448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách, § 26 - "Útulok":

 

(1) V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

1. ubytovanie na určitý čas,

2. sociálne poradenstvo,

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

4. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,

c) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

3. upratovanie,

4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

5. záujmovú činnosť.

(2) Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.

 

Aktuály platný cenník pre zariadenie "Centrum pre občana a rodinu (COR), 
druh služby: "Útulok" nájdete tu: >> Cenník sociálnej služby - Utulok 2020 od 1.6.2020.pdf (240646) <<

 

Nadštandardné služby

Služby, ktoré sú uvedené v „cenníku NS“ sú poskytované nad rámec zákona č. 448/2008 Z.z., ako nadštandardné služby, ktoré zvyšujú štandard kvality poskytovanej sociálnej služby, a to individuálnym spôsobom, na základe vlastného dopytu žiadateľa. Nadštandardné služby sú  poskytované v zmysle zákona č. 455/1991 Zb.

cenník nájdete tu: Cenník (455-1991 Zb.) --- v.14.10.20.pdf (362387)