník a psychológ) v dňoch skupinových supervíznych stretnutí.

 

 

Rok 2015

 

Kapacita Krízového strediska je 10 klientov a v roku 2015 bola na naplnená na 74,30%.Celkovo sme v roku 2015 poskytli starostlivosť 18 ohrozeným maloletým deťom. Do pôvodného rodinného prostredia sa vrátili 5 detí, ústavná starostlivosť bola nariadená 11 deťom. U ostatných prijatých detí do krízového strediska pobyt ku koncu roku ešte nebol ukončený.

Čo sa týka  vekovej skladby detí v našom zariadení bolo umiestnených:

    §  5 detí vo veku do troch rokov

    §  4 deti vo veku od 4 do 5 rokov

    §  6 detí vo veku 6 až 9 rokov

    §  3 deti vo veku od 10 do 16 rokov

Umiestnené deti pochádzali z okresov: Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Zvolen, Českej republiky, Detva, Fiľakovo, Revúca, Poltár.

V letných mesiacoch boli naše deti z Krízového strediska na viacerých športovo náučných táboroch, v Detskej ozdravovni Slniečko v Kremnických Baniach. Deti mali vytvorené dokonalé podmienky na kúpanie, hranie loptových hier, atď. V táboroch sa deti cítili veľmi dobre, získali mnoho nových kamarátov a zážitkov. Deti mali rozvrhnutý bohatý program na každý deň. Navštívili rôzne kultúrne pamiatky a atrakcie.

OZ „Za dôstojný život“ organizovalo pre deti rôzne výlety, z mnohých spomenieme výlet do Aquacity v Poprade, Ginoparadise v Bešeňovej, v lete sa organizovala letná dovolenka na týždeň v Hungarospa Hajdúszoboszló v Maďarskej republike a v zimnom období sa zorganizoval výlet do Vysokých Tatier a Poľska.

V roku 2015 sa podľa stanoveného programu supervízií neuskutočnilo plánovaných 12 skupinových supervíznych stretnutí. Z plánovaných stretnutí sa uskutočnili 4 supervízne stretnutia. Konali sa aj individuálne supervízie pod vedením Mgr. Elenky Vaňovej a to konkrétne odborným pracovníkom KS (riaditeľka, sociálny pracovník a psychológ) v dňoch skupinových supervíznych stretnutí.